govern

El portal d'Internet RuralCat incorpora un nou servei de suport a les indústries alimentàries

query_builder   18 desembre 2012 16:53

event_note Nota de premsa

El portal d'Internet RuralCat incorpora un nou servei de suport a les indústries alimentàries

govern
 
A partir d’avui, el portal d’Internet RuralCat (www.ruralcat.net) compta amb un nou apartat virtual de Suport a la indústria agroalimentària. Amb aquesta iniciativa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, pretén contribuir al foment de l’activitat agroindustrial acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.
 
L’espai “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar a l’usuari el que necessita per a la gestió del dia a dia de l’activitat agroindustrial, donar suport a temes administratius, normatius i legals, i informar sobre les novetats, les tramitacions i tots els aspectes relacionats amb l’activitat de l’agroindústria catalana. S’adreça als industrials, al personal tècnic, als assessors i a altres persones relacionades amb el sector, amb la qual cosa esdevé un instrument de consulta de tot allò que envolta aquest tipus d’activitat.
 
Aquest nou apartat ofereix la possibilitat de fer consultes, crear subcomunitats per formar grups de treball, i intercanviar idees i informació de manera àgil i eficaç. D’aquesta manera, es promou la interacció, la comunicació i l’intercanvi entre els diferents agents que formen el teixit agroalimentari. També s’informa sobre altres actuacions, notícies d’actualitat i es realitzen entrevistes relacionades amb el sector.
 
Així, el Departament d’Agricultura utilitza els mitjans actuals de què disposa per posar a l’abast de tota la cadena alimentària la informació i les eines necessàries per promoure la competitivitat d’una activitat tan decisiva per a Catalunya com és l’agroindústria.
 
La importància de la indústria agroalimentària catalana
 
El sector industrial de la “transformació d’aliments i begudes” és el primer en vendes netes (20%), i és igualment d’important com a generador de llocs de treball. Catalunya té una posició dominant en el conjunt de l’Estat, i encapçala la classificació de les comunitats autònomes.
 
El paper d’aquesta indústria és primordial com a generadora d’activitat econòmica i llocs de treball, però també per a la consolidació en el territori de les explotacions agràries productores de matèria primera, les quals són importants per a la sostenibilitat mediambiental, per a l’equilibri del territori i per a la diversificació empresarial.
 
Conscient de la importància que té la indústria agroalimentària, la Generalitat de Catalunya fomenta aquest sector industrial en els aspectes següents: concessió d’ajuts, millores en els tràmits i telematització, difusió d’informació, formació tècnica, foment de la qualitat i diferenciació dels productes, innovació, control de la qualitat, lluita contra el frau alimentari, suport al cooperativisme i a l’agrupació de productors, etc.
 
Els apartats a destacar a l’espai “Suport a la indústria agroalimentària” són:
 
Ajuts i finançament
 
Aquest subapartat recull tots els ajuts relacionats amb el sector agroalimentari als quals es poden acollir les indústries. Els ajuts estan classificats per àmbit autonòmic, estatal i comunitari. L’objecte de cada ajut, les condicions per acollir-s’hi i el període de sol·licitud s’especifiquen a cada enllaç.
 
També s’especifica la informació sobre productes financers, tant d’origen públic com privat, per aconseguir la millor adaptació a les necessitats reals de l’empresa i a les seves circumstàncies.
 
 
Legislació / normativa
 
Un altre dels subapartats ofereix informació sobre la normativa agroalimentària publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
 
Tràmits
 
Finalment, el subapartat de tràmits és on apareix informació sobre les tramitacions que les empreses han de dur a terme a l’hora d’implantar una nova activitat, o ampliar o modificar-ne una d’existent.
 
RuralCat, tràmits cada cop més senzills
 
El portal RuralCat i els serveis que el conformen respon al compromís adquirit des del Departament d’Agricultura envers el sector agroalimentari per tal de facilitar informació, reduir tràmits, i acostar l’Administració al sector industrial.
 
També és objectiu de l’Administració incrementar la vinculació entre entitats públiques i privades. En aquest sentit s’ha signat un conveni de col·laboració entre el DAAM i quatre Col·legis professionals, relacionats amb el món agrari i forestal.
 
Van signar el conveni Josep Maria Rofes, degà dels Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya; Ramón Lletjós, president del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya; Jordi Romà, degà-president del Col·legi i Associació d’Enginyers de Forests de Catalunya, i Josep Famadas, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.
 
 
Més informació a:
www.ruralcat.net
Twitter@ruralcat