Quart informe de la Central de Resultats

L'informe analitza seixanta indicadors assistencials i de gestió de seixanta-tres centres hospitalaris de Catalunya

query_builder   13 juliol 2012 12:32

event_note Nota de premsa

Quart informe de la Central de Resultats

L'informe analitza seixanta indicadors assistencials i de gestió de seixanta-tres centres hospitalaris de Catalunya

L’informe recull els resultats assistencials i de gestió, identificats i desglossats per primera vegada per cada centre hospitalari del sistema sanitari.
 
El document, pioner a l’Estat espanyol, respon a la demanda de transparència, tant en les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics.
 
Els resultats obtinguts obren noves línies de treball que han de permetre la col·laboració entre els centres hospitalaris per a la posada en comú de les pràctiques clíniques més efectives.
El Departament de Salut i el CatSalut han donat a conèixer l’informe de la Central de Resultats que mostra i compara els resultats de seixanta-tres hospitals d’aguts del sistema sanitari de Catalunya a partir de seixanta indicadors que identifiquen aspectes rellevants de l’activitat, la qualitat, la seguretat assistencial i l’eficiència dels hospitals.
 
L’informe, pioner a l’Estat espanyol, respon a la demanda de transparència, tant en les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos que es posen a disposició de les administracions públiques pel que fa a resultats assistencials, docents, d’investigació i gestió dels centres.
 
Malgrat ser el quart informe de la Central de Resultats, és el primer que identifica els resultats dels indicadors amb el nom del centre assistencial. Es tracta d’una eina de treball que permetrà avaluar les possibles oportunitats de millora de cada centre, identificar les millors pràctiques entre els centres d’igual nivell assistencial i millorar el conjunt del sistema assistencial.
 
Indicadors
 
Les dades recollides s’han agrupat segons el tipus de centre hospitalari al qual està adscrit. Els hospitals d’aguts estan agrupats en sis nivells: 1 - hospital d’alta tecnologia; 2 - hospital general de referència; 3 - altres hospitals de referència; 4 - hospital genèric bàsic, i 4a - hospital general bàsic aïllat i els centres monogràfics.
 
L’informe de la Central de Resultats té cinc dimensions que centren la informació recollida en el pacient, en l’efectivitat clínica, l’eficiència, la sostenibilitat i la investigació i la docència.
 
-       Atenció centrada en el pacient: aquests indicadors han mesurat, principalment, la satisfacció, la fidelitat i la situació dels pacients en llista d’espera. Els resultats obtinguts han estat molt homogenis entre els diferents centres i nivells assistencials.
-       Efectivitat clínica: s’han analitzat indicadors que donessin informació sobre la mortalitat i els reingressos, entre d’altres, i s’ha obtingut com a resultat la necessitat de realitzar millores en la qualitat assistencial. La informació obtinguda no es pot observar per separat sinó que a l’hora d’interpretar les dades s’ha de tenir en compte el tipus d’hospital així com les característiques pròpies del pacient pel que fa a edat, sexe i malaltia.
-       Eficiència: són dades referides a l’estada hospitalària del pacient i la seva percepció pel que fa a l’atenció rebuda.
-       Sostenibilitat: analitza la part corresponent a indicadors de solvència, rendibilitat i liquiditat dels centres
-       Investigació i docència: amb aquests indicadors s’analitza la producció científica, així com el prestigi docent dels professionals del sistema sanitari de Catalunya pel que fa a l’atracció per formació especialitzada (MIR) dels centres en què els professionals compaginen docència i recerca amb la pràctica assistencial.
 
Resultats
 
El resultats obtinguts dels seixanta indicadors posen de manifest que tots els hospitals de Catalunya compleixen amb els requisits d’acreditació i homologació i ofereixen una atenció sanitària superior als estàndards d’acreditació del Departament de Salut. L’anàlisi de la informació permetrà disposar d’una eina de treball per tal d’establir actuacions de millora, en aquelles àrees que ho necessitin, estimulant la millora de la qualitat i l’eficiència, i la posada en comú de les pràctiques clíniques més efectives.
 
Pel que fa al indicadors de satisfacció en atenció sanitària, en termes de satisfacció de l’usuari aquesta ha pujat i ha passat del 8,07 l’any 2009 al 8,19 l’any 2011. El grau de fidelització al centre es manté en un 87,6%, dues dècimes per sota del 87,8% obtingut l’any 2009.
 
En llistes d’espera s’ha incrementat el nombre de pacients en procediments quirúrgics garantits per tal de garantir una major agilitat en l’activitat d’intervencions en llista d’espera, que ha de millorar en un 2% un cop finalitzi l’activitat programada per a l’any 2012. S’ha reduït el temps mitjà d’espera en alguns procediments de més urgència com és la cirurgia cardíaca valvular, mentre que en la cirurgia oncològica, en termes globals, ha pujat en 2 dies.
 
Ha disminuït en un 9,1% el nombre d’intervencions quirúrgiques programades per a procediments que no estan en llista d’espera i ha augmentat el volum d’intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA), que s’ha situat en 213.687 l’any 2011 enfront de les 207.620 de l’any 2009.
 
En indicadors d’efectivitat i qualitat de l’atenció sanitària, els centres hospitalaris d’aguts de Catalunya milloren en resultats pel que fa als indicadors de mortalitat per infart de miocardi, del 9,5 de 2009 s’ha passat al 8,3 el 2011, i mortalitat per accident vascular cerebral, que ha passat del 16,3 de fa dos anys a 15,4 actual. Es manté el nombre de reingressos i els reingressos per malaltia pulmonar obstructiva crònica. La disponibilitat de recursos dels centres sociosanitaris contribueixen a la millora dels hospitals d’aguts en poder derivar determinats pacients cap a aquests centres.
 
Finalment, els indicadors de sostenibilitat presenten uns resultats que es mantenen pel que fa a l’índex d’endeutament i la solvència dels centres, que registra un lleuger augment. La liquiditat millora en pràcticament 1 punt , malgrat iniciar l’anàlisi partint d’una situació deficitària.
 
Central de Resultats
 
La Central de Resultats, que actualment s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que forma part de l’Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut, permet conèixer la qualitat i l’evolució econòmica i financera dels hospitals i centres sanitaris i disposar de la informació que facilita la semblança entre proveïdors del sistema públic.
 
L’informe va dirigit a ciutadans, professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores amb la finalitat que s’obrin noves línies de treball que han de permetre als centres iniciar actuacions de millora que mantinguin l’excel·lència i qualitat d’aquests.
 
Les dades recollides a la Central de Resultats provenen dels sistemes d’informació del CatSalut, entre els quals s’inclou el conjunt mínim bàsic de dades d’hospitalització d’aguts que es va posar en marxa l’any 1990, la Central de Balanços creada l’any 1991, el Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) iniciat l’any 2004 i els mòduls de seguiment d’indicadors de l’any 2007, entre d’altres.
 
L’informe complet es pot consultar al web de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

2  

Fitxers adjunts

Altres experiències similars

Altres experiències similars
PDF | 1025

Presentació 4t informe Central de Resultats

Presentació 4t informe Central de Resultats
PDF | 409