Els menors i joves atesos per justícia juvenil es redueixen a un ritme de 200 persones l'any per quart any consecutiu

query_builder   22 març 2012 13:14

event_note Nota de premsa

Els menors i joves atesos per justícia juvenil es redueixen a un ritme de 200 persones l'any per quart any consecutiu

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i el director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Joaquim Clavaguera, han presentat avui les dades de justícia juvenil i les de mesures penals alternatives corresponents a l’any 2011
justícia
L’any 2011 la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia va atendre un total de 6.888 menors i joves. Des de  2007, any en què es van atendre 7.654 menors i joves, fins a l’actualitat s’ha produït una disminució progressiva de població d’aproximadament 200 persones cada any.
 
La reducció de la població de justícia juvenil no es correspon a les variacions que ha experimentat la població d’aquestes edats a Catalunya. Segons les dades de l’Idescat, la població de 14 a 21 anys entre els anys 2007 i 2011 es manté estable (554.753 i 554.919, respectivament). Així, el descens de la població de justícia juvenil sembla que està més relacionat amb un descens de l’activitat delictiva, d’acord amb les estadístiques del Departament d’Interior, que indiquen que s’ha reduït en un 2,6 % respecte a l’any anterior.
 
Les demandes de la fiscalia i els jutjats de menors també coincideixen amb aquest argument. Així, durant l’any 2011, i a petició de la fiscalia de menors, la Direcció General ha obert expedient a 4.388 menors i joves, un 8,68 % menys que l’any anterior. Tanmateix, l’any 2011 el nombre de menors objecte d’una mesura cautelar o ferma imposada pels jutges de menors va ser de 1.926, un 7 % menys que l’any 2010. 
 
Perfil, intervencions i mesures
 
El grup de població de 14 a 17 anys continua sent el que representa el percentatge més alt, un 52,6 %. I la franja d’edat de 18 a 21 anys, el 47,4 %. També cal destacar l’increment del nombre de noies en relació amb l’any 2010: mentre que la població global disminueix un 2,9 %, la població femenina augmenta un 2,88 %. Per nacionalitats, el percentatge d’estrangers ha estat del 38,1 %, quatre dècimes més que l’any anterior. Per delictes i faltes, un 50 % són contra el patrimoni; un 25 %, per lesions; un 8 %, contra la llibertat; un 6 %, contra l’ordre públic, i un 5 %, contra la seguretat col·lectiva.
 
Per actuacions o intervencions de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, l’assessorament tècnic representa el 42,95 %; la mediació, el 18,74 %; les actuacions en  medi obert, el 30,76 %, i l’internament en centre, el 7,55 %. Per  tipus de mesures fermes aplicades als joves o menors, la mediació representa el 35,67 %; les mesures de medi obert, el 54,29 %, i l’internament, el 10,04 %.
 
Assessorament tècnic
 
Aquest Programa, que representa un 42,95 % de les actuacions en l’àmbit de justícia juvenil, té per objectiu informar el ministeri fiscal i el jutge de menors sobre les circumstàncies personals, familiars i socials del menor o jove, per decidir la resposta que –entre les mesures que permet la Llei- sigui més adient per a l’interès del menor. L’any 2011 es van atendre 3.105 menors i joves, 222 menys que l’any 2010.
 
Mediació
 
Els programes de mediació i reparació, que representen el 18,74 % del total d’actuacions en matèria de justícia juvenil, són una eina essencial per afavorir la participació activa del menor i la víctima i per a la gestió i resolució constructiva del conflicte. L’any 2011 es van atendre 2.187 menors, un nombre similar al de l’any 2010, en què se’n van atendre 2.185. Per delictes i faltes, el 42,67 % van ser contra el patrimoni; el 32 %, per lesions; el 8,53 %, contra la seguretat col·lectiva; el 6,13 %, contra la llibertat, i el 3,47 %, contra l’honor. Cal destacar que un 82,34 % dels processos es van resoldre amb un resultat positiu.
 
Mesures de medi obert
 
Aquestes mesures s’executen en l’entorn social i familiar dels menors i persegueixen la responsabilització del menor i jove, la seva participació, la seva integració en la comunitat i el seu suport a la inserció social. Les mesures de medi obert corresponen al 30,76 % del total d’actuacions de justícia juvenil. Mentre que l’any 2010 es van atendre 3.072 menors i joves, l’any 2011 aquesta xifra es va reduir a 2.931.
 
Per delictes i faltes: el 50 % són contra el patrimoni; el 26 %, per lesions; el 6,94 %,  contra l’ordre públic; el 6,55 %, contra la llibertat, i el 3,44 %, contra la seguretat col·lectiva. Per tipus de mesures, destaquen, entre d’altres, la llibertat vigilada, amb 2.385 mesures executades; les prestacions en benefici de la comunitat, amb 580, i la realització de tasques socioeducatives, amb 423.
 
Mesures d’internament
 
L’internament en centre educatiu, la mesura més restrictiva, representa només el 7,55 % del total de les intervencions en justícia juvenil. Als menors i joves, se’ls aplica un programa individualitzat d’activitats formatives, laborals, socioculturals, esportives i de tractament orientades a reduir els factors de risc i destinades a la seva integració social.  
 
