El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries, participa activament en diferents fòrums internacionals sobre instruments i polítiques d’innovació, amb l’objectiu que aquestes reflecteixin i donin resposta a les necessitats del sector agroalimentari i rural de Catalunya.
 
Un d’aquests fòrums és el grup de treball sobre Sistemes d’Innovació i Coneixement en Agricultura del Comitè Permanent de Recerca Agrària (SCAR AKIS-2), un òrgan consultiu de la Comissió Europea (CE) en el qual hi participen experts de mes de 17 països de la UE. En els  darrers dos anys el DAAM, mitjançant la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària, ha participat en les reunions d’aquest grup per tal de definir instruments d’innovació i la seva implementació en la nova Política Agrària Comuna i dins del nou Programa marc de recerca i innovació Horitzó 2020. Els bons resultats obtinguts han portat a la CE a renovar l’encàrrec fet a aquest grup de treball (SCAR AKIS-3), aquest cop per a vetllar pel desenvolupament i la implantació de l'Associació per a la Innovació (EIP) a nivell europeu i la seva interrelació amb altres instruments, com el Programa marc H2020 o els fons regionals FEDER.
 
Així, els dies 5 i 6 de març ha tingut lloc una reunió de SCAR AKIS-3, a Cracòvia, en la qual s’ha presentat l'estat d'implementació de l’EIP en els diferents programes de desenvolupament rural, així com les dificultats i els dubtes que sorgeixen en la seva implementació.
 
En aquesta reunió, el subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària del Departament, Jaume Sió, ha presentat les premisses que han d’inspirar els grups operatius de l’EIP a Catalunya: lideratge d’empreses privades, cooperació d’empresa-centre de recerca, enfocament de baix a dalt, complementarietat de diverses fons de finançament, suport a projectes i no a estructures, i la gestió eficient de les mesures innovadores. Actualment, s’està definint les mesures del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 que finançaran l’establiment i funcionament de grups operatius de l’EIP.
 
La Comissió Europea ha valorat molt positivament el plantejament proposat des de Catalunya d’integrar les actuacions d’innovació dins del marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020. L’objectiu del Pla Estratègic, aprovat pel Govern el juny del 2013, és millorar la governança del sistema de R+D+I en tots els àmbits i establir mecanismes de coordinació i cooperació eficaços entre les administracions que actuen en R+D+I, inclòs l’àmbit agroalimentari. Avui per avui, ja s’ha posat en marxa més de 60 activitats per al seu desenvolupament.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.