Presentació Índex igualtat de gènere

La consellera Budó anuncia que Catalunya avança dos llocs i se situa en la setena posició en igualtat de gènere a Europa

query_builder   26 febrer 2021 13:08

event_note Nota de premsa

La consellera Budó anuncia que Catalunya avança dos llocs i se situa en la setena posició en igualtat de gènere a Europa

  • Catalunya té un Índex d’igualtat de gènere de 72,5 punts sobre 100, i supera en 4,6 punts la mitjana del conjunt de països de la Unió Europea que es troba al voltant del 67,9
  • L’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’ICD i l’Idescat han calculat aquest índex en base a 31 indicadors d’igualtat com és el treball, els diners, el coneixement, el temps, el poder i la salut
  • Suècia, Dinamarca, França, Finlàndia, Holanda i Regne Unit van per davant en igualtat de gènere, mentre que Bèlgica i Irlanda passen al darrera
Presentació Índex igualtat de gènere

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, acompanyada  del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Xavier Cuadras, han donat a conèixer els resultats del càlcul de l’Índex d’igualtat de gènere 2021 que conclou, amb dades de 2018, on Catalunya ha obtingut 72,5 punts sobre 100, i supera en 4,6 punts la mitjana del conjunt dels 28 països de la Unió Europea, que se situen al voltant dels 67,9punts. D’aquesta manera, “el nostre país avança dos llocs i se situa en la setena posició en igualtat de gènere a Europa”, ha anunciat Budó.

 

Les dades d’enguany han evidenciat “una tendència d’evolució positiva de Catalunya cap a l’excel·lència”, tot i que encara “queda molt camí per recórrer i cal sumar esforços per poder arribar a la plena igualtat entre dones i homes”, ha insistit la consellera.  

 

El càlcul de l’Índex d’igualtat de gènere 2021 assenyala que Catalunya té pel davant 6 països pel que fa a la carrera per assolir la igualtat de gènere: Suècia, Dinamarca, França, Finlàndia, Holanda i Regne Unit. Ha superat respecte el càlcul anterior a Bèlgica i Irlanda.

 

La consellera Budó ha explicat que aquest Índex d’igualtat de gènere està composat per sis dimensions bàsiques com són: el coneixement, el treball, el poder, els diners, el temps, la salut i que alhora es divideixen en 14 subdimensions formades per un total de 31 indicadors. D’aquesta manera, es pot comprovar “amb dades objectives” les àrees que necessiten millorar i facilitar eines a les polítiques públiques per al disseny de mesures d’igualtat de gènere més efectives.

 

Resultats per àrees

A Catalunya, les dimensions que composen l’índex amb puntuacions més altes són Salut 90,8 punts, seguit de Diners 80 punts, Treball i Temps amb 75,4 i el 73,7, respectivament. Pel contrari, la desigualtat de gènere destaca en les dimensions de Poder i Coneixement amb una puntuació de 66,4 i 63 respectivament.  

 

Respecte UE i Espanya

 

En comparació amb la mitjana de la UE, Catalunya obté millors resultats en totes les dimensions, excepte en les de Diners i Coneixement.  En relació amb el conjunt d’Espanya, registra millors nivells d’igualtat en Treball, Diners i Temps, però pitjors resultats en les dimensions de Coneixement i Poder. En la dimensió de Salut els resultats són molt similars. 

 

Coneixement

La puntuació de la dimensió de Coneixement a Catalunya, és de 63 punts l’any 2018. Aquesta puntuació es troba per sota de la UE (63,6 punts) i Espanya (67,6) La dimensió de Coneixement es troba integrada per dues subdimensions: la d’Obtenció i participació, que fa referència als estudis -tant assolits com en curs- de les dones i els homes i la subdimensió de Segregació, que reflecteix el biaix de gènere en la tria d’estudis.

 

La consellera Budó ha destacat que “una de les majors segregacions es produeix en el camp de la tecnologia i l’enginyeria. Per això, projectes com el pla STEAMcat són tan importants” per garantir la vocació tecnològica de les nenes.

 

Treball

La puntuació de Catalunya en la dimensió del Treball l’any 2018 és de 75,4 punts i se situa per damunt de la mitjana de la UE, és d’uns 72,2 punts, i per sobre de la puntuació d’Espanya, que és de 73,2. 

L’Índex de la dimensió Treball integra dos subdimensions: la de Participació i la de Segregació i qualitat del treball. L’Índex de Participació és el que presenta millors resultats, 84,4 punts, mentre que la dimensió de la Segregació i qualitat de treball és de 67,4 punts.

