Fotografia calculadora i ulleres

Estadística oficial dels mediadors d'assegurances

El sector de la mediació d'assegurances a Catalunya genera 813 milions d'euros de negoci l'any 2019

query_builder   24 novembre 2020 15:10

event_note Nota de premsa

Estadística oficial dels mediadors d'assegurances

El sector de la mediació d'assegurances a Catalunya genera 813 milions d'euros de negoci l'any 2019

  • Les assegurances de No Vida, encapçalades per autos, assitència sanitària, multirisc de la llar, responsabilitat civil general i multirisc industrial, representen un 76,82% del total de l'activitat
fotografia calculadora i ulleres

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2019 amb un volum de negoci de 812,93 milions d’euros en primes intermediades, un 1,74 % menys que l’ any anterior, i amb una reducció de 28 entitats, seguint la tendència d’anys anteriors. Aquestes  són algunes de les dades que  es poden trobar a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any  publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

Aquesta informació, que es pot consultar al web del Departament, s’elabora a partir de la documentació que  faciliten els  547  corredors  d’assegurances  i  els  83  agents d’assegurances vinculats inscrits a Catalunya. “Gràcies a les DEC, podem fer  una radiografia i mesurar la salut del sector, any rere any”, assegura Xavier Erbàs, subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat. Per a Erbàs, el més destacat de les DEC del 2019 és que el sector ha mantingut la tendència de creixement en Vida (33,59 %) i ha incrementat la contribució de la seva xarxa de distribució externa (72,14%) i les hores i la despesa en formació (2,30% i 1,67%, respectivament).

Els efectes de la Covid-19: una pròrroga en el calendari per al lliurament de les DEC

Des de l’any 2006, els mediadors d’assegurances envien telemàticament aquestes dades al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). L’objectiu és doble: d’una banda, facilitar la remissió de la informació de la seva activitat anual i,  de l’altra,  acreditar la vigència dels requisits per al manteniment de la seva inscripció.

Segons explica Erbàs, aquest any la recollida d’informació de les DEC s’ha vist afectada per l’impacte de la Covid-19. Així, si d’acord amb la legislació vigent (RD 682/2014) el termini de presentació està fixat en el 30 d'abril, aquesta data va quedar suspesa primer pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma, i de nou pel RD 537/2020, de 22 de maig, permetent un còmput de terminis, que vencia el 20 de juliol de 2020.

No obstant això, i tenint en compte les excepcionals dificultats que les empreses de mediació estaven afrontant com a conseqüència dels efectes de la pandèmia, la Generalitat va ampliar el calendari, tot prorrogant el lliurament de la informació fins l’ 1 de setembre.  

Disminueix el nombre d'entitats, però s'incrementa la nova producció en No Vida 

D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució  de  les  carteres  intermediades  entre  les dues tipologies de mediadors registra un comportament clarament diferenciat.

Així, els corredors d’assegurances malgrat la reducció d’entitats respecte el 2018, incrementen la seva cartera de Vida en un 42, 67% i la redueixen en No Vida en un 8,65 %. D’altra banda, els agents d’assegurances vinculats, amb un 9,78% menys d’entitats respecte el 2018, veuen decréixer la seva cartera tant en Vida 45,42% com en No Vida 8,76 %.

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, any rere any, amb un 37,96%, lluny del nivell de concentració del 42,55 % assolit l’any 2008, la qual cosa posa de manifest una major diversificació de la cartera; el segueixen assistència sanitària (12,87%); multirisc de la llar (10,79%); multirisc industrial (7,87%) i responsabilitat civil (7,32%).

Un sector que ocupa 3.158 persones 

D’acord  amb  la  DEC,  les  empreses  de  distribució d’assegurances inscrites  a  la  Generalitat  proporcionen ocupació a 3.158 persones: 1.691 homes i 1.467 dones,  Aquestes empreses faciliten 70.531,25 hores de formació al seu personal amb una inversió anual per aquest concepte de 333.920,875 €.

La majoria d’aquestes empreses tenen concertats contractes de distribució  amb  un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores i el 92,22 % situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros. D’altra banda, 49 empreses (7,78%) declaren una facturació superior a 3 milions d’euros i assoleixen el 43,04% del total de primes intermediades. Finalment, el conjunt de les sumes  assegurades  per responsabilitat civil professional puja a 3.443,12 milions d’euros.

La informació detallada  està disponible al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda:

Informe resum DEC 2019 (corredors d'assegurances)
Informe resum DEC 2019 (agents d'assegurances vinculats)

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 529