El Govern regula per primera vegada les competències internacionals de Catalunya amb l'aprovació del Projecte de llei de l'Acció Exterior

El Govern regula per primera vegada les competències internacionals de Catalunya amb l'aprovació del Projecte de llei de l'Acció Exterior

query_builder   27 agost 2013 16:15

event_note Nota de premsa

El Govern regula per primera vegada les competències internacionals de Catalunya amb l'aprovació del Projecte de llei de l'Acció Exterior

  • Per primera vegada en trenta anys de democràcia, el Govern es dota d’un text amb rang de llei que fa una definició integral de l’acció exterior de tots els agents de Catalunya
  • El text fixa els principis rectors de l’acció exterior, estableix quins són els subjectes d’aquesta acció, determina els instruments de planificació i seguiment i defineix com s’han d’establir les relacions institucionals del Govern a l’exterior
  • El Projecte de llei introdueix el concepte de la Diplomàcia Pública, Diplomàcia Cultural i Econòmica
  • La norma també estableix l’estructura i organització de la Representació exterior de la Generalitat per tal de garantir que desenvolupa la seva activitat de manera coordinada i eficaç
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Acció Exterior de Catalunya amb l’objectiu de concretar i articular les competències en l’àmbit de l’acció exterior i la Unió Europea recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En trenta anys de democràcia no s’havia plantejat mai la possibilitat de disposar d’un text amb rang de llei que regulés l’acció exterior del país.
 
El Projecte de llei fixa els principis rectors de l’acció exterior, estableix quins són els subjectes d’aquesta acció, determina els instruments de planificació i seguiment, i defineix com s’han d’establir les relacions internacionals del Govern a l’exterior. La norma també estableix l’estructura i organització de la Representació exterior de la Generalitat i dedica un apartat especial a la definició de la diplomàcia publica de Catalunya, alhora que regula les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i les comunitats catalanes a l’exterior.
El text del Projecte de llei determina que l’acció exterior de Catalunya es regeix pels principis rectors següents:
-       La projecció de Catalunya com un actor internacional compromès, solidari i responsable
-       Un compromís i una vocació plenament europeista,
-       El suport i la promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya
-       La recerca del consens polític en les grans orientacions i estratègies de l’acció exterior per tal de donar la continuïtat i l’estabilitat necessàries per a unes polítiques de mig i llarg termini
-       La garantia de la màxima coherència de l’acció exterior i la coordinació de les seves actuacions, a més del principi de transparència en l’actuació dels poders públics en la matèria
-       El reconeixement del dret de les persones i dels pobles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies i l’impuls dels valors de convivència multicultural
-       El respecte dels principis de la Carta de les Nacions Unides i dels valors, principis i obligacions establerts als Tractats i a la normativa de la Unió Europea
-       El compliment del principi de lleialtat institucional mútua amb l’Estat espanyol i altres administracions i la recerca de sinergies, d’acord amb els principis establerts a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
-       L’equilibri territorial en la promoció dels interessos del conjunt de Catalunya, fent de la internacionalització un eix principal per al desenvolupament i el creixement dels diferents territoris
-       El respecte a la diversitat, varietat i riquesa del territori i el reconeixement del potencial de la capitalitat de Barcelona
-       El respecte al dret internacional i el compliment dels drets i les obligacions derivats dels tractats, convenis i acords conclosos per l’Estat espanyol que afectin Catalunya.
 
El Projecte de llei té com a objectiu endreçar i donar coherència a l’acció exterior de Catalunya en el seu conjunt i, en aquest sentit, el text defineix l’acció exterior de Catalunya com el conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciatives adreçades a la projecció exterior de Catalunya – dins i fora de la UE- que desenvolupen el Govern i l’administració de la Generalitat, la resta d’administracions públiques de Catalunya i els organismes o institucions vinculades o dependents d’aquestes administracions.
 
La voluntat és mobilitzar tots els actors disponibles al país per projectar Catalunya al món, ja que la visió exterior del país no afecta només el Govern. Per això, la nova disposició normativa també identifica els subjectes de l’acció exterior de Catalunya (el Govern, l’Administració de la Generalitat, el Parlament i altres òrgans estatutaris, altres administracions públiques, -les administracions locals particularment-; els consorcis, fundacions i altres ens públics i corporatius com les cambres de comerç.
 
Així mateix, s’estableixen els instruments de planificació, coordinació i seguiment de l’acció exterior que es concreten en el Pla Estratègic d’Acció Exterior del Govern que definirà per períodes pluriennals les prioritats del govern en l’àmbit internacional i la creació d’una Comissió Interdepartamental de l’Acció Exterior.
 
El Projecte de llei aprovat pel Govern determina, així mateix, com s’han d’establir les relacions institucionals del Govern a l’exterior. En concret, es refereix a les relacions bilaterals amb altres governs i, molt concretament, amb la Unió Europea, entenent que Catalunya ha de defensar, de forma prioritària, els seus interessos de forma directa, sense obviar els mecanismes de participació de caràcter multilateral previstos per l’Estat.
 
En aquesta línia, la norma també regula la participació de Catalunya en organismes internacionals i en xarxes de cooperació territorial, i les relacions en àmbits sectorials de l’acció exterior orientades a promoure la internacionalització econòmica de Catalunya com a motor de creixement econòmic de l’eix mediterrani i del sud d’Europa.
 
S’introdueix el concepte de Representació exterior de la Generalitat per definir el conjunt d’unitats de representació institucional del Govern i les unitats de caràcter sectorial dels departaments amb l’objectiu que aquesta Representació treballi de manera cohesionada, coordinada i eficient.
 
Diplomàcia Pública, Diplomàcia Cultural i Diplomàcia Econòmica
El text dedica un títol complet a la diplomàcia pública entesa com qualsevol actuació d’un agent públic o privat que tingui una incidència efectiva i positiva en l’opinió pública exterior amb l’objectiu de potenciar la imatge i el prestigi de Catalunya a l’exterior.
 
En aquest sentit, introdueix també el concepte Diplomàcia Cultural (projecció internacional de la creació, indústria i llengua catalanes, i suport a la formació exterior de creadors), i Diplomàcia Econòmica (impulsar el reconeixement internacional de Catalunya com a destí d’inversions i, país turístic i centre de prestigi en recerca i innovació). Així mateix, es fa una menció especial al paper de la societat civil en la projecció exterior de Catalunya.
 
Finalment el projecte de llei regula les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i les comunitats catalanes a l’exterior.
 
En l’elaboració del Projecte de llei s'han tingut en compte totes les al·legacions rebudes tant durant el tràmit d'informació com el d'audiència pública. Aquestes aportacions han servit per enriquir el text, guanyar en coherència i garantir que totes les entitats públiques i privades de Catalunya que duen a terme acció exterior s'hi trobin reflectides.