Trilinguisme

El Govern presenta el Marc per al plurilingüisme per garantir que l'alumnat domini diferents llengües en acabar l'educació obligatòria

query_builder   16 juliol 2013 15:15

event_note Nota de premsa

El Govern presenta el Marc per al plurilingüisme per garantir que l'alumnat domini diferents llengües en acabar l'educació obligatòria

  • Es donaran instruments a l’alumnat per afavorir les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida
  • El nou Marc plurilingüe consolida el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües
  • A més de potenciar les llengües estrangeres previstes en el currículum, es difondran les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut
  • La finalitat és aconseguir que l’any 2018 l’alumnat sigui competent en llengua catalana, en llengua castellana i en una llengua estrangera en acabar l’ESO

 

El Govern ha aprovat avui posar en marxa el Marc per al plurilingüisme del Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu que el sistema educatiu garanteixi el domini del català, del castellà i de l’anglès i del coneixement d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria. El nou Marc plurilingüe consolida el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües. També proporcionarà als alumnes els instruments necessaris perquè tinguin accés a les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i perquè obtinguin una capacitació i formació professional.

 

Amb aquest Pla s’implantarà un nou model per assegurar el domini de la llengua catalana, el domini de la llengua castellana i el domini de l’anglès i el coneixement d’altres llengües. A més, s’afermaran i difondran les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.

 

D’acord amb els objectius europeus per al 2020, el Marc per al plurilingüisme estableix els nivells de competència en llengües estrangeres corresponents al Marc Europeu de Referència per a les Llengües: el nivell B1 en la primera llengua estrangera i l’A2 en la segona llengua estrangera al final de l’ESO, i el nivell B2 en la primera llengua estrangera i el nivell B1 en la segona al final de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

 

Els objectius del Departament de cara a l’any 2018 són que al final de l’educació obligatòria l’alumnat sigui competent en llengua catalana, en llengua castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera -prioritàriament l’anglès- i  que un 75% hagi tingut l’opció de conèixer una altra llengua. Un altre objectiu és aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixen el nivell B1 sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera.

 

Programa pilot en llengua estrangera

 

Pel que fa a les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament de cara al curs vinent, es treballarà en un disseny curricular plurilingüe, es farà pilotatge amb aquest nou disseny en un grup de centres experimental, es consolidarà un suport documental –es farà un recull específic i es publicaran orientacions per a l’aplicació del projecte– i es crearà un espai web en què es recollirà informació, orientacions i materials.

 

En relació amb el pilotatge que es realitzarà en un grup experimental de 50 centres arreu del territori català, l’objectiu és incrementar el coneixement de les llengües estrangeres entre l’alumnat de primària, ESO, FP i batxillerat. Està basat en un disseny en què s'incrementa l’exposició lingüística a aquestes llengües en el context escolar i social: a primària un mínim del 12% del currículum, a l’ESO del 15%, a FP del 15% i a batxillerat del 18%.

 

 Marc i normativa 

 

Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, en què s’estableix com a objectiu prioritari millorar i ampliar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat en el marc d’un model plurilingüe en un sistema on la llengua normalment emprada és el català. L’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 2012-2018 també marca l’objectiu de millorar la competència dels alumnes en llengües estrangeres a partir del nou model d’ensenyament plurilingüe. Així mateix, els objectius europeus per al 2020 preveuen que com a mínim el 50% dels joves de 15 anys siguin capaços de mantenir una conversa simple en la primera llengua estrangera i que com a mínim el 75% de l’alumnat del primer cicle d’educació secundària conegui almenys dues llengües estrangeres.

 

El títol II de la Llei d’Educació de Catalunya fixa els principis generals de la regulació del règim lingüístic i determina els nivells competencials en el marc europeu de referència per a l’aprenentatge l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.