CONSUM

El Govern aprova el Decret que regula els procediments sancionadors per infraccions en consum

query_builder   9 abril 2013 16:36

event_note Nota de premsa

CONSUM

El Govern aprova el Decret que regula els procediments sancionadors per infraccions en consum

 
·        Marca el procediment perquè es produeixi el rescabalament de danys i perjudicis a les persones afectades.
 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el nou Decret que desenvolupa les previsions de la disposició final segona de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, en matèria de la  potestat sancionadora en l’àmbit de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.
 
Aquesta normativa regula, d’una banda, quins són els òrgans competents per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors en matèria de defensa de les persones consumidores, així com els òrgans per poder acordar les diligències prèvies i les mesures cautelars que es recullen al Codi de consum. D’altra banda, el Decret, regula els procediments de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis produïts com a conseqüència de la comissió d’una infracció administrativa en matèria de consum.
 
Les principals novetats d’aquesta norma són:

En l’àmbit de l’organització administrativa de la Generalitat:
-          La determinació dels òrgans competents per dur a terme les actuacions previstes pel Codi de consum de Catalunya en matèria de disciplina del mercat.
-          L’inici i arxiu d’actuacions inspectores i diligències prèvies.
-          Les sancions administratives previstes pel Codi: lleus, greus i molt greus.
-          Les sancions accessòries: decomís i destrucció de productes perillosos, cessament d’activitats o tancament d’establiments.
 
En la millora de la protecció de les persones consumidores:
-          Estableix el procediment perquè en els expedients sancionadors, a banda de la sanció, s’imposin al responsable de la infracció mesures complementàries que tenen una repercussió directa en el patrimoni de les persones consumidores afectades:
 
o   Restitució de les quantitats percebudes indegudament: que són les superiors als preus anunciats, publicitats, autoritzats, comunicats o pressupostats.
 
o   Reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original. Per exemple, en cas que s’hagi fet una reparació a la llar o en un producte que s’hagi espatllat o hagi quedat malmès (pintura d’una paret, instal·lacions domèstiques, etc..), hi haurà la possibilitat d’obligar a l’empresa que retiri la instal·lació mal feta, o fins i tot, que la faci de nou. També s’inclou, per exemple, la reparació d’un producte que s’ha espatllat i es troba en garantia.
 
o   Indemnització i rescabalament dels danys i perjudicis provats ocasionats per la infracció, com ara, en una reparació efectuada incorrectament, l’import de les despeses ocasionades a les persones consumidores per tornar-ho a reparar correctament. En cas que el producte s’hagi malmès a conseqüència d’una actuació infractora, es podrà indemnitzar pel seu valor de reposició.
 
-          Aquestes mesures complementàries tenen caràcter discrecional, és a dir, és a l’òrgan a qui correspon resoldre l’expedient sancionador qui ha de determinar si es donen els supòsits i si s’apliquen en cada expedient en concret, amb independència de la sol·licitud o no per part de la persona consumidora.
 
-          En cas que un cop la resolució administrativa sigui ferma, si l’empresa no l’executa voluntàriament, la persona consumidora pot adreçar-se a la via judicial per demanar-ne el reconeixement i l’execució, per la qual cosa se li facilitarà còpia autenticada de la resolució en allò que l’afecti.
 
-          En cas que la persona consumidora no estigui d’acord amb la resolució pot recórrer-la en allò que directament l’afecti.