Joana Ortega

Joana Ortega: "La Llei de governs locals reforça el paper dels consells comarcals i dels alcaldes"

query_builder   6 novembre 2013 14:41

event_note Nota de premsa

Joana Ortega: "La Llei de governs locals reforça el paper dels consells comarcals i dels alcaldes"

  • El Projecte de Llei continua la tramitació parlamentària un cop desestimades les esmenes a la totalitat
  • Els consells comarcals esdevenen els principals ens de gestió mancomunada de serveis
  • La vicepresidenta destaca que es garanteix la prestació de serveis de qualitat per a tots els ciutadans, visquin on visquin
Votació de les esmenes
Foto: Parlament de Catalunya
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presentat avui al Parlament de Catalunya la Llei de governs locals, “una norma de país, que avui esdevé imprescindible per al món local i que desenvolupa el nostre Estatut”. En aquest sentit, la vicepresidenta ha recordat que la competència exclusiva en matèria de règim local és de la Generalitat. El Parlament ha desestimat les esmenes a la totalitat presentades per diversos grups polítics i la Llei de governs locals continua la seva tramitació parlamentària.
 
Segons ha explicat la vicepresidenta, aquesta és una norma que reforça el paper dels consells comarcals i dels alcaldes i que garanteix que tots els ciutadans de Catalunya puguin continuar rebent uns serveis dintre d’uns estàndards de qualitat, visquin allà on visquin. Quan el municipi no pugui assolir aquests estàndards, la prestació del servei es garantirà des de la institució més propera, que és la comarca.
 
“Els consells comarcals esdevindran els principals ens de gestió mancomunada municipal, però les seves estructures polítiques formades actualment per consellers comarcals seran substituïdes pel consell d’alcaldes, que esdevé el màxim òrgan de governança”. En aquest sentit, la vicepresidenta ha subratllat la importància del canvi de paradigma: “Tots els alcaldes esdevindran govern”.
 
Joana Ortega ha defensat que l’establiment dels estàndards de qualitat en els serveis s’ha de veure com una oportunitat i no pas com una càrrega. Per això, hauran de ser fixats d’acord amb el món municipal i les entitats municipalistes i hauran de tenir en compte molts aspectes. “La seva valoració s’ha de fer sobretot des del punt de vista de l’interès ciutadà, i no des de l’interès econòmic”, ha assegurat.
 
Es mantenen totes les comarques
 
La vicepresidenta ha afirmat que totes les comarques “mantenen la seva territorialitat i la seva identitat. No es proposa en cap cas el canvi de límits geogràfics”.
 
Amb tot, per evitar la superposició d’estructures, el consell comarcal del Barcelonès passarà a integrar-se a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, els consells comarcals del Vallès Occidental, Maresme i Baix Llobregat s’hi hauran d’adaptar.
 
Un dels canvis substancials d’aquesta reforma que ha remarcat la vicepresidenta afecta al sector públic local, ja que s’estableix la impossibilitat de crear noves mancomunitats i consorcis per a la prestació de nous serveis. Serà, doncs, el consell comarcal o, en el seu cas, l’àrea metropolitana qui haurà de prestar aquests serveis reforçant les estructures existents i evitant la proliferació de nous ens.
 
Dret a la retribució dels electes locals
 
La Llei de governs locals, ha dit la vicepresidenta, també reforça l’estatut del representant local i li reconeix el dret a la retribució. Així, estableix que la llei de pressupostos fixarà anualment els límits màxims a percebre en base al tipus d’ens local, la població, la capacitat financera i les tasques i funcions assignades en cada cas.
 
“La limitació del conjunt de retribucions i drets d’assistència, en còmput global, a un percentatge màxim sobre els ingressos ordinaris del pressupost, comportarà que els acords municipals sobre retribucions s’ajustin a un principi elemental de sostenibilitat financera”, ha assegurat. “La transparència i la voluntat de ser clars no ha de significar que els electes no puguin percebre una retribució digna ajustada a la seva dedicació. Hem de defensar que tothom pugui dedicar-se al servei públic independentment de la seva renda”.
 
“L’entrada en vigor de la Llei iniciarà un important estalvi econòmic a tot el món local”, ha afirmat Joana Ortega, “que ha de repercutir-se de forma justa en el propi món local i que s’anirà consolidant en mesos posteriors".
 
D’altra banda, la vicepresidenta ha agraït la participació de les entitats municipalistes, els consells comarcals i els alcaldes en l’elaboració de la norma, sota els principis d’autonomia local; estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; subsidiarietat, i racionalitat i no-duplicitat. També ha recordat que aquesta llei respecta el règim especial d’Aran i les disposicions de la Carta Municipal de Barcelona.
 
Així mateix, la vicepresidenta ha destacat que s’ha treballat de forma transversal i transparent i que s’hi han pogut incorporar moltes de les al·legacions rebudes durant el procés d’exposició pública.
 
“Aquesta és una llei de lleis”, ha dit, “que posa punt d’inici a la necessària reforma de l’Administració que estem treballant des del Govern”. Així mateix, ha anunciat que anirà acompanyada d’altres lleis imprescindibles: la Llei de simplificació local i la Llei de finances locals.

3  

Imatges

Votació_llei gov locals

Votació_llei gov locals 1276

Llei gov locals_marcador votació

Llei gov locals_marcador votació 1101

VP pres llei gov locals_PL

VP pres llei gov locals_PL 877