Agenda

11:30|Roda de premsa per informar de l'evolució dels efectes del Covid-19 a Lleida.-|Lleida (Segrià)

 El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, acompanyat per la gerent de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, informarà, en una roda de premsa telemàtica, sobre l’evolució del Covid-19 a la vegueria de Lleida. La roda de premsa es durà a terme mitjançant la plataforma Teams Microsoft i es podrà seguir a través del següent enllaç:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc1ZjhkN2YtMGQ4NC00YzgzLTliNDItZTlmMWRmYTBjMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fee4c5b4-2037-479e-be0d-f06cc82a6910%22%7d