·     El pla d'eficiència energètica, presentat avui, conté les actuacions que han de permetre assolir aquest objectiu, que seran debatudes i consensuades amb els sectors industrials les properes setmanes.
 
·     L'objectiu d'eficiència energètica és abastable i ha de permetre a les empreses guanyar competitivitat en un entorn energètic desfavorable.
 
·     El conseller Puig assegura que “la reforma del sector energètic dificulta la competitivitat de les empreses catalanes. Cal una contrareforma”.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presentat avui el Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya, que té per objectiu la reducció del consum del sector en un 9,5% l’any 2020 i la disminució de la seva intensitat energètica per millorar-ne la competitivitat. Puig ha destacat la necessitat d’aquest paquet d’actuacions “perquè el grau d’obertura internacional de la nostra economia ens obliga a reflexionar sobre un dels principals factors productius, que és l’energia”. En aquest sentit, el conseller ha recordat que “la reforma del sector energètic dificulta la competitivitat de les empreses catalanes. Cal una contrareforma”, i ha assegurat que, a dia d’avui, “els costos energètics són un factor de pèrdua de competitivitat i de capacitat d’atracció d’inversions internacionals per a l’economia catalana”.
 
El document preveu la posada en marxa de mesures executives dirigides al gruix del sector manufacturer, com un Pla Renova’t d’equips transversals industrials – com ara calderes, motors, equips de fred, motors o sistemes d’aire comprimit, per exemple-, un programa d’incentius econòmics a les inversions en eficiència energètica, actuacions en matèria d’assessorament i formació en la gestió energètica en empreses o la difusió de noves tecnologies. També inclou actuacions de caràcter específic, com aquelles dirigides al foment de la cogeneració, un pla per a l’aplicació de la biomassa i l’energia solar tèrmica a la indústria o mecanismes per a la transferència de coneixement entre empreses, entre d’altres.
 
Aquestes mesures executives aniran acompanyades d’altres actuacions destinades a millorar el coneixement sobre el consum energètic al sector industrial, com ara l’elaboració d’estadístiques de consum d’energia i de costos energètics associats a la indústria, estudis per a l’aprofundiment en les oportunitats de millora energètica per cada subsector d’activitat. També s’establiran accions per millorar la interlocució amb el sector, com el programa I+GEC (de suport a les empreses industrials de gran consum) o la posada en marxa del portal electrònic Energia-Indústria (que faciliti la relació amb els establiments industrials petits i mitjans).
 
Aquestes són algunes de les mesures del Pla, que  serà de caràcter participatiu i que durant als mesos d’estiu s’acabaran de definir d’acord amb les pròpies indústries i amb les seves associacions sectorials. D’aquesta manera, es pretén donar respostes per afrontar les problemàtiques reals de la indústria en l’àmbit de l’energia.
 
El Pla estarà pilotat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que treballarà en coordinació amb els principals agents, entitats i associacions del sector. A més de mesures directes i concretes, el Pla també estableix que la Generalitat vetllarà per establir un marc general d’actuació favorable a l’eficiència energètica mitjançant la millora de factors externs a la indústria coma ara les infraestructures, la seguretat i la qualitat del subministrament energètic, la regulació o els preus de l’energia, entre d’altres.
 
Totes aquestes mesures s’alineen amb les diferents polítiques que el Govern de Catalunya impulsa tant en l’àmbit de la indústria, de l’energia i del medi natural, com ara l’Estratègia Industrial o l’Estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa. L’aposta de la indústria catalana per l’estalvi i l’eficiència energètica revertirà de manera directa, mitjançant la millora de la competitivitat, en la reindustrialització del país.
 
Una reducció del 4,7% de la intensitat energètica
 
L’objectiu del Pla és assolir una reducció del 4,7% de la intensitat energètica de la indústria catalana l’any 2020, és a dir, aconseguir que els més de 24.000 establiments industrials registrats a Catalunya produeixin més consumint menys energia. Partint d’un consum de 3.865 ktep (milers de tones equivalents de petroli) anuals l’any 2012, les previsions indiquen que el 2020 la indústria catalana consumiria 4.256 ktep sense l’aplicació de cap mesura d’eficiència energètica. La posada en marxa del Pla d’Acció pretén reduir aquesta xifra fins als 3.852 ktep, un 9,5% menys. Aquest estalvi equival al consum energètic anual de tot els sector cimenter català, o a la suma del consum energètic dels sectors paperer i de la fusta.
 
La indústria és el segon sector consumidor d’energia final  de Catalunya, només per darrere del transport, amb un 27% del total. Els costos energètics, a més, condicionen la competitivitat industrial, ja que poden arribar a suposar fins al 40% dels costos operatius en sectors com el ciment, la metal·lúrgica bàsica o la química bàsica. En termes globals, la despesa energètica de la indústria catalana representa el 8% del valor afegit brut (VAB) del sector.

2  

Fitxers adjunts

El conseller Puig, durant la seva intervenció

El conseller Puig, durant la seva intervenció
JPG | 1361

El conseller s'adreça als assistents

El conseller s'adreça als assistents
JPG | 1726