CAREC

El CAREC proposa un conjunt de mesures a curt termini orientades a la reactivació econòmica

query_builder   3 juny 2013 12:39

event_note Nota de premsa

El CAREC proposa un conjunt de mesures a curt termini orientades a la reactivació econòmica

 
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) ha lliurat al Govern un document, treballat i debatut en les sessions d’aquests darrers dos mesos, que es presenta com una Proposta de mesures a curt termini orientades a la reactivació econòmica.  
 
L’informe té un marcat caràcter propositiu. Partint del diagnòstic compartit sobre l’escenari de crisi sostinguda que es concreta en la disminució del nombre d’empreses actives, més acusat entre les mitjanes i grans que entre les petites i microempreses, i la continuïtat en el deteriorament, amb dades de 2012, dels ingressos i resultats, posa sobre la taula una relació de mesures concretes d’estímul que es puguin considerar a curt termini i amb un impacte mínim en termes de despesa pública de manera que no incideixin en els indicadors de referència de dèficit i deute.
 
El document incorpora un annex amb dades que constaten l’evolució recent de les empreses pel que fa al saldo viu d’empreses entre 2008 i 2012 i una consideració dels determinants que contribueixen a l’èxit empresarial en les diferents etapes de maduració des de la seva creació.
 
Naturalesa de les mesures
 
Les mesures proposades pretenen incidir sobre el marc legal (tràmits administratius, marc laboral, fiscalitat...) i sobre el finançament per afavorir que es creïn més empreses, i que les empreses “actives” generin més riquesa i guanyin en dimensió.
 
El document complementa reflexions i informes previs del CAREC en els quals s’han aportat propostes concretes en els àmbits de la fiscalitat empresarial, el finançament i les palanques al crèdit empresarial, l’emprenedoria i la dimensió empresarial. Les mesures que s’inclouen en aquest informe s’orienten a:
 
·         Simplificació de tràmits administratius
·         Simplificació del marc laboral i incentius a la contractació
·         Incentius fiscals i millora dels procediments
·         Incentius financers al consum o a la inversió
·         Diversificació i accés a noves vies de finançament
 
 
 
Entre les mesures proposades destaquen les orientades a la simplificació de tràmits administratius amb un èmfasi especial sobre la figura del silenci positiu en l’acceleració dels temps que porten de la concepció inicial d’un projecte fins a la seva posada en marxa efectiva. Igualment destaca la proposta de la Llei de l’Autoemprenedor, que s’inspira en bona mesura en la iniciativa francesa que d’ençà la seva aplicació l’any 2009 ha multiplicat per dos el nombre d’empreses creades anualment. En el seu Informe el CAREC destaca el seguiment que caldrà fer de les diferents iniciatives del Govern de l’Estat en aquest àmbit i que es deriven fonamentalment de l’actualització del “Programa Nacional de Reformas” presentat a finals d’abril i del mateix avantprojecte de llei de “Apoyo al emprendedor y su internacionalización” presentat el 24 de maig.
 
En l’àmbit laboral el document planteja alternatives de foment del treball a temps parcial sense renunciar –amb les limitacions i condicionants que caldria arbitrar- al concepte dels anomenats minijobs, entenent-los com un mecanisme que no només augmenta la taxa d’ocupació sinó que facilitaria –per la via de l’acumulació d’experiència laboral− l’empleabilitat futura del segment més jove de la població, al temps que seria una mesura per reconduir, ni que sigui en part, l’economia submergida.
 
En l’àmbit fiscal s’apunta una iniciativa orientada a rebaixar la litigiositat de caire tributari entre contribuents i Administració, que tindria com a efecte un desbloqueig de liquiditat i tresoreria i un alliberament de la càrrega de treball a la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
En relació amb els incentius al consum, i a partir d’experiències com el Pla PIVE per al sector de l’automòbil, recomana la seva extensió potencial a d’altres sectors d’activitat prenent en consideració diverses condicions que vetllin perquè el balanç econòmic i social d’aquests ajuts primi sobre l’impacte en un sector concret.
 
Finalment, el document també centra la seva atenció, resultat d’una constant en les reflexions del CAREC, en el foment de determinades mesures que potenciïn el private equity en les seves diferents fórmules, i el mercat alternatiu d’emissions de renda fixa per a pimes. Mesures, a la fi, coherents amb la necessitat de disminuir el recurs al crèdit bancari i promoure instruments de capitalització dels projectes empresarials.
 
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

Propostes mesures de reactivació

Propostes mesures de reactivació
PDF | 1225