La subdimensió de la Participació combina dos indicadors: la taxa d’ocupació equivalent a temps complet i el nombre d’anys en activitat laboral de dones i homes. La combinació d’una elevada esperança de vida i d’una alta participació laboral situa Catalunya com un dels països amb major durada de la vida laboral, amb una mitjana de 34,8 anys d’activitat econòmica per a les dones i de 38,6 anys per els homes. En quant a la dimensió de Segregació i qualitat del treball, el fet més destacable és la desigual concentració de dones i homes en diferents sectors del mercat de treball.

 

Poder

 

La desigualtat de gènere en la dimensió de Poder, és particularment elevada 66,4 punts tot i que mostra l'increment més alt en relació a la resta de dimensions respecte de l’any 2017, més de 6,6 punts. Aquesta dimensió, inclou tres subdimensions que tenen a veure amb l’exercici de la representació: Política, Econòmica, i Social. Catalunya es col·loca en aquesta dimensió per sobre de la puntuació d’Europa, 53,5 punts, però per sota d’Espanya, 69,4 punts, i mostra una gran distància en comparació amb el país europeu que més igualtat mostra en aquesta dimensió: Suècia, amb 84,2 punts. Un dels factors que ha propiciat l’augment de la puntuació en la dimensió de Poder a Catalunya, ha estat la millora de la igualtat en la representació política gràcies a l’establiment de quotes obligatòries de presència de les dones en les llistes electorals. Més del 40% dels membres del Govern i del Parlament de Catalunya són dones. En canvi, en el sector econòmic i social la presència de les dones en els òrgans de direcció és molt inferior

 

Diners

La segona dimensió amb majors nivells d’igualtat a Catalunya és la dimensió dels Diners, amb una puntuació de 80 punts l’any 2018. Aquesta dimensió, ha registrat un lleu creixement respecte l’any 2017, tot i això, Catalunya es situa per sota de la mitjana de la UE mentre que supera en 2,2 punts l’Índex corresponent a Espanya, 77,8 punts. En quant a les subdimensions que incorpora la dimensió dels Diners, la igualtat de gènere en Situació Econòmica està en una posició millor, 85,5, que la de Recursos financers, 75.  

Temps

En la dimensió del Temps, la puntuació en igualtat de gènere de Catalunya l’any 2018 és de 73,7 punts, valor superior al de la UE (65,7) i Espanya (64). La dimensió de Temps ha registrat un decreixement moderat (-0,2) respecte l’any 2017. L’Índex de la dimensió de Temps integra dos subdimensions. La primera es refereix a les Activitats de cura i la segona a les Activitats socials. La igualtat de gènere en el temps dedicat a les Activitats de cura assoleix en 2018 una puntuació de 80,6 punts, mentre que en les Activitats socials, el resultat és més desfavorable, 67,3 punts, i es manté respecte l’any anterior. Aquests indicadors mostren una càrrega desigual en la distribució del treball de cures i domèstic, que segueix recaient sobre les dones. L’evolució temporal mostra que les diferències de gènere persisteixen i no s’observen millores significatives en el període recent. 

Salut

La dimensió de Salut és la que presenta un major nivell d’igualtat de gènere 90,8 punts, tant a Catalunya, com a Espanya (90,1) així com la mitjana de la UE (88). Aquesta dimensió, integra tres subdimensions: Estat, Comportament i Accés a la Salut

La primera subdimensió Estat inclou la percepció de la pròpia salut, els anys d’esperança de vida i els anys d’esperança de vida saludable. Aquesta puntuació tan elevada es pot explicar perquè l’esperança de vida a Catalunya és una de les més elevades de la UE (86,3 anys per a les dones i 80,8 per als homes) amb una diferència favorable a les dones de 5,5 anys, tot i que es registra una millor percepció de l’estat de salut dels homes que de les dones. 

La subdimensió de Comportament té una puntuació a Catalunya de 79,3, més elevada que la de la UE (75,4) i una mica inferior a la d’Espanya (78,6) i es composa de dos indicadors sobre hàbits saludables. I finalment, la subdimensió Accés, assoleix gairebé la igualtat total (99,4): gairebé la totalitat de la població catalana no declara necessitats insatisfetes en l’assistència sanitària ni en l’atenció odontològica (indicadors utilitzats per mesurar aquesta dimensió).

 

Aquest Índex d’igualtat de gènere és el segon cop que es calcula gràcies a la col·laboració de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), òrgan de l’Institut Català de les Dones, i l’Idescat seguint la metodologia que estableix l’Institut Europeu de Gènere (EIGE).

 

*Podeu consultar l’Índex d’igualtat de gènere: https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/index-digualtat-de-genere

 

*Aquí teniu l’informe sencer: https://www.idescat.cat/pub/?id=iig&m=m

2  

Fitxers adjunts

Índex Igualtat de Gènere

Índex Igualtat de Gènere
PPTX | 300

Índex igualtat de gènere

Índex igualtat de gènere
PDF | 643