·         La mesura l’ha anunciat avui el secretari d’Infraestructures i MobIlitat, Ricard Font, en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL)
 
·         És la principal acció que es deriva del projecte europeu iFreightMED, liderat per TES amb la participació d’FGC, CIMALSA, el Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona
 
·         S’incorpora al Comitè el Departament d’Empresa i Ocupació en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya
Ricard Font ifreight
El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà una nova etapa del Comitè Comitè Català de Serveis Multimodals (CSM-CAT), nascut en el si del projecte europeu iFreightMED i que té com a objectiu principal potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa. Així, aquest comitè, actualment integrat pel Departament de TES, FGC, CIMALSA, el Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona, tindrà continuïtat un cop finalitzi el projecte europeu a finals d’aquest mes, i es reforçarà amb la incorporació del Departament d’Empresa i Ocupació, clústers empresarials i altres actors rellevants del sector del transport i la logística. Aquesta mesura l’ha anunciat avui el secretari d’Infraestructures i Mobilitat Ricard Font, en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL).
 
Liderat per Territori i Sostenibilitat, el projecte iFreightMED es va engegar el 2013 per a desenvolupar nous serveis de transport multimodal de mercaderies que promoguin el paper dels ports de Barcelona i Tarragona com a portes sud d’Europa, donin noves opcions més competitives i sostenibles de transport a les empreses catalanes i afavoreixin les exportacions.
 
El Comitè de Serveis Multimodals és un dels principals instruments per assolir aquests objectius, el qual, en el marc dels òrgans de planificació i regulació dels corredors europeus de mercaderies previstos, faciliti la integració de les necessitats operatives i de mercat del transport i la logística, des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels carregadors i empreses de transport multimodal de Catalunya, entre altres.
 
El Departament d’Empresa i Ocupació s’incorpora al Comitè ja que els seus objectius s’alineen amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, definida dins del seu programa d’impuls a les indústries de la mobilitat sostenible. La participació d’Empresa i Ocupació donarà al comitè un valor afegit addicional tot introduint el seu coneixement respecte dels principals clústers industrials (carregadors) de Catalunya i permetrà lligar el desenvolupament tecnològic i la innovació a l’augment dels serveis multimodals (ferroviaris) de mercaderies.
 
Catàleg de serveis del Comitè de Serveis Mulitimodals
 
El Comitè de Serveis Multimodals s’ha concebut com una eina per a facilitar la concentració de demanda industrial i logística a Catalunya mitjançant la gestió eficient dels serveis, de la promoció de solucions pràctiques a les limitacions operatives existents, de la generació de coneixement sobre el funcionament del mercat logístic multimodal i del suport als nous serveis comercials que s’implementin.
 
Així, en la seva nota etapa, el Comitè prestarà suport directe i indirecte a la maduració de nous serveis multimodals, com a facilitador neutral d’instruments com:
 
·         Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica.
·         Identificació de nous socis potencials per a projectes pilot, tant públics com privats.
·         Suport promocional al llançament comercial de nous serveis, prioritzant la dimensió internacional. Només es promouran nous serveis que responguin a necessitats provades de carregadors, transitaris o operadors de transport, oferint suport per al llançament dels serveis en qüestió.
·         Facilitació de la interlocució amb autoritats públiques i stakeholders a nivell català, espanyol i europeu.
·         Foment de la cooperació internacional a través de la promoció de la xarxa europea de CSMs regionals i de la participació en fires, congressos i conferències.
·         Punt d’informació sobre ajuts europeus per a les empreses vinculades al transport multimodal, atesa la seva vocació de finestreta única i de plataforma neutral.
·         Impuls i seguiment de les actuacions necessàries per a l’eliminació dels colls d’ampolla infraestructurals i operatius que condicionen la competitivitat del transport multimodal.
 
El Comitè comptarà amb una secretaria tècnica i una comissió permanent per al desenvolupamnet de les seves tasques ordinaries, poguent-se establir grups de treballs específics segons les temàtiques o grups d’interés. Així mateix, comptarà amb un Forum d’stakeholders, com a espai de trobada de les persones i entitats, tant públiques com privades, interessades en lesactivitats del comitè, i que es convocaria amb caràcter semestral o anual.
 
Projectes pilot sectorials
 
En el marc del projecte europeu iFreight, el Comitè de Serveis Multimodals ja ha promogut amb cofinançament europeu l’elaboració de diversos estudis de viabilitat i plans de negoci en el marc de l’automoció, el sector químic i el sector carni, i es preveu treballar-ne en un quart, corresponent al sector vinícola. Així mateix, s’ha redactat un pla de mesures per a millorar la competitivitat del transport multimodal de mercaderies, especialment en ferrocarril, tant al llarg del Corredor del Mediterrani (Rail Freight Corridor 6) definit per la Comissió Europea, com al centre i nord d’Europa.
 
L’enfocament sectorial ha permès conèixer-ne els requeriments logístics específics, per tal d’intentar satisfer-los mitjançant serveis multimodals amb una part ferroviària, amb un model de negoci basat en la col·laboració entre operadors ferroviaris, transitaris, proveïdors de serveis logístics i empreses de transport per carretera. L’objectiu és oferir al client un servei complet en què cada mode de transport aporta aquella part on és més eficient.
 
Mesures d’acompanyament
 
Les mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte iFreightMED. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.
 
El document de mesures d’acompanyament del Comitè Català complementa la vessant no infraestructural de l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que defineix l’estratègia de la Generalitat i planificació a curt, mig i llarg termini de les infraestructures del corredor en el seu pas per Catalunya.
 
Fruit d’aquest treball, s’ha redactat un Manifest amb les 10 mesures d’acompanyament consensuades com a més prioritàries per les regions participants en el projecte i on les institucions de la Unió Europea tenen marge d’actuació. Amb aquest document, que serà presentat a Brusel·les el 29 de juny vinent, pretén incidir en les polítiques i la legislació d’àmbit europeu. Entre aquestes mesures, es poden remarcar les següents:
 
-          Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
 
-          Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
 
-          Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
 
-          Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
 
-          Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani
 
IFreightMED
 
El projecte iFreightMED-DC és una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.
 
IFreightMED-DC té l’objectiu de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, tot optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, que assumiran una sèrie d’accions i serveis per a millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.
 
El pressupost global del projecte és de 2 MEUR, dels quals 800.000 euros corresponen a la part catalana. Aquesta partida s’ha destinat principalment a l’elaboració d’estudis de viabilitat per la promoció de noves rutes i de les mesures d’acompanyament per la millora de la competitivitat del transport intermodal de mercaderies.
 

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 640

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 240