El Departament d'Agricultura promou la millora de la producció ramadera i les races autòctones

query_builder   9 juliol 2012 14:55

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura promou la millora de la producció ramadera i les races autòctones

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar el passat divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual es modifica les bases reguladores de diversos ajuts destinats a la millora en la producció ramadera, s’aprova les dels ajuts destinats al foment de les races autòctones i es convoca els corresponents a 2012.
 
Aquesta Ordre té per objecte modificar les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la qualitat de la llet, dels ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter, i dels ajuts destinats al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu, aprovades per l’Ordre AAM/281/2011, de 24 d’octubre, a més d'aprovar les bases dels ajuts per a fomentar races autòctones, i convocar els corresponents a 2012.
 
En relació als ajuts per a la millora de la qualitat de la llet, el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, estableix les normes generals d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquest Reglament incideix en la importància del foment, des de les administracions públiques, de l’ús de pràctiques higièniques apropiades a les explotacions ramaderes. Aquestes han de ser implantades mitjançant guies estatals o comunitàries de pràctiques correctes d’higiene.
 
Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’aquests sistemes, i atesa la complexitat i la varietat d’aspectes establerts en les esmentades guies, resulta convenient donar suport a mesures d’assessorament tècnic i certificació externa necessàries per a la seva correcta implantació.
 
Els beneficiaris últims de les ajudes són els ramaders, i les cooperatives, agrupacions i associacions de productors i les centrals de compra actuen com a executores de l’activitat subvencionable, la feina dels quals redunda finalment en la producció primària de llet, produïda així amb millors estàndards de qualitat.
 
Aquests ajuts s'han publicat amb un import inicial de 68.394,37 euros i s’estableix un import addicional estimat de 381.605,63 euros a aplicar en funció de la disponibilitat pressupostària efectiva.
 
El segon dels ajuts d’aquesta Ordre es refereix al control oficial del rendiment lleter que té com a finalitat l’avaluació genètica de reproductors de les espècies de bestiar boví, oví i caprí d’aptitud lletera, per tal de millorar les produccions làcties. El DAAM considera necessari impulsar les actuacions adreçades a la millora genètica del bestiar abans esmentades que revertiran en la millora i la tecnificació de les explotacions ramaderes.
 
Els beneficiaris d'aquests ajuts són els titulars de les explotacions ramaderes de bestiar reproductor boví, oví i cabrum acollides a control oficial de rendiment lleter, i les entitats sol·licitants perceptores de l'ajut són les associacions i/o organitzacions d'associacions que s'encarreguen de prestar assistència als beneficiaris.
 
L'import inicial d'aquesta línia d'ajuts és 10.000 euros i s’estableix un import addicional estimat de 290.000 euros a aplicar en funció de la disponibilitat pressupostària efectiva.
 
La tercera línia d’ajuts és la relativa al foment de sistemes de producció de races autòctones en règim extensiu i aposta per una producció agrària respectuosa amb el medi ambient i la utilització dels recursos naturals fan necessari estimular la resposta del sector productor per aconseguir una millora racial de la cabana ramadera mitjançant el foment de races autòctones i sistemes extensius de producció sota paràmetres de respecte a l’entorn natural i al benestar animal.
 
Poden beneficiar-se d'aquests ajuts els ramaders amb bestiar reproductor que pertanyi a races autòctones i que disposen de superfície territorial suficient generadora dels recursos naturals necessaris per a la producció ramadera que s'hi destina.
 
Per aquests ajuts inicialment s'ha previst un import de 68.394,37 euros, ampliable amb un d'addicional estimat de 631.605,63 euros a aplicar, com en els casos anteriors, en funció de la disponibilitat pressupostària efectiva.
 
La quarta línia d’ajuts és la destinada al foment de les races autòctones. El Departament té com a objectiu, entre d’altres, el foment de les races autòctones de l'àmbit territorial de Catalunya, així com l’impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races, per tal que se’n puguin beneficiar les organitzacions o associacions ramaders reconegudes oficialment per a la gestió del seu llibre genealògic.
 
Els ajuts d'aquesta línia s'han publicat amb un import de 68.394,37 euro, i s’estableix un import addicional estimat de 381.605,63 euros a aplicar en funció de la disponibilitat pressupostària efectiva.