• El text planifica el creixement ordenat dels recursos humans necessaris per assumir la plena aplicació de tots els tributs suportats a Catalunya
  • La llei, que no té cap impacte pressupostari, neix amb la voluntat que l’increment futur de les dotacions de personal no provoqui despeses estructurals innecessàries
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que planifica el creixement ordenat dels recursos humans necessaris per assumir la plena aplicació de tots els tributs suportats a Catalunya. La llei, que avança en el desplegament de l’Agència tributària catalana, permetrà una nova organització basada, entre d’altres, en un creixement important del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
 
El text dóna compliment al mandat que estableix la Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014, que instava el Govern a presentar un projecte de llei sobre l’ordenació dels cossos i escales d’adscripció exclusiva a l’ATC, amb l’objectiu de dotar l’Agència dels recursos humans necessaris per poder assumir les plenes competències de gestió, inspecció i recaptació de tots els tributs suportats a Catalunya. El text fixa les previsions normatives necessàries per dissenyar i planificar un creixement ordenat dels efectius de l’ATC, que permeti assumir, en un futur més o menys proper, la plena aplicació de tots els tributs de Catalunya.
 
La llei no té cap impacte pressupostari directe, ja que no crea cap estructura nova, no amplia dotacions, ni modifica retribucions. L’augment de les dotacions de personal dependrà bàsicament de l’increment de competències que assumeixi l’ATC. La norma pretén que el creixement potencial de personal de l’Agència es produeixi de forma eficient i ordenada i eviti, per tant, un creixement de despeses estructurals innecessàries. 
 
Les modificacions més rellevants que preveu el Projecte de llei són les següents:
 
-       Es crea el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de Catalunya, del subgrup A1, i se suprimeix l’escala d’inspecció del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària, del grup de classificació A, subgrup A1. Els funcionaris d’aquesta escala suprimida s’integren directament al Cos de nova creació.
 
-       Es consolida el Cos Tècnic de Gestors Tributaris, subgrup A2, que va crear la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. La consolidació d’aquest Cos tindrà un impacte pressupostari indirecte positiu, en termes de menor despesa pressupostària, ja que aquests funcionaris cobriran les futures necessitats de dotacions de personal de l’ATC. Si no s’hagués creat el Cos, s’haurien d’haver proveït amb funcionaris de l’escala tècnica del Cos Superior, del subgrup A1, amb un cost salarial més elevat.
 
-       Se suprimeix el Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya i les seves escales de valoració urbana i rústica. Els funcionaris d’aquest Cos s’integren en el seus cossos especials d’origen i continuen desenvolupant les mateixes funcions i percebent les mateixes retribucions.
 
-       Es preveu la integració voluntària, mitjançant convocatòria pública, de funcionaris d’altres administracions públiques que pertanyin a cossos amb funcions equivalents al Cos Superior d’Inspectors Tributaris o al Cos Tècnic de Gestors Tributaris. Es tracta d’una mesura excepcional i no obligatòria, que permet que l’ATC estigui en condicions de donar una resposta ràpida, proporcional, de garanties i de qualitat davant d’eventuals necessitats d’increment massiu de personal en l’àmbit tributari, derivades d’importants increments competencials en un curt període de temps.
 
-       Es declara a extingir l’escala tècnica del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària i es preveu la convocatòria de dos processos selectius exclusius per facilitar que puguin accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris els funcionaris d’aquesta escala i els del Cos Superior d’Administració de la Generalitat que durant almenys dos anys hagin desenvolupat funcions tributàries pròpies de l’escala.
 
-       Es preveu accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris a través de dos processos exclusius de promoció interna en què podran participar els funcionaris del Cos de Gestió de l’Administració de la Generalitat i els funcionaris del Cos Administratiu de l’Administració de la Generalitat, que durant almenys dos anys hagin desenvolupat funcions tributàries o donat suport al seu desenvolupament, respectivament.
 
-       Es preveu l’exercici de funcions de cossos tributaris per part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques. Aquesta previsió ja estava incorporada a la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.