• En compliment d’una resolució del Parlament de Catalunya, la nova llei permetrà extingir les cambres agràries provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que han quedat obsoletes, i destinar el seu patrimoni a tasques d’interès general agrari
 
  • El nou model simplifica el procediment electoral, ja que estableix un sistema de representativitat per candidatures i no per cambra agrària, amb una única circumscripció electoral i una sola junta electoral
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries, amb l’objectiu de crear un model català nou que substitueixi l’antic, basat en les cambres agràries, i simplificar així l’estructura existent, que ha quedat obsoleta. L’aprovació de la nova norma, que respon a un mandat del Parlament de Catalunya, permetrà extingir les quatre cambres provincials i destinar el seu patrimoni i els seus mitjans personals a altres tasques d’interès general agrari, amb el consegüent estalvi pressupostari.
 
En el marc del procés de simplificació administrativa, la Llei de cambres agràries, de 1993, va significar la supressió de les 887 cambres agràries locals que existien a Catalunya, i va deixar vigents les quatre cambres provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Unes institucions que han esdevingut obsoletes, mancades de funcions administratives i de consulta. De fet, la seva existència només es justifica per poder mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a través de les eleccions a cambres agràries, una situació que justifica l’extinció d’aquests ens i la creació d’un nou model català que determini la representativitat de les organitzacions professionals agràries.
 
Segons estableix la primera disposició addicional de la nova llei, el patrimoni de les cambres agràries que resultin extingides s’haurà de traspassar a la Fundació de la Pagesia de Catalunya per destinar-lo a finalitats i serveis d’interès general agrari. La norma també fixa que la Generalitat de Catalunya ha de garantir que s’apliquin a finalitats i serveis d’interès agrari totes les atribucions patrimonials i les adscripcions de mitjans de les cambres extingides amb la llei de 1993 i les provincials que s’extingeixin amb el text aprovat avui. A més, el procés per determinar les atribucions del patrimoni i els mitjans ha de garantir la participació de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.
 
El nou model simplifica el procediment electoral, ja que s’estableix un sistema de representativitat per candidatures i no per cambra agrària. Hi ha una única circumscripció electoral, amb una sola junta electoral. Així mateix, es preveu reduir el nombre de meses electorals, ja que s’estableix un mínim de 20 electors al municipi com a requisit per a la seva constitución.