OCUPACIÓ

El Govern destina 33,5 milions d'euros per garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya i fer front a la manca de finançament estatal

query_builder   9 juliol 2012 14:35

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El Govern destina 33,5 milions d'euros per garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya i fer front a la manca de finançament estatal

 

  • La Generalitat haurà d’aportar pràcticament els mateixos recursos que l’Estat, que enguany ha reduït la seva aportació fins als 40 milions d’euros
 
  • Aquesta situació de dèficit de recursos per part de l’Estat es repeteix reiteradament i la Generalitat sempre s’ha vist obligada a destinar recursos addicionals per cobrir les necessitats del col·lectiu
 
  • Davant d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha decidit demandar al Govern espanyol per incomplir la llei que l’obliga a finançar el 50% del Salari Mínim Interprofessional dels treballadors discapacitats dels Centres Especials de Treball
 
  • Enguany els pressupostos generals de l’Estat tan sols cobreixen el 42%
 
 
La secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez i el director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, Xavier López s’han reunit aquest matí amb els representants del col·lectiu de persones amb discapacitat per detallar-los els plantejaments del Govern de Catalunya davant la reducció del 57% dels pressupostos generals de l’Estat de 2012 en polítiques actives d’ocupació que afecten especialment a aquest col·lectiu.
 
La Secretària d’Ocupació ha explicat als representants del col·lectiu que la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat és una prioritat pel Govern de la Generalitat i d’acord amb aquest compromís, farà un esforç suplementari i destinarà 33,5 milions d’euros per cobrir la manca de finançament estatal i garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya. D’aquesta manera, complementarà els 40 milions d’euros que hi destina l’Estat, a través de la conferència sectorial, i que són insuficients per cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu.
 
La secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, ha assegurat que la Generalitat “diu prou a aquesta situació” i ha recordat que “portem acumulat molt dèficit des del moment que l’Estat mai no ha satisfet el volum real de despesa associat a aquestes polítiques”.
 
En aquest sentit, Esther Sànchez ha lamentat que “aquest any el Govern central ha donat un pas més i ha superat una línia vermella que nosaltres com a Govern de la Generalitat no podem acceptar i és que ens han finançat per sota de les mateixes obligacions que ells ens estan imposant”.
 
Davant d’aquesta situació, Esther Sànchez ha reiterat que “el Govern diu prou” i ha explicat que “complirem en la mesura en què l’Estat ens ha donat aquesta dotació pressupostària però reclamarem via judicial la diferència”.
 
La secretària d’Ocupació i Relacions Laborals ha destacat que “el Govern de la Generalitat aposta per la fidelitat al nostre model, és a dir, per un model que atengui especialment els diferents programes adreçats a la orientació i inserció de les persones amb discapacitat i per tant que almenys aquesta reducció dràstica del pressupost no malmeti una política d’ocupació que s’ha anat gestant i consolidant a Catalunya al llarg de dècades”.
 
La situació que s’ha comunicat al sector obeeix a la decisió de l’Estat de destinar per aquest any 2012, 40 milions d’euros a aquest col·lectiu. Aquesta xifra només cobreix la subvenció del 42,88% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), quan la pròpia llei estatal l’obliga a finançar el 50%.
 
La Generalitat ha decidit que la partida pressupostària estatal es destinarà íntegrament al pagament del SMI dels treballadors discapacitats dels Centres Especials de Treball (CET) i destinarà fons propis per cobrir fins el 52,73% del SMI de les persones amb discapacitat amb especials dificultats, que és el col·lectiu que es troba amb més dificultats per inserir-se en el mercat de treball.
 
La resta de fons es destinaran a cobrir el salari dels tècnics que donen suport als discapacitats en l’adaptació a la feina, que també són una obligació legal que el Govern central no ha finançat. També es garantiran les polítiques d’inserció, d’orientació i el manteniment dels llocs de treball en el mercat ordinari.
 
Dels 33,5 milions d’euros de fons que destinarà la Generalitat, el 28,1% provindrà de fons propis del Departament d’Empresa i Ocupació, el 55,5% la Generalitat els cobrirà utilitzant part dels fons destinats a altres polítiques actives d’ocupació provinents de Madrid i el 16,4% del Fons Social Europeu.
 
Actualment a Catalunya hi ha 211 centres que tenen contractades un total de 12.264 persones.
 
La situació de dèficit de recursos per part de l’Estat es repeteix de forma reiterada i la Generalitat s’ha vist obligada a posar recursos addicionals als que destina Madrid per fer front a aquesta despesa. En els darrers quatre anys, l’aportació del govern català ha crescut de forma substancial.
 
