Nota del CAREC  sobre la reforma de la formació professional i l'impuls de la formació al llarg de la vida

El CAREC lliura al Govern una nota sobre la reforma de la formació professional i l'impuls de la formació al llarg de la vida

query_builder   4 novembre 2013 14:51

event_note Nota de premsa

El CAREC lliura al Govern una nota sobre la reforma de la formació professional i l'impuls de la formació al llarg de la vida

·         En aquesta nota el CAREC se centra en com el baix nivell relatiu de població adulta amb formació en nivells mitjans (FP, cicles formatius i batxillerat fonamentalment) és un factor que incideix en una pèrdua de competitivitat relativa de l’economia per la falta de correspondència, sigui per excés o per defecte, entre la demanda de llocs de treball i els nivells dels llocs ofertats
 
·         El CAREC constata l’elevada proporció de persones amb només formació primària i la baixa proporció amb secundària i identifica dos reptes: augmentar el nombre de persones que accedeixen a la formació post-obligatòria, i seguir apostant per l’equilibri entre estudiants d’FP i els de batxillerat
 
·         En aquest sentit, la Nota destaca els avenços que les polítiques endegades per la Conselleria d’Ensenyament han suposat per: a) el reequilibri de la proporció entre estudiants que segueixen el Batxillerat i l’FP en favor d’aquests segons; i  b) els primers resultats positius en la implantació de l’FP dual a Catalunya que ja segueixen més de 2.000 alumnes en 200 empreses
 
·         Les línies de treball que proposa el document apunten cap a un seguit de reformes que articulin una nova relació entre l’educació i el treball, la col·laboració entre l’escola i l’empresa i la potenciació de la formació continuada
 
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) ha lliurat al Govern una Nota sobre la reforma de la formació professional i l’impuls a la formació al llarg de la vida.
 
La Nota pretén cridar l’atenció sobre la causalitat que també cal observar entre competitivitat de l’economia i el seu teixit empresarial i adequació dels nivells de formació de la població a la demanda d’aquest teixit. El document actualitza algunes dades sobre la formació a Catalunya i destaca com la població adulta catalana (25-64) està repartida, pel que fa als nivells de formació (bàsics / mitjans/ superiors) en els següents percentatges:   47% / 22% / 31%. En el cas de la UE les xifres corresponents a aquests mateixos nivells són 27% / 47% / 26%. Aquesta falta de gruix en els nivells mitjans comporta un desacoblament entre oferta i demanda de treball que s’està suplint per excés –amb professionals sobrequalificats−, o per defecte –amb persones amb formació inferior a la requerida.
 
Igualment la Nota incideix en com aquest problema que es detecta en les etapes inicials de formació a la infància i la joventut es projecta també en la formació al llarg de la vida que tant a Catalunya com a Espanya se situa en índexs de participació clarament inferiors als de la UE.
 
En tot cas, es constata que les reformes endegades per la Conselleria d’Ensenyament han facilitat la positiva evolució de les dades d’abandonament prematur (del 33,2% el 2008 al 24% el 2012), i la millora de la proporció Batxillerat/FP on s’ha arribat a un 60/40, que s’apropa a la mitjana europea. De fet, els alumnes d’FP augmenten més en termes relatius que els de batxillerat.
 
El document també es fa ressò de la preocupació pel fet que la recentment aprovada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pugui retornar-nos al prejudici d’una FP com a sortida marginal per als estudiants menys brillants, en comptes de plantejar-la com un itinerari realment alternatiu al batxillerat amb graus comparables d’exigència a l’ingrés i prestigi a la sortida.
 
En la seva nota el CAREC prioritza dues vies: una d’estructural com seria la reforma dels estudis d’FP amb un horitzó a mitjà i llarg termini; i una de més immediata actuant sobre la formació al llarg de la vida. El document destaca un seguit actuacions:
 
-          en l’àmbit dels “processos d’aprenentatge”  (p.ex. amb la potenciació de mesures ja impulsades des de l’Administració com el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits a la vida laboral, com un incentiu a completar la formació);
-          en l’àmbit de l”organització” dels ensenyaments (p.ex. intensificant, en la línia del model dual encara embrionari, la interacció entre el sistema educatiu i les empreses); en “la formació al llarg de la vida” (integrant-la en la política educativa i allunyant-la del concepte de formació de persones en atur);
-          i finalment en les “competències administratives” on el CAREC detecta el que seria una excessiva dispersió de responsabilitats públiques sobre l’FP que pot ser font de dispersió, llacunes o, en alguns casos, diferències de criteri.

1  

Fitxers adjunts

Nota CAREC

Nota CAREC
PDF | 165