dones

El Govern aprova la consulta per a la creació d'un decret que millori la participació de les entitats de dones en les polítiques públiques

query_builder   19 gener 2021 15:21

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la consulta per a la creació d'un decret que millori la participació de les entitats de dones en les polítiques públiques

  • La mesura obre el camí perquè el Consell Nacional de les Dones de Catalunya esdevingui un òrgan independent

 

El Govern ha aprovat la consulta pública com a pas previ a l’elaboració d’un projecte de decret del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) que modifiqui l’actual. L’objectiu és augmentar la participació de les entitats de dones i agilitar els procediments de participació en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques.

 

La modificació consisteix a dotar el CNDC de funcions d’òrgan independent que li donin solidesa de veritable ens consultiu i participatiu en què el paper de seguiment de les polítiques es pugui fer amb garantia democràtica i de transparència. També es vol potenciar la participació de diferents agents que defensen la igualtat i el feminisme i que no estan regits per una estructura clàssica d'entitat.

 

Pel que fa a la millora de la presa de decisions es vol que el canal habitual sigui el consens i no la votació, generar eines de rendició de comptes reals i efectives i reformular la composició i les funcions dels òrgans interns del CNDC, entre d’altres.

 

Amb aquestes mesures es vol avançar pel que fa a la col·laboració entre les entitats de dones i les administracions públiques en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques, tot facilitant la incidència i decisió de les entitats de dones sobre els assumptes que les afecten, fomentant l’apoderament de les dones i enfortint el potencial i l’autonomia.

 

Potenciar i facilitar la participació social de les dones, sobretot de les dones joves, perquè aquesta sigui inclusiva i la màxima possible, aconseguir una major operativitat en el funcionament i en les propostes que el CNDC elevi al Govern i guanyar visibilitat davant la societat en general, són també objectius que generen aquesta consulta.

 

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes obliga els poders públics a dinamitzar el teixit associatiu femení i promoure la creació de xarxes; reconèixer i incorporar a l’agenda política les aportacions que fan les associacions feministes i els col·lectius de dones; impulsar la participació de les dones, del moviment feminista i de les entitats de dones en els òrgans consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el local; fomentar la participació de les dones en fòrums i organismes internacionals, i repensar les formes de participació per abandonar els models androcèntrics.

 

Les desigualtats actuals entre les dones i els homes són estructurals i afecten tots els aspectes de la vida. És necessari tenir el coneixement de les necessitats i expectatives del moviment associatiu femení i, afavorir el debat col·lectiu per prioritzar i planificar les polítiques públiques al màxim d’ajustades a les seves prioritats. Una millora en la regulació del CNDC perquè sigui més operatiu i funcional facilitarà aquesta tasca i suposarà un benefici pel que fa al dret fonamental de la igualtat de dones i homes, una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.

 

El CNDC actualment està regit pel Decret 65/2014 que en regula l’estructura en el Ple, que és l’òrgan de màxima representació, la Comissió de coordinació, que executa i coordina les accions i projectes que duu a terme el CNDC; i els grups de treball, que actualment tracten sobre dones grans, salut, participació internacional, dones amb discapacitats, violència masclista, empresa i economia, migrades i refugiades i ODS i Agenda 2030. Així mateix, aquest Decret regula les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya, que són els òrgans territorials de participació i consulta del CNDC.

 

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu. Entre altres funcions, el CNDC promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva el treball en xarxa i fa propostes a l'Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten les dones i l’equitat de gènere.