El Parlament aprova la modificació, en matèria de fundacions, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

query_builder   14 juny 2012 10:01

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova la modificació, en matèria de fundacions, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

La reforma de la llei promoguda pel Govern de la Generalitat s’orienta a dotar les fundacions de major autonomia de gestió i agilitat, garantint alhora el control i la supervisió necessaris de l’activitat d’aquestes entitats per part de l’Administració
 
El Parlament ha aprovat avui la llei que modifica el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en matèria de fundacions. La reforma parteix de la constatació que les fundacions han esdevingut actors econòmics amb un paper rellevant en la producció de béns i serveis i, en aquest sentit, la seva contribució resulta primordial per resoldre els desequilibris i alguns dels reptes que la situació de crisi econòmica actual suscita.
 
Per aquest motiu, el nou text impulsat pel Govern de la Generalitat pretén dotar de major eficàcia, agilitat i autonomia la gestió de les fundacions, garantint alhora la supervisió i el control del Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia sobre l’activitat d’aquestes entitats.
 
A fi de fomentar la constitució de noves fundacions, se’n redueix la dotació inicial, que passa de 60.000 a 30.000 euros, i en la línia d’incrementar l’autonomia de gestió, s’introdueixen modificacions com ara la possibilitat que exerceixi el càrrec de secretari una persona que no tingui la condició de patró, la qual haurà d’advertir de la legalitat dels acords, o la possibilitat de compatibilitzar la condició de patró amb la prestació de serveis a la fundació sota determinades condicions de contractació.
 
Igualment, s’introdueixen canvis per atendre els requeriments de simplificació administrativa a què obliga la normativa europea, que ja han estat incorporats al nostre ordenament jurídic mitjançant la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. A tall d’exemple, per fer determinades operacions, així com per resoldre els conflictes d’interessos en els casos en què els patrons o persones que hi estiguin vinculades vulguin fer una operació amb la fundació, se substitueix la preceptiva autorització del Protectorat per la declaració responsable del patronat. Mitjançant aquesta figura, els patrons es responsabilitzen que operacions com ara la venda d’actius siguin beneficioses per a la fundació i es duguin a terme en condicions adequades.
 
La introducció de la declaració responsable, doncs, comporta no només la translació en aquest àmbit d’una mesura de simplificació administrativa, sinó també un canvi que incrementa la responsabilitat dels patrons a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació. El Protectorat, a la vista de les operacions acordades pel patronat i en el cas que detecti irregularitats en les declaracions responsables i la documentació que s’hi adjunti, estarà facultat per iniciar una inspecció i, si escau, emprendre les actuacions que corresponguin per exigir les responsabilitats que estableixen les lleis.
 

Per tant, es fa palès que la reforma aprovada no renuncia al control necessari de l’activitat de les fundacions per part de l’Administració. Es manté, com a requisit per constituir fundacions, la presentació d’un projecte de viabilitat dels dos primers anys de funcionament, i se segueix exigint l’autorització del Protectorat per fer operacions si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics. També es preveu que per a les operacions d’una transcendència especial —des del punt de vista dels valors dels béns implicats o de la naturalesa d’aquests— es requereixi un informe validat per tècnics independents que justifiqui que són beneficioses per a l’entitat i que responen a criteris del mercat laboral o professional. A més, s’amplien els supòsits extraordinaris en què els comptes anuals de les fundacions s’han de sotmetre a una auditoria externa, com a instrument de garantia que aporta certesa i facilita el control de l’activitat de les fundacions. I es possibilita que el Protectorat sol·liciti aquestes auditories sempre que apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.