Davant d’aquesta situació de dèficit reiterat per part de l’Estat, el Govern de la Generalitat  ha decidit demandar via judicial el Govern espanyol per incompliment de la llei perquè, en el cas del pagament del 50% del Salari Mínim Interprofessional dels treballadors discapacitats dels CET que obliga la norma legal, els pressupostos de l’Estat tan sols en cobreixen el 42,88%.
 
Els pressupostos de l’Estat per aquest  any suposen una reducció pressupostària de 256 milions d’euros (-57% respecte de 2011) en polítiques actives d’ocupació que s’han de desenvolupar a Catalunya.
 
El Govern de la Generalitat aposta per un nou model
 
 
Tot i que la capacitat legislativa és de l’Estat, la Generalitat està treballant en un model propi per donar suport al sector i superar la conjuntura actual.
 
Aquest model vol millorar la competitivitat a curt termini del conjunt dels CET per tal que s’adaptin a la nova conjuntura i a les dinàmiques canviants del mercat; establir les bases per a una consolidació i creixement sostenible del sector i per a assolir una major competitivitat i solvència econòmica a mig termini; assolir nivells de finançament per part de l’Estat adequats a les especificitats dels CET de Catalunya; i endegar les reformes legislatives i del model de finançament necessàries amb criteris sostenibles i ajustats a les noves realitats i a les especificitats dels CET de Catalunya.
 
Un dels eixos fonamentals de l’estratègia és la definició i implementació d’un nou model de finançament que pivota al voltant de la graduació de les subvencions de cost salarial i la necessitat d’incorporar nous incentius a la innovació, a la productivitat i a la creació neta d’ocupació.
 
El nou model fuig de la linealitat dels ajuts actuals i aposta per un model integrador inspirat en les polítiques europees per a persones amb discapacitat.
 
Aquests són els eixos principals del pla de reforma de les polítiques per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat als Centres Especials de Treball de Catalunya que el Govern està preparant:
 
 
Impulsar un nou model de finançament i suport i la reordenació dels CET de Catalunya
 
En aquest punt es volen impulsar diferents mesures legislatives en l’àmbit de Catalunya, regular l’entrada de nous CET i reordenar el sector establint mecanismes de sortida i/o d’integració en altres sistemes.
 
Assolir nivells de finançament per part de l’Estat adequats a les especificitats dels CET de Catalunya
 
El Departament d’Empresa i Ocupació vol establir una línia de diàleg i de negociació amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per assolir un marc estable de finançament adequat a les especificitats dels centres. En aquest sentit, es vol incidir en la necessitat d’adaptar els criteris de distribució territorial dels fons de la Conferència Sectorial d’Afers Laborals amb la inclusió de nous criteris lligats al pes relatiu dels diferents col·lectius i tipologies de discapacitats i de centres. També es vol negociar amb l’Estat un volum de recursos suficients per fer front a les necessitats de finançament dels programes fixats a la normativa estatal.
 
Impulsar canvis en el marc regulador d’àmbit estatal
 
Empresa i Ocupació està treballant en una proposta de mesures de modificació legislativa prioritàries per presentar al Ministeri de Treball i Immigració. En concret, el Govern català vol que es flexibilitzi el mínim de persones treballadores amb discapacitat exigit per a tenir la condició de CET adaptant-lo a la tipologia de les activitats i a la realitat actual dels mercats. I d’altra banda, s’aposta per establir una quota mínima de persones amb especials dificultats d’inserció per a adquirir la condició de CET.
 
Promoure el redimensionament i la millora de la competitivitat i de l’eficiència empresarial
 
Per assolir aquest objectiu el Departament vol promoure xarxes i mecanismes de cooperació entre els CET i amb les empreses ordinàries per assolir economies d’escala i l’optimització dels costos d’estructura; millorar la professionalització dels equips gestors dels CET amb programes de formació gerencial; potenciar la difusió i la visibilització dels CET; i impulsar l’entrada a nous mercats.
 
Facilitar l’accés a eines i instruments de gestió empresarial als CET
 
Assessorar a les empreses a través d’un dispositiu que analitzi la viabilitat del CET, que s’estableixin plans d’acció per a la gestió de situacions de crisis i també de nous projectes de futur.
 
 
Potenciar  la inserció de les persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball
 
Redissenyar i millorar les línies de subvencions que donen suport a la inserció de les persones amb discapacitat al mercat ordinari i al mateix temps afavorir la contractació directa per part de l’empresa ordinària.

2  

Fitxers adjunts

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez i el director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, Xavier López, en la reunió.

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez i el director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, Xavier López, en la reunió.
JPG | 1595

Declaracions de la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez

Declaracions de la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez
MP3 | 1109