El Departament de Salut presenta els informes de la Central de Resultats en l'àmbit de l'atenció primària i en el de salut mental i addiccions

query_builder   27 novembre 2013 17:23

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut presenta els informes de la Central de Resultats en l'àmbit de l'atenció primària i en el de salut mental i addiccions

Els informes mostren i comparen els resultats assistencials i de gestió dels equips d’atenció primària i, per primera vegada, de salut mental i addiccions de Catalunya
 
La publicació d’aquestes dades respon a la demanda de transparència, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos públics
En una jornada organitzada a Barcelona per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, en la qual hi han participat més de 600 professionals del sistema sanitari i ciutadans i pacients, s’han presentat dos informes de la Central de Resultats: l’informe de l’àmbit de l’atenció primària i, per primer cop, l’informe de l’àmbit de salut mental i addiccions.
 
Aquests informes, que analitzen l’activitat de 2012, pretenen afavorir la comparació entre centres i monitorar l’evolució de la qualitat assistencial. Els informes han estat realitzats per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que forma part de l’AQuAS, per encàrrec del Servei Català de la Salut que, en el seu paper d’asseguradora pública, vol conèixer els resultats dels diferents proveïdors del sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya. Els informes responen a la demanda de transparència, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos que es posen a disposició de les administracions públiques.
 
Resultats de l'informe de l'àmbit de l'atenció primària
 
L’informe d’atenció primària mostra i compara els resultats de l’any 2012 dels 369 equips d'atenció primària (EAP) del sistema sanitari integral de Catalunya (SISCAT). L’anàlisi s’ha realitzat a partir d’indicadors que reflecteixen aspectes rellevants de l’activitat, l’adequació, l’efectivitat i l’eficiència dels centres. En aquesta nova edició de l’informe també s’han introduït indicadors que els propers anys han de permetre avaluar l’impacte del projecte "Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica", que té l’objectiu d’emetre recomanacions per evitar pràctiques assistencials que siguin de poc valor.
 
L’estudi avalua tots els EAP del sistema de salut de Catalunya. Concretament s’hi han analitzat més de 50 indicadors, agrupats en 6 blocs temàtics, que intenten donar una visió global de l’activitat de l’atenció primària i de la seva qualitat i eficiència. La visió que expressa la ciutadania quant a l’atenció primària, la recullen els indicadors de satisfacció.
 
El principals resultats que cal destacar de l’estudi són:
 
 • El 75,8% de les persones assignades a un EAP va ser atès pel seu equip com a mínim una vegada durant l’any 2012.

 

 • Els 45,5 milions de visites realitzades equivalen a 6,2 visites per habitant; si només es tenen en compte les persones que han estat ateses, la mitjana és de 8,6 visites. La reducció respecte a anys anteriors es manté sobretot com a resultat de la implantació de la recepta electrònica i de l’increment de l’atenció telefònica, CatSalut respon, Canal Salut.

 

 • Es desprenen xifres referents a la mitjana de pacients que atenen els professionals dels centres d’atenció primària. Concretament, els metges de família atenen 24,5 pacients al dia i el personal d’infermeria, uns 13 pacients al dia.

 

 • La percepció favorable dels usuaris dels serveis d’atenció primària té uns valors molt alts. La satisfacció dels usuaris amb els serveis d’atenció primària és d’un 7,90 sobre 10 i la fidelitat és del 90%.

 

 • Els ítems pitjor valorats són l’atenció rebuda als CAP per un problema urgent i la facilitat que els usuaris obtinguin el dia de visita que volen. Cal destacar l’elevada confiança en els professionals que, amb un 94% de valoracions positives, segueix en els nivells de l’excel·lència.

 

 • S’han produït 5,9 hospitalitzacions evitables atribuïbles a l’atenció primària per cada 1.000 habitants (6,7 l’any 2011), que suposen un ingrés evitable per cada 169 persones. La insuficiència cardíaca congestiva i la malaltia pulmonar obstructiva crònica tenen les xifres més elevades d’hospitalització evitable. En aquest sentit, cal ressenyar que les característiques socioeconòmiques dels ciutadans atesos hi tenen un efecte determinat, ja que d’un pitjor nivell socioeconòmic en deriva un nombre més elevat d’hospitalitzacions evitables.

 

 • La cobertura vacunal infantil és molt elevada (92,2% de menors correctament vacunats el 2012) i manté una tendència alcista, i la tendència en cobertura vacunal antigripal en persones de més de 59 anys és decreixent des de l’any 2009, i ha assolit el 51,3% de la població diana el 2012.

 

 • El 65,7% dels pacients tenen un control de la diabetis bo o acceptable.

 

 • L’any 2012, la despesa farmacèutica pública per usuari dels EAP va ser de 292,1 euros, o sigui un 10,8% inferior que l’any anterior. La despesa farmacèutica a Catalunya es va reduir el 2012 dos punts més que al conjunt de l’Estat. Les mesures de política farmacèutica aplicades al llarg de 2012, tant les estatals sobre l’oferta com les autonòmiques, han contribuït definitivament a aquest comportament.

 

 • El projecte "Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica" (http://essencialsalut.gencat.cat) és una iniciativa que promou recomanacions per evitar pràctiques clíniques de poc valor amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de l’atenció sanitària i la sostenibilitat del sistema sanitari català. Per iniciar l’avaluació del projecte Essencial s’han seleccionat 4 indicadors que mostren la implantació en els EAP de les pràctiques de poc valor referides en aquelles recomanacions, anteriors a l’inici del projecte, i són la base per avaluar el canvi de la pràctica clínica.
 
