El Departament de Cultura crea el registre per a societats de drets d'autor previst a l'Estatut d'autonomia

query_builder   21 maig 2012 13:24

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura crea el registre per a societats de drets d'autor previst a l'Estatut d'autonomia

  • La creació d’aquest registre és imprescindible per a crear una societat de drets de propietat intel·lectual a Catalunya
 
  • El Departament de Cultura desplega així l’article 155 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que la Generalitat té la competència executiva en matèria de propietat intel·lectual per als registres de drets generats a Catalunya o de persones que hi tenen residència habitual, i per a la protecció d’aquests drets
 
El Departament de Cultura ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret per a la creació d’un registre d’entitats de drets de la propietat intel·lectual; és a dir, entitats que gestionen els drets d’autor. La creació d’aquest registre és imprescindible per crear una societat de drets de propietat intel·lectual a Catalunya.
 
El Departament de Cultura desplega així l’article 155 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que la Generalitat té la competència executiva en matèria de propietat intel·lectual per als registres de drets generats a Catalunya o de persones que hi tenen residència habitual, i per a la protecció d’aquests drets.
 
Concretament, l’article 155 de l’Estatut fixa que “correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de propietat intel·lectual, que inclou en tot cas: l'establiment i la regulació d'un registre, coordinat amb el de l'Estat, dels drets de propietat intel·lectual generats a Catalunya o dels quals siguin titulars persones amb residència habitual a Catalunya; l'activitat d'inscripció, modificació o cancel·lació d'aquests drets, i l'exercici de l'activitat administrativa necessària per a garantir-ne la protecció a tot el territori de Catalunya. La Generalitat ha de comunicar a l'Estat les inscripcions efectuades en el seu registre perquè siguin incorporades al registre estatal; ha de col·laborar amb aquest registre i facilitar el bescanvi d'informació”. També que correspon a la Generalitat “l'autorització i la revocació de les entitats de gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, i també assumir tasques complementàries d'inspecció i control de l'activitat d'aquestes entitats”.
 
Fins ara, Catalunya compta amb un Registre de la Propietat Intel·lectual, en el qual es registren drets sobre obres, siguin científiques i literàries,  composicions musicals, obres teatrals, coreografies, obres cinematogràfiques i audiovisuals, escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, fotografies i obres plàstiques, pagines web, etc. Amb la creació del Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya, ara també es possibilita que a Catalunya es registrin no només les obres, sinó també les societats que gestionin els drets de propietat intel·lectual a Catalunya.
 
Entitats de gestió de drets
Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual són entitats privades, d’iniciativa privada, sense ànim de lucre que tenen per objecte la gestió de drets d'explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i en interès de diversos autors o d’altres titulars de drets de propietat intel·lectual.

Per poder dur a terme les seves activitats, les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual han de disposar de l'autorització de l’administració corresponent i estan subjectes al compliment de l'ordenament jurídic i, concretament, a la Llei de propietat intel·lectual, segons determina l’Estatut.
 
 
Decret de creació del registre
El Decret sobre l’autorització i el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya es troba actualment en fase d’informació pública. Té per objecte regular les especificitats del procediment per autoritzar les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, així com el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual. El Decret determina que el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual s’adscriu a la Secretaria General del Departament de Cultura.
 
Segons el text, les entitats interessades han de presentar una sol·licitud d’autorització acompanyada amb la documentació que permeti verificar la concurrència de les condicions previstes a la Llei de propietat intel·lectual. La inscripció d’una entitat al Registre es fa d’ofici, un cop publicada l’autorització corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.