En data 4 de juny de 2015 el Tribunal Suprem ha notificat al Departament de Cultura de la Generalitat les sentències 2319/2015, 2320/2015, 2321/2015 i 2322/2015 dictades per la sala contenciosa administrativa d’aquest tribunal, les quals resolen els recursos  de cassació interposats per la Generalitat de Catalunya contra la següents sentències del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó:
 
- Sentència dictada per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó en data 29 de maig de 2013, que resolia el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra el Decret 140/2011, de 14 de juny, del Govern d’Aragó, pel qual es declaraven Béns d’Interès Cultural 24 béns mobles que es troben al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
 
- Sentència dictada per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó en data 28 de maig de 2013, que resolia el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra l’Ordre de 28 de gener de 2011 dictada pel departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, que acordava declarar Béns inventariats del Patrimoni Cultural Aragonès 86 béns mobles que es troben al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
 
- Sentència dictada per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó en data 28 de maig de 2013, que resolia el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra l’Acord del Govern d’Aragó, d’11 de maig de 2010, pel qual s’inadmetia el recurs de reposició interposat contra el Decret 10/2010, de 26 de gener, que declarava Bé d’Interès Cultural el frontal de l’altar de “El Salvador”, procedent de la parroquia de Berbegal (Osca), i que es troba al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
 
- Sentència dictada per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó en data 28 de maig de 2013, que resolia el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra l’Ordre del  departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, de 5 de juliol de 2010, que va acordar inadmetre el recurs de reposició interposat contra l’Ordre de l’esmentat departament, de 5 de juliol de 2009, per la qual es va incloure en l’Inventari del Patrimoni Cultural Aragonés la taula de “Sant Pere i la Crucifixió”, que es troba al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
 
 
El Departament de Cultura vol posar en relleu que:
 
  • El Tribunal Suprem diu expressament que en cap cas les sentències comporten cap acció referent al retorn o la devolució dels objectes declarats i que es troben ubicats a Lleida.
  • Fa 16 anys que les obres a què fan referència les sentències estan protegides per la Generalitat de Catalunya com a béns catalogats del Patrimoni Cultural de Catalunya mitjançant resolució de 20 de maig de 1999.
  • El Departament de Cultura reafirma la seva voluntat de protecció d’aquests béns com a part del Patrimoni Cultural de Catalunya i la seva absoluta convicció respecte la permanència de les obres en la seva ubicació actual a Lleida.