El Departament d'Agricultura convoca els exàmens teòrics i pràctics per als títols nauticoesportius

query_builder   21 desembre 2012 16:21

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els exàmens teòrics i pràctics per als títols nauticoesportius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les convocatòries d’exàmens teòrics i pràctics per a l’obtenció de títols nauticoesportius per a l’any 2013.
 
La formació nauticopesquera a Catalunya, fonamental per a la modernització del sector pesquer i per a una pràctica responsable i sostenible de les activitats pesqueres i nauticorecreatives, està assignada a l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, del DAAM, entre les funcions de la qual figuren organitzar activitats de formació i de capacitació professional en aquest àmbit, així com els exàmens, i alhora tramitar l’expedient de les titulacions.
 
Per a l’obtenció de les diferents titulacions, l’interessat ha de superar un examen teòric i realitzar unes pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, o un examen pràctic i unes pràctiques de radiocomunicacions. Així mateix, poden obtenir l’habilitació per governar embarcacions de vela.
 
Pel que fa als exàmens teòrics per a l’obtenció dels títols nauticoesportius de patró de navegació bàsica i de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo, es realitzen mensualment (a excepció de l’agost); els de patró/ona de iot, a l’abril, juny, juliol, octubre i desembre; els de patró/ona de moto nàutica i de capità/ana de iot a l’abril, al juny, juliol i desembre. Les dates, llocs i terminis de presentació de sol·licituds d’admissió als exàmens es detallen en les resolucions publicades avui al DOGC; i l’aspirant només es podrà inscriure a un sol títol per convocatòria.
 
Les persones que els superin hauran d’acreditar la realització de les pràctiques o de l’examen pràctic que regula la normativa vigent. Per ser admeses en aquestes convocatòries, les persones aspirants han d’haver complert els 18 anys, si bé en el cas de patró de moto nàutica A i B, patró de navegació bàsica i patró d’embarcacions d’esbarjo també hi poden participar els que hagin complert 16 anys, amb el consentiment dels pares o representants legals, en un document signat.
 
Els exàmens pràctics per a l’obtenció dels títols nauticoesportius de patró de navegació bàsica, patró d’embarcacions d’esbarjo, patró de iot, i capità de iot, tindran lloc al Port Olímpic de Barcelona amb tres convocatòries, a l’abril, juliol i a l’octubre.
 
La superació de l’examen pràctic o la realització de les pràctiques tindran una validesa per a un període de 18 mesos, des de la seva realització, durant els quals s’haurà de superar l’examen teòric; si no és així en l’esmentat termini, l’examen pràctic o les pràctiques perdran la validesa, i la persona interessada haurà de realitzar de nou l’examen pràctic o les pràctiques corresponents.
 
Així mateix, es disposarà d’un termini màxim de 18 mesos des de que s’ha superat l’examen teòric per realitzar l’examen pràctic o la realització de les pràctiques; transcorregut aquest termini sense haver superat l’examen pràctic o les pràctiques , l’interessat haurà de repetir de nou l’examen teòric.
 
Per a l’examen teòric de patró de iot s’ha de tenir el títol de patró d’embarcacions d’esbarjo, i per a l’examen teòric de capità de iot cal estar en possessió del títol de patró de iot o títol derogat equivalent.
 
Hi haurà convocatòries mensuals, llevat d’agost. Les dates, llocs i terminis de presentació de sol·licituds d’admissió als exàmens es detallen en les resolucions publicades avui al DOGC. L’aspirant només es podrà inscriure a un sol títol per convocatòria.