Fotografia de l'informe

L'ODCiP impulsa un protocol per erradicar les identificacions i els registres per perfil ètnic i racial per part de les policies de Catalunya

query_builder   5 octubre 2020 12:45

event_note Nota de premsa

L'ODCiP impulsa un protocol per erradicar les identificacions i els registres per perfil ètnic i racial per part de les policies de Catalunya

Fotografia de l'informe
  • L’informe de l’Oficina de drets Civils i Polítics planteja set grans àmbits d’actuació, que concreta en propostes especifiques i n’estableix un desplegament amb accions a nivell operatiu 
  • Per cada persona amb nacionalitat espanyola, se n’aturen 7,4 de nacionalitat estrangera, segons l’organització SOS Racisme 
  • El Parlament ha instat el Govern a impulsar mesures de prevenció, control i erradicació de les actuacions policials de caràcter racista, i a elaborar un pla per eliminar la discriminació ètnica o racial en les identificacions policials 
  • Diversos mecanismes internacionals de drets humans han assenyalat l’ús del perfil ètnic i racial en les actuacions policials com una violació del dret internacional i han publicat directrius detallades que recomanen als estats l’adopció de legislació per prohibir aquesta pràctica

 

L’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP) ha elaborat l’informe Mesures efectives de prevenció, control i erradicació de les actuacions racistes: propostes per unes identificacions policials no discriminatòries, on es presenten una bateria de propostes  que pretenen evitar l’ús del perfil ètnic i racial en les identificacions i registres de ciutadans per part de les policies que actuen a Catalunya. L’informe planteja una millora de les garanties dels drets de les persones implicades en una actuació policial, i també un increment de l’efectivitat d’aquestes actuacions de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya.

L’informe fa evident la necessitat que les forces i cossos de seguretat modifiquin les seves pràctiques i adoptin estratègies innovadores en matèria de respecte i protecció dels drets humans. L’objectiu és una policia coherent amb una societat en constant canvi i capaç d’oferir un servei públic de seguretat aplicable i accessible a tota la ciutadania, independentment del seu origen ètnic i cultural. Els resultats obtinguts en altres països mostren que el canvi no és únicament possible, sinó que resulta del tot positiu i sostenible.

En aquest sentit, el director de l’Oficina, Adam Majó, valora aquestes situacions i assenyala que “el testimoni de les persones racialitzades no deixa espai pel dubte: Existeix un problema de biaix racial i ètnic en les identificacions policials”. I afegeix que “incorporar mesures per detectar, eliminar i prevenir les actituds i actuacions racistes a la policia és imprescindible. Per això moltes policies democràtiques del món ho estan fent. Catalunya no pot ser menys”.

La policia utilitza el perfil ètnic i racial de forma habitual en les seves accions

L’ús del perfil ètnic i racial en les accions policials és una pràctica habitual a molts països del món i també a Catalunya. Les dades disponibles a partir de diferents fonts mostren de forma clara com la policia atura i registra de manera desproporcionada als grups de població minoritaris. Les xifres que ens proporcionen les investigacions acadèmiques o les recerques realitzades per organitzacions en defensa dels drets humans, indiquen que la policia identifica de forma sistemàtica i desproporcionada determinats  grups minoritaris.

Així, els resultats de la prova pilot del projecte europeu STEPPS a la ciutat de Girona entre 2007 i 2008 mostren que la policia va utilitzar l’etnicitat com a factor per identificar i escorcollar, amb una gran desproporció i molt baixa taxa d’encert, al col·lectiu amb aparença d’Àfrica del Nord. D’altra banda, a l’informe Pareu de parar-me; L’aparença no és motiu, liderat per SOS Racisme, es descriu com per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera. En l’àmbit europeu, l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), a la seva última enquesta sobre minories i discriminació, identificava que el 12% de persones blanques declaraven que havien estat parades durant l’últim any, davant el 42% de persones d’origen àrab o nord-africà.

 

Formació i formularis per la recollida de dades, entre els objectius

L’informe planteja set grans àmbits d’actuació. En primer lloc, veu necessari el reconeixement explícit de l’existència de la perfilació ètnica i racial a les identificacions i els escorcolls policials com a primer pas per abordar la problemàtica. De la mateixa manera, l’informe proposa integrar l’eliminació d’aquesta pràctica com a objectiu prioritari del proper Pla General de Seguretat de Catalunya i establir un estàndard legal que sigui l’expressió de rebuig de la societat envers aquestes actuacions  discriminatòries.

En segon lloc, l’informe identifica la formació com a eina indispensable per prevenir vulneracions de drets per part de la policia, i proposa l’adopció de formats innovadors i pioners que impulsin la prestació d’un servei públic de major qualitat. En aquest sentit, es presenta com a essencial una profunda revisió i actualització del pla formatiu i la garantia que les formacions relacionades amb els drets humans no es tractin com a part aïllada sinó com a part integral del currículum formatiu. D’altra banda, es proposa la revisió del temari d’accés en la fase d’oposició i l’adequació de les proves psico-professionals per tal de garantir que la integració dels nous agents estigui sempre subjecte a un comportament i actitud de respecte als drets humans i als valors democràtics.

