lloguer

El Govern impulsa el mercat de lloguer amb la regulació de l'allotjament amb espais comuns i l'actualització dels mòduls de l'habitatge protegit

query_builder   9 desembre 2020 15:22

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa el mercat de lloguer amb la regulació de l'allotjament amb espais comuns i l'actualització dels mòduls de l'habitatge protegit

  • L’Executiu impulsa un Decret que regula jurídicament una nova tipologia habitacional, la dels allotjaments amb espais comuns compartits, pensat per facilitar l’emancipació dels joves, donar resposta a la mobilitat laboral i oferir noves alternatives a la gent gran

 

  • El Decret actualitza els preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial per garantir-ne la viabilitat i facilitar-ne la construcció

 

El Govern ha aprovat un Decret llei per impulsar l’habitatge de lloguer a Catalunya. El Decret regula jurídicament una nova tipologia habitacional, la dels allotjaments amb espais comuns compartits, i actualitza els preus dels mòduls de l’habitatge de protecció oficial per estimular-ne la construcció.

 

Aquest Decret Llei dona continuïtat a altres mesures aprovades aquest any per garantir el dret a l’habitatge, com són el Decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, i la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Aquestes iniciatives busquen fomentar la promoció d’habitatge protegit per tal d’incrementar el parc públic i també l'oferta general d’habitatges de lloguer a preus assequibles.

 

La crisi econòmica i social que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat encara més l’accés a un habitatge digne i adequat d’una part important de la població. En aquest context, el Govern aposta per reforçar la triple estratègia d’incrementar el parc d’habitatge protegit; facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer en tots els seus nivells (social, assequible o lliure), i garantir la contenció de rendes en els contractes d'arrendament.

 

En aquesta línia, el Decret llei aprovat avui aborda tres dels elements que poden ajudar a remoure els obstacles i fer-ho possible, introduint modificacions al Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge; a la Llei del dret a l’habitatge, i al text refós de la Llei d'urbanisme.

 


 

Nova tipologia habitacional

 

En primer lloc, regula jurídicament una nova tipologia habitacional, els allotjaments amb espais comuns complementaris. És una modalitat amb important demanda però que el marc normatiu vigent fins ara no preveia. Aquestes noves tipologies d’habitatge compartit en règim de lloguer poden abaratir el cost de l’emancipació dels joves, donar resposta a la creixent mobilitat laboral i formativa, i permetre noves modalitats residencials per a la gent gran.

 

Els habitatges amb espais comuns es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge, la suma de l’espai privat i la part proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d’habitabilitat.

 

Els espais comuns complementaris queden definits com els espais d’ús compartit d’un edifici, diferents als elements comuns obligatoris per la normativa que complementen l’ús i gaudi dels espais privats.

 

D’altra banda, en aquesta nova tipologia d’habitatges  es prohibeix la divisió en propietat horitzontal, fet que propiciarà que es destinin al mercat de lloguer.

 

Així, el Decret llei estableix les condicions mínimes d’habitabilitat dels espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa d’aquests allotjaments fins que s’adapti a la nova normativa el Decret que les regulava fins ara. Pel que fa a les superfícies mínimes dels allotjaments, es mantenen les establertes reglamentàriament, si bé, mitjançant les noves previsions legals, part de la superfície es pot destinar a espais comuns complementaris.

 

Les condicions que han de complir els espais privats d’aquests habitatges amb espais comuns són:

 

  • L’espai privatiu ha de tenir una superfície útil interior mínima de 24 m2i els espais comuns complementaris una superfície útil mínima de 6 m2 per La suma d’ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m2.
  • En el cas d’allotjaments dotacionals mitjançant un habitatge complet, la superfície útil interior no pot ser inferior a 30 m2.
  • Quan l’estança privativa sigui un únic espai, aquest ha de permetre la compartimentació d’una habitació de 6 m²

 

Pel que fa als espais comuns complementaris, han de complir els requisits següents:

 

  • Han de tenir una superfície superior a 6 m2útils i s’hi ha de poder inscriure un cercle de 2,45 m de diàmetre.
  • Han de garantir ventilació i il·luminació
  • La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar, menjador, cuina no pot ser inferior a 4 m2per persona, amb un mínim de 20 m² per

 

Aquest nou tipus d’habitatge pot construir-se en sòl destinat pel planejament urbanístic a usos d’habitatge. Per aquest motiu, es modifica la Llei d’urbanisme per facilitar les condicions urbanístiques per a la seva implantació, equiparant-los als habitatges de protecció pública.

 

Actualització dels preus de l’HPO

 

El text també actualitza els preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema de determinació de preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat i facilitar-ne la construcció.

 

La voluntat del Govern és propiciar el desenvolupament de moltes de les promocions d’habitatge amb protecció oficial que, amb els actuals preus de lloguer i venda, vigents des del 2008, resulten inviables. Cal tenir en compte que l’increment de cost de construcció que s’ha produït entre el 2008 i el 2020 ha estat del 19,84%.

 

Així, es regulen els preus de venda i les rendes màximes que regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que es qualifiquin a partir de l’entrada en vigor del Decret llei i que estiguin subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de rendes màximes establert pel règim anterior.

 

El Decret llei incorpora un quadre amb els preus i rendes dels habitatges i els seus annexos, distingint els imports entre règim general i especial en les quatre zones geogràfiques (A, B, C i D) que determina el Pla per al dret a l’habitatge:


 

 

RÈGIM GENERAL VENDA

(€/m2)

RÈGIM GENERAL LLOGUER/CESSIÓ  ÚS

(€/m2)

ZONA

HABITATGE

ANNEXOS

HABITATGE

ANNEXOS

A

2.385,63

1.192,81

8,95

4,48

B

1.938,32

969,16

7,27

3,63

C

1.714,67

857,33

6,43

3,21

D

1.491,02

745,51

5,59

2,80

 

 

 

RÈGIM ESPECIAL VENDA

(€/m2)

RÈGIM ESPECIAL LLOGUER/CESSIÓ  ÚS

(€/m2)

ZONA

HABITATGE

ANNEXOS

HABITATGE

ANNEXOS

 

A

2.096,74

1.048,37

7,87

3,93

 

B

1.817,18

908,59

6,81

3,41

 

C

1.607,50

803,75

6,02

3,01

 

D

1.397,83

698,91

5,24

2,62

 

                 

 

 

Els preus i les rendes s’actualitzaran automàticament l’1 de gener de cada any, començant l’1 de gener de 2022, menys les rendes concertades d’acord amb la variació percentual experimentada per l’índex de preus al consum en la data de l’actualització. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de publicar anualment les rendes i els preus màxims actualitzats.

 

Es important destacar que en aquest decret llei hi ha una norma que limita els lloguers d’habitatges d’HPO quan es renoven els contractes.

 

El Decret estableix que el lloguer dels habitatges protegits ja construïts es mantindrà en el preu inicial i únicament es podrà incrementar d’acord amb les actualitzacions de l’IPC.