Resultats de l’informe de l’àmbit de salut mental i addiccions
 
L’informe de l’àmbit de salut mental i addiccions suposa en aquesta ocasió la gran novetat presentada a la jornada, atès que és la primera vegada que s’ha realitzat. Aquest treball analitza en 109 indicadors l’estructura, la utilització, la satisfacció i la informació econòmica dels centres de salut mental i addiccions del sistema de salut públic de Catalunya.
 
En aquesta primera edició s’ha inclòs una part explicativa de la xarxa de salut mental, que exposa el desenvolupament i l’estructura dels serveis de salut mental (en adults i infantil i juvenil), així com d’addiccions.
 
Cal remarcar que, a escala mundial, els trastorns mentals i les addiccions són la primera causa de discapacitat. A més a més, les conseqüències de la crisi econòmica actual estan accentuant l’efecte dels determinants no sanitaris de la salut mental.
 
Dels resultats d’aquest primer estudi cal destacar:
 
 • L’any 2012, els centres de salut mental de Catalunya van atendre més de 200.000 persones i van realitzar 1,3 milions de visites.

 

 • Amb referència als adults en l’àmbit de l’assistència comunitària durant el 2012, se’n van atendre 160.000, els principals diagnòstics de les quals van ser els trastorns mental greus (31%), els trastorns depressius (29%) i les psicosis (22%).

 

 • Les persones usuàries dels centres de salut mental en adults (CSMA) constaten una elevada satisfacció en l’atenció. La satisfacció global assoleix un notable (puntuació mitjana de 7,9 sobre 10) per al conjunt de Catalunya, i la fidelitat de les persones usuàries és del 81,4.

 

 • En relació amb l’atenció hospitalària en adults (unitats d’hospitalització d’aguts i subaguts), l’any 2012 les unitats d’aguts de salut mental de Catalunya van notificar 16.300 altes. L’estada mitjana va ser de 17 dies. Les unitats de subaguts de salut mental d’adults de Catalunya van realitzar un total de 2.500 altes, amb una estada mitjana de 69 dies.

 

 • L’atenció comunitària a la salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) ha experimentat els darrers 6 anys un increment del 45% de la prevalença atesa als CSMIJ i s’ha doblat el percentatge de persones amb trastorns mentals greus ateses en els serveis especialitzats.

 

 • Les unitats d’hospitalització d’aguts de salut mental infantil i juvenil de Catalunya, l’any 2012, van realitzar un total de 1.180 altes de joves de menys de 18 anys. L’estada mitjana global va ser de 21 dies. Pel que fa a les unitats de subaguts, cal dir que a Catalunya hi ha una única unitat de subaguts infantil i juvenil, la UCA de Sant Boi, que va donar 83 altes, amb una estada mitjana de 58 dies.

 

 • Quant a l’atenció a les drogodependències, l’any 2012, més de 12.500 persones diferents van iniciar o reiniciar un tractament ambulatori a la Xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD). Del total de les notificacions, la principal substància que va motivar el tractament va ser l’alcohol (45%), seguida de la cocaïna (20%).

 

 • En l’activitat assistencial realitzada pels centres d’atenció i seguiment (CAS) durant el 2012 hi va haver 404.456 visites de seguiment. El mateix any es van declarar un total de 5.097 desintoxicacions ambulatòries als CAS de Catalunya.
 
La Central de Resultats
 
La Central de Resultats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents integrants del sistema sanitari d’utilització pública, a fi de facilitar una presa de decisions coresponsables al servei de la qualitat de l’atenció sanitària prestada als ciutadans de Catalunya, i d’afavorir la transparència i el retiment de comptes.
 
La Central de Resultats, que actualment s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que forma part de l’Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut, permet conèixer la qualitat assistencial i econòmica dels hospitals i centres sanitaris i disposar de la informació que facilita la homogeneïtzació entre proveïdors del sistema públic.
 
Actualment la Central de Resultats publica informes, encarregats pel Servei Català de la Salut, de l’àmbit hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari i de salut mental i addiccions. Des de l’any 2012 els informes de la Central de Resultats es publiquen amb indicadors nominalitzats per a cadascun dels centres del SISCAT analitzats.
 
La publicació d’informes nominals va suposar una fita pionera a l’Estat espanyol, ja que, si bé hi ha alguna iniciativa de publicació d’informació relativa al sistema de salut, en cap cas s’hi presenten nominalment resultats assistencials, docents i de recerca dels centres. Això fa que la Central de Resultats estigui alineada amb les actuacions als països més avançats en polítiques de transparència i retiment de comptes com és el cas del Regne Unit, Holanda, Alemanya, Austràlia, Estats Units d’Amèrica i Canadà.
 
Els informes de la Central de Resultats van dirigits a ciutadans, professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores amb la finalitat que s’obrin noves línies de treball que han de permetre als centres iniciar actuacions de millora que en mantinguin l’excel·lència i la qualitat.
 
Per aquest motiu s’està fent un esforç important per mostrar a la ciutadania la informació relativa al seu sistema sanitari, i l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya realitza des de 2012 versions d’informes i productes específics més amigables, però mantenint-ne el rigor acadèmic. Addicionalment, amb aquest mateix objectiu, des de fa mesos, l’Observatori publica al seu web un conjunt d’indicadors de salut i d’activitat sanitària, amb explicacions textuals, imatges gràfiques i fitxers de dades obertes.
 
Aquests informes, i totes les dades que s’hi presenten, es poden consultar a Canal Observatori.
 
 
Més informació:
 
 

1  

Fitxers adjunts

Presentació Central de Resultats

Presentació Central de Resultats
PDF | 5633

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined