Captura de pantalla amb els participants de la Jornada

Albert Castellanos: "Dos de cada tres contractes de la Generalitat de Catalunya del 2019 han incorporat clàusules socials"

query_builder   9 desembre 2020 18:00

event_note Nota de premsa

Albert Castellanos: "Dos de cada tres contractes de la Generalitat de Catalunya del 2019 han incorporat clàusules socials"

  • L’informe sobre indicadors socials en la contractació de la Generalitat durant el 2019, que s’ha presentat avui en el marc de la jornada sobre Compra Ètica i Clàusules Socials, destaca que el 63,2% de les adjudicacions van incorporar clàusules socials així com un 74,1% del seu import
  • El 68% dels contractes amb clàusules socials realitzats l’any passat van incloure mesures d’igualtat de gènere, i el 41,1% de les adjudicacions introduïen més d’una clàusula
Els participants a la Jornada durant la seva participació

El secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos, ha afirmat que “dos de cada tres contractes de la Generalitat de Catalunya del 2019 han incorporat clàusules socials”. Castellanos, que ha inaugurat la jornada sobre Compra Ètica i Clàusules Socials, organitzada de forma telemàtica pel departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, ha destacat el fort increment tant en el nombre de contractes, com en el seu import que contenen clàusules socials durant l’any passat, com a conseqüència de les polítiques de contractació socialment responsable impulsades en els darrers anys.   

Castellanos ha remarcat que “l’any que ve es trencaran tots els rècords en contractació pública, per l’entrada dels fons europeus Next Generation”, i que el Govern està desenvolupant mecanismes de licitació àgils que facin possible executar tots aquests fons i que mantinguin els objectius de la contractació socialment responsable.

El secretari general ha recordat que el Govern ja va fixar el juliol passat les polítiques prioritàries per la recuperació econòmica i la protecció social. En aquest sentit, el secretari general ha destacat el Pla Estratègic de la Compra Pública a Catalunya, un document aprovat el novembre passat, que persegueix traçar el camí a seguir en la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic per als propers 4 anys, i que consta de 5 eixos: la compra pública eficient; la promoció de la compra pública de béns i serveis de qualitat; la contractació per fer polítiques públiques; la compra pública íntegra i transparent; i la compra pública amb dimensió territorial.

La contractació amb clàusules socials es duplica en tres anys 

Castellanos ha resumit els continguts de l’informe sobre els indicadors de clàusules socials en la contractació de la Generalitat de Catalunya del 2019, i ha ressaltat que “el pes de la contractació que incorpora clàusules socials s’ha duplicat en els últims tres anys”.

Per la seva banda, la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, ha desgranat les accions realitzades per transformar la contractació pública en una eina de transformació econòmica, “per promoure la compra estratègica i en valor, la compra responsable, ètica i transparent”. Corretja ha subratllat que des del Govern “volem impulsar la participació de les petites i mitjanes empreses i les entitats del tercer sector en els contractes públics. La compra pública permet reactivar l’economia i ha de ser un motor de creixement perquè les pimes i el tercer sector puguin recuperar el seu nivell d’activitat”.

Durant la jornada, s’ha presentat l’informe sobre els indicadors de clàusules socials en la contractació de la Generalitat de Catalunya 2019, segons el qual l’any passat es van materialitzar 10.749 adjudicacions per un import de 2.343,1 M€, sense tenir en compte els contractes amb tramitació d’emergència.

D’aquestes adjudicacions, 6.797 van incorporar clàusules socials en els plecs que determinaven la seva adjudicació, el que representa el 63,2% del total. Pel que fa a l’import, van arribar als 1.746 M€, un 74,5% del volum econòmic global. Així, 6 de cada 10 adjudicacions incorporen clàusules socials, les quals suposen vora tres quarts de l’import total.

Segons les dades de l’informe, es pot destacar que el 2019 és l’any de la sèrie analitzada (des de 2015) que presenta un major nombre de contractes que incorporen clàusules socials, amb un total de 6.797. Aquest marcat increment respecte els anys anteriors es deu principalment a un augment en l’activitat contractual, tot i que s’observa com el pes relatiu dels contractes amb clàusules socials també s’ha vist incrementat.

Del total de 10.749 adjudicacions, i pel que fa al procediment d’adjudicació, destaquen els contractes basats en acord marc, els quals han incorporat clàusules socials en el 79,3% de l’import de les seves adjudicacions. El segueixen els contractes adjudicats per procediment obert, amb un 76,9%, mentre que els adjudicats per procediment negociat presenten un 49,4% del seu import amb clàusules.

Respecte al tipus de contracte, els contractes d’obres, serveis i subministraments incorporen clàusules socials en més de dos terços del seu import adjudicat, si bé són els contractes de serveis els que ho fan en major mesura, amb un 81,6%.

Les dades de l’any 2019 mostren com els ens del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya han incorporat en major proporció clàusules socials, respecte els Departaments. Concretament, els ens ho han fet en el 66,5% dels seus contractes, que representa el 76% del seu import adjudicat; mentre que els Departaments en el 56,4% dels seus contractes, que suposa el 66,6% del seu import.

Igualtat de gènere i inserció laboral 

La contractació socialment responsable integra aspectes socials, ètics i ambientals com la igualtat de gènere, la inserció laboral, les condicions laborals, la compra pública ètica, la transparència fiscal, l’accessibilitat, el foment de la petita i mitjana empresa, i les clàusules alimentàries. També té en compte aspectes relacionats amb la manera i les condicions de producció, els materials utilitzats, les conseqüències de la producció o les condicions laborals de les persones treballadores.

Entre les dades més destacades de l’informe de l’any passat figura que el 68% dels contractes van incorporar mesures d’igualtat de gènere, i que el 41,1% dels contractes amb clàusules socials incorporen més d’una proposta.

L’informe corresponent al 2019 examina l’evolució dels indicadors i les clàusules socials en les adjudicacions de la Generalitat de Catalunya, sempre en el marc de la promoció de la compra pública socialment responsable, d’acord amb els principis de la Unió Europea (UE).

S’analitzen les dades de l’any 2019 segons les diverses variables disponibles, entre elles: el nombre i l’import de les adjudicacions, la distribució per departaments i ens del sector públic, el tipus de contracte, el procediment d’adjudicació i la tipologia de clàusules socials. Finalment, es comparen els resultats, tant en nombre com en import, del període 2015-2019.

Concepte impulsat per la UE 

La contractació pública socialment responsable és un concepte que va impulsar la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014. El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 20 de juny de 2017 el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el sector públic que en depèn, que codifica les diferents normes, les actualitza i incorpora noves mesures. Així, es pot reservar la participació en la licitació de determinats contractes a empreses d’inserció o centres especials de treball, amb la finalitat d’integrar en el món del treball les persones amb risc d’exclusió social.

Les clàusules socialment responsables es poden incloure en la fase de selecció del contractista, com a criteris d’exclusió en cas d’incompliment de la normativa social, laboral o ambiental, en la fase d’adjudicació com a criteris de valoració o en la fase d’execució com a condicions especials d’execució del contracte.

El motiu de la implementació de la contractació socialment responsable per part de la UE rau en la possibilitat d’utilitzar la contractació pública com una eina per implementar polítiques socials, ambientals o d’innovació. Així doncs, comprar de manera responsable i ètica implica no només reforçar la creació d’oportunitats de feina, de treball digne, etc., sinó que alhora implica generar incentius per a què els empresaris es comprometin amb una gestió més responsable i sostenible del procés de producció i per fomentar l’ocupació de qualitat de les persones treballadores.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 192