• El decret llei aprovat pel Govern possibilita la signatura d’un conveni que preveu una aportació de 800 milions d’euros a la Generalitat i la cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua a l’AMB
  • Aquest nou model de proximitat permet que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en mantingui la planificació i el control, mentre que es descentralitza la gestió del sanejament a l’Administració local
  • El pacte entre la Generalitat i l’AMB permetrà avançar al 2015, tres anys abans del que s’havia previst, el pla d’inversions de l’ACA, valorat en 600 milions d’euros, sense un increment del cànon de l’aigua
 
El Govern ha aprovat el decret-llei que permetrà formalitzar un acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per crear un nou model de sanejament d’aigües residuals basat en la proximitat i el reforç de les competències de les administracions locals. L’acord preveu l’aportació de 800 milions d’euros a la Generalitat com a compensació per les infraestructures de sanejament realitzades fins al moment, i la cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua a l’AMB durant un període màxim de 30 anys per al manteniment i operació dels sistemes de sanejament.
 
D’aquesta forma, la Generalitat obtindrà un ingrés extraordinari que permetrà reduir part del seu dèficit, així com reestructurar l’endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i avançar tres anys, a partir del 2015, l’execució del seu pla d’inversions, valorat en 600 milions d’euros.
 
Mentrestant, el pacte garanteix que l’AMB podrà exercir les seves competències de forma autònoma en un marc de funcionament estable, sense dependre de les assignacions de fons que fins ara es destinaven anualment. També permetrà a l’AMB afrontar les noves necessitats d’inversió, fruit del creixement dels municipis, en disposar dels recursos corresponents de forma autònoma.
 
L’objectiu d’aquest acord és la millora del model a partir d’una major proximitat al món local i l’optimització dels recursos, al mateix temps que es manté la titularitat pública de les infraestructures de sanejament (depuradores i col·lectors) i les actuals competències en matèria de sanejament. L’ACA seguirà com a única responsable del cànon de l’aigua a tot Catalunya, que no tindrà cap increment.
 
L’acord es formalitzarà amb l’AMB perquè, legalment, és una Entitat Local de l’Aigua (ELA) i, a més, l’àmbit metropolità de Barcelona és la zona de Catalunya on més s’ha invertit en sanejament, amb tots els sistemes ja construïts i en servei, mentre que és a la resta de Catalunya on encara hi un volum rellevant d’inversions pendent.
 
El deute de l’ACA
 
L’any 2010 el deute de l’ACA era de 1.400 milions d’euros. A finals de 2013, fruit de l’esforç de contenció de la despesa i de les nul·les inversions dels darrers tres anys, s’ha reduït fins a 990 milions d’euros. Això provoca que el 40% del seu pressupost es destini al retorn de l’endeutament i el 38% als costos d’explotació del sanejament, amb la qual cosa la part del pressupost que serveix per a la resta d’activitats de l’ACA és un exigu 22% que no li permet cap activitat inversora.