L’any 2011 es van atendre 586 menors i joves, un nombre inferior al de l’any anterior per tercer any consecutiu. Des de 2008, en què es van atendre 642 menors, fins a l’actualitat, s’ha produït un descens d’un 8,7 %. El perfil respon a una edat mitjana d’uns 17,3 anys; majoritàriament nois (94,6 %); un 60,7 % d’estrangers davant del 39,3 % de nacionals. Per delictes i faltes, el 54 % són contra el patrimoni; el 23 %, per lesions; el 6,24 %, contra la llibertat; el 5,94 %, contra l’ordre públic, i el 3,50 %, contra la vida.
 
 
MESURES PENALS ALTERNATIVES (MPA)
 
 
La consellera de Justícia i el director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil també han fet públiques avui les dades de mesures penals alternatives en la jurisdicció d’adults, entre les quals es troben els treballs en benefici de la comunitat, les obligacions derivades d’una suspensió o substitució d’una pena privativa de llibertat i les mesures de seguretat. Les mesures penals alternatives són condemnes alternatives a l’empresonament que imposa un jutge o un tribunal de la jurisdicció penal ordinària a una persona que ha comès una falta o delicte menys greu. S’executen a l’entorn comunitari de manera que permeten a l’infractor conciliar el règim penal al qual s’ha de sotmetre amb la seva vida familiar, laboral i social, per afavorir la reinserció. Alhora salvaguarden els drets de les víctimes, que veuen com la infracció penal no queda impune.
 
L’any 2011 la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil va rebre un total d’11.342 demandes d’execució de mesures penals alternatives, un 35% menys -prop de 6.000- respecte a les demandes de l’any 2010, quan se’n van comptabilitzar 17.319. Entre els delictes i faltes associats a les demandes, cal destacar-ne el 47,22 % contra la seguretat en el trànsit i el 25,94 % de violència domèstica.
 
Pel que fa al nombre de mesures, l’any 2011 se’n van executar 20.563, davant les 19.890 de l’any 2010. Cal destacar la reducció de les llistes d’espera com a conseqüència del nombre de sentències alçades: així, la llista de mesures penals alternatives pendents d’inici a finals de l’any 2010 era de 14.000 expedients, que es van reduir a 3.500 a finals de 2011. Aquest fet disminuirà el temps d’espera per començar l’execució d’una pena o mesura a un màxim de dos mesos.
 
El retorn a la relativa normalitat -propera a les dades de 2008- respon a l’entrada en vigor de la reforma del Codi penal de l’any 2010, que ha afectat la penalitat, entre d’altres, dels delictes contra la seguretat en el trànsit. Així, mentre amb l’anterior Codi penal es podia imposar la pena de multa i treball en benefici de la comunitat (TBC), a partir de la reforma només es pot imposar una pena o una multa o un TBC. Aquest fet ha obligat els jutjats a revisar les anteriors sentències a fi d’imposar una sola de les sancions possibles i ha suposat l’alçament o extinció de 9.500 sentències.
 
Treballs en benefici de la comunitat (TBC): 940.000 h en tasques socials i d’interès públic
 
 
L’any 2011 es van executar un total de 15.653 TBC davant dels 14.662 de l’any anterior. S’observa un canvi en la temporalitat de les penes imposades per TBC: els anys 2009 i 2010, gairebé el 50 % dels TBC imposats no superaven les 30 jornades (la seva prescripció era d’un any); l’any 2011, més del 75 % de TBC van superar de llarg les 30 jornades. A més, s’ha incrementat l’impacte social dels TBC -tot i haver-se’n reduït l’entrada- ja que s’han augmentat les hores fetes respecte als anys anteriors: l’any 2011 els penats a TBC van complir 940.000 hores en actuacions socials i d’interès públic davant les 700.000 de l’any 2010.
 
Obligacions derivades d’una suspensió o substitució d’una pena privativa de llibertat

L’any 2011 es van executar un total de 4.116 mesures d’aquest tipus davant les 4.400 de l’any anterior. Aquestes mesures acostumen a anar acompanyades d’una obligació de tractament o programa formatiu. Així, l’any 2011 es van executar un total de 2.642 obligacions de participar en algun tipus de programa formatiu  i 1.162 d’assistència a algun recurs de tipus terapèutic en substitució o suspensió d’una pena privativa de llibertat.
 
En total, 2.184 persones no han ingressat a presó perquè se’ls ha suspès la pena privativa de llibertat, condicionada al compliment d’un programa formatiu o d’un tractament.
 
Mesures de seguretat

L’any 2011 es van executar un total 794 mesures de seguretat, de les quals 346 eren mesures privatives de llibertat (internament en centre psiquiàtric, centre de deshabituació o centre d’educació especial).

2  

Fitxers adjunts

Estadística bàsica Justícia Juvenil

Estadística bàsica Justícia Juvenil
PDF | 87

Estadística bàsica Mesures Penals Alternatives (MPA)

Estadística bàsica Mesures Penals Alternatives (MPA)
PDF | 58