Govern

El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial decret llei espanyol de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu

query_builder   15 gener 2013 16:53

event_note Nota de premsa

El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial decret llei espanyol de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu

 
  • Considera que envaeix competències sobre la jornada lectiva del personal docent i el termini per a la substitució transitòria del professorat
 
  • En l’àmbit universitari el Govern entén que la normativa espanyola no respecta l’autonomia financera de la Generalitat sobre el finançament de beques i ajuts a l’estudi
 
El Govern de la Generalitat, a proposta dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, d'Economia i Coneixement, i d'Ensenyament, ha aprovat interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en relació amb el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu perquè considera que envaeix competències en la determinació de la jornada lectiva del personal docent i en el termini per a la substitució transitòria del professorat. Concretament, el recurs s’interposa contra els articles 3, 4, 6, en els seus apartats 1, 3, 4 i 7.
 
En l’àmbit de l’educació no universitària, l’article 3 fixa una jornada lectiva mínima que haurà de complir el professorat, que s’ha justificat per poder garantir el compliment dels objectius, les competències bàsiques i els continguts dels ensenyaments, concretats als currículums. Fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, era la Generalitat qui determinava la jornada lectiva del personal docent, en ser una qüestió organitzativa aliena a les condicions d’obtenció dels títols educatius.
 
Respecte a les substitucions, l’article 4 incrementa el termini per a la substitució transitòria del professorat com a conseqüència de les limitacions de l’oferta d’ocupació i perquè la norma considera que les absències curtes no han de ser cobertes mitjançant personal interí, sinó amb els recursos ordinaris de cada centre docent. No obstant, la regulació d’aquesta qüestió abans del Reial decret llei l’havia fet la Generalitat, en exercici de les seves potestats organitzatives sobre els centres i en relació amb el personal docent. 
 
Pel que fa a l’educació universitària, el Govern recorre l’article 6.u, relatiu als requisits de creació i manteniments de centres i estructures universitàries; el 6.tres, relatiu a la cooperació entre universitats, i el 6.quatre, relatiu al règim de dedicació del personal docent i investigador, en considerar que vulnera les competències de la Generalitat en aquests processos, recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així mateix, el Govern també recorre l’article 7, sobre el finançament de beques i ajuts a l’estudi, ja que no respecta l’autonomia financera de la Generalitat en aquesta matèria.
 
El Consell de Garanties Estatutàries, en el seu dictamen del 8 de juny de l’any passat, va concloure per unanimitat que els preceptes del text incorrien en inconstitucionalitat i vulneraven l'ordre constitucional i estatutari de distribució de competències. Es va obrir un procediment de negociació bilateral a la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, amb la finalitat de resoldre les discrepàncies en relació amb els articles objecte de recurs, però no ha estat possible arribar a cap acord per evitar aquest recurs d'inconstitucionalitat.