El tercer àmbit d’actuació té en compte que el perfil ètnic i racial és sovint el resultat de la discriminació, i es fa evident únicament quan es revisa la desproporció en la distribució de les actuacions policials cap a determinats grups de població. En aquest sentit és imprescindible la recollida de dades mitjançant formularis d’identificació i registre –que incloguin l’etnicitat- i el seu anàlisis posterior per tal d’identificar les pràctiques de perfilació existents, adoptar propostes concretes de reforma, augmentar la transparència i la rendició de comptes i millorar l’efectivitat de les identificacions.

En quart lloc, l’informe de l’ODCIP proposa reforçar la informació a la ciutadania per assegurar la possibilitat d’ampliar el coneixement sobre drets, rutes de queixes i denúncies, normativa legal i protecció de dades. En la mateixa línia, planteja establir protocols per incentivar les trobades de bona qualitat i assegurar que es portin a terme amb transparència, de manera proporcionada, justificada i responsable i sota els principis de respecte i dignitat. D’altra banda, l’informe proposa donar constància de cada identificació amb un codi únic de registre per assegurar una major transparència i facilitar el procés per interposar queixes o denúncies.

 

Comissió mixta com a mecanisme de control 

D’altra banda i en cinquè lloc, s’estableix la creació de nous mecanismes de control i d’una comissió mixta contra el racisme i la xenofòbia per tal d’assegurar que tota queixa efectiva sigui investigada de manera independent i que es supervisin les pràctiques policials, exercint una vigilància permanent sobre les estratègies de lluita contra la criminalitat, per tal d’evitar biaixos discriminatoris i racistes. En la mateixa línia, la comissió haurà de supervisar les possibles accions discriminatòries dintre del cos per motiu ètnic i racial.

Forces i cossos de seguretat representatius

L’informe també proposa com a sisena mesura la necessitat urgent de millorar l’accés i la representativitat de les minories ètniques als cossos policials, identificant les barreres que l’obstaculitzin i a realitzar els canvis necessaris per superar-les per tal d’aconseguir reflectir el perfil demogràfic de la societat a la qual representen. En aquest sentit, planteja la necessitat d’elaborar informes sobre l’etnicitat de les forces i cossos de seguretat i establir propostes d’accions positives per tal de fomentar la contractació de personal de diferents orígens i cultures. Convida també a la revisió dels criteris de selecció d’accés i a assegurar el principi d’igualtat dels policies racialitzats.

I per últim, en setè lloc es fa èmfasi en la necessitat de la millora del diàleg i les relacions entre policia, societat civil i col·lectius d’origen cultural divers per tal d’augmentar la legitimitat social. En aquest sentit, es planteja, entre d’altres, engegar un procés participatiu amb la finalitat de co-produir, juntament amb les minories ètniques, la millor estratègia per aconseguir relacions de confiança i col·laboració.

Aquestes propostes plantejades a l’Informe són fruit d’una àmplia revisió de la literatura internacional sobre la temàtica i fan referència a bones pràctiques ja implantades en altres països que poden servir de referència per a la realitat catalana. De la mateixa manera, s’inclouen recomanacions fetes per entitats en defensa dels drets humans i propostes pròpies de l’Oficina de Drets Civils i Polítics. D’altra banda, per elaborar el document s’han  mantingut converses en profunditat amb diversos actors institucionals i policials així com amb representats de la societat civil.

L’informe compta amb el suport d’organitzacions de referència com la Open Society Justice Initiative, la Plataforma por  la Gestió Policial de la Diversitat, la Fundació Secretariado Gitano, La Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local  –Unijepol-, i l’Associació de Policies LGTBI+ -GAYLESPOL-.

 

Un encàrrec del Parlament de Catalunya

L’Informe de l’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP) Mesures efectives de prevenció, control i eradicació de les actuacions racistes: propostes per unes identificacions policials no discriminatòries sorgeix d’un encàrrec del Parlament de Catalunya al Govern. En concret, la moció 169/XII sobre les discriminacions en els diferents àmbits, i la proposta de resolució aprovada durant el debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid- 19  que instava el govern a impulsar mesures efectives de prevenció, control i eradicació de les actuacions policials de caràcter racista i a elaborar un pla per eliminar els criteris discriminatoris de base ètnica o racial en les identificacions policials.

Aquestes dues resolucions van sorgir arran de la situació d’excepcionalitat sanitària i de la publicació d’unes gravacions en les quals es va fer evident que el gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra es va produir una actuació amb clares connotacions racistes per part d’agents de Mossos d’Esquadra. També son fruit de la constatació d’una realitat molt més profunda i enquistada com la desigualtat racial i ètnica, que en els darrers mesos ha ocupat un gran espai a l’agenda pública amb la mort George Floyd, víctima de la violència policial racista, i les posteriors mostres d’indignació arreu del món, sota el moviment Black Lives Matter.

-Enllaç a l’informe:

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/identificacons-policials

 

-Web de l’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP):

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/

 

 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 51