minatura

Drets Socials lidera les polítiques per afavorir la inclusió i situa l'habitatge com un dret social bàsic

El Pla de Govern aprovat avui recull les línies d'actuació principals del Departament per aquesta legislatura

query_builder   22 setembre 2021 15:55

event_note Nota de premsa

Drets Socials lidera les polítiques per afavorir la inclusió i situa l'habitatge com un dret social bàsic

El Pla de Govern aprovat avui recull les línies d'actuació principals del Departament per aquesta legislatura

El Pla de Govern, que agrupa les línies d’actuació prioritàries per aquesta legislatura, situa el Departament de Drets Socials com el principal impulsor de les polítiques per combatre les desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats.

Les línies mestres del Departament es vertebren en dos grans àmbits d’actuació. D’una banda, les polítiques destinades a garantir els drets socials i la inclusió de tota la ciutadania. En aquest sentit, s’inclouen mesures en relació als serveis socials, la infància, les polítiques de joventut, així com l’atenció a la gent gran o les persones amb discapacitat, entre d’altres. D’altra banda, l’impuls de les polítiques d’habitatge, que han passat a ser competència de la conselleria, han de garantir la consolidació de l’habitatge com un dret social subjectiu.

D’entre els objectius prioritaris del Departament en l’àmbit de la inclusió, destaquen:

 • Enfortiment del serveis socials. Una de les fites principals d’aquesta legislatura passa per fer dels serveis socials el quart pilar de l’estat del benestar i avançar cap a un sistema universal, centrat en la persona i la seva interacció familiar i comunitària. En aquest sentit, el Departament preveu desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials i treballar en la millora del contracte programa amb els ens locals.
 • Atenció integrada social i sanitària. Amb la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, participada per Drets Socials i Salut, es garantirà l’atenció integrada a la gent gran, persones amb discapacitat, amb problemàtica social derivada de salut mental i en general a totes les persones amb necessitats complexes. En aquesta mateixa línia, el Departament preveu incrementar el desplegament de l’atenció domiciliària integrada social i sanitària.
 • Reforç del sistema de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. Per tal que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d’oportunitats i en el seu entorn, el Departament avançarà cap a un nou model d’atenció per l’autonomia personal.

També preveu l’aprovació del nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 d’Accessibilitat, per implementar-la de manera transversal i efectiva en tots els àmbits de la societat.

En l’àmbit de l’autonomia personal, s’impulsaran els treballs que han de culminar en el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, una eina clau per actualitzar el marc normatiu i pressupostari segons la Convenció sobre Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

 • Combatre les desigualtats. El Pla de Govern preveu ampliar i enfortir les polítiques adreçades a les persones i les famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

Algunes de les mesures per fer possible aquest objectiu són: l’aplicació de les eines que garanteixin l’accés als subministraments bàsics de la llar a les persones i famílies en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho i l’aprovació i desplegament de l’Estratègia Integral d’Abordatge del Sensellarisme, que inclourà la implantació del housing first i housing led.

 • Suport a les famílies, atenció a la infància, adolescència i joventut i polítiques d’emancipació per als joves. Drets Socials vetllarà per impulsar les polítiques de suport a les famílies i de prevenció, protecció i participació de la infància i l’adolescència, amb continuïtat en l’etapa de la joventut tot redefinint les polítiques d’emancipació.

Entre les mesures recollides al Pla de Govern en l’àmbit de la infància, destaca la lluita contra la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia Catalana per a l’erradicació de la pobresa i el desplegament a tot Catalunya de les unitats integrades d’abordatge dels abusos sexuals a infants, Barnahus.

Pel que fa als i les joves, l’aprovació i el desplegament del Pla Nacional de Joventut amb propostes transversals en l’àmbit de l’habitatge, l’ocupació i l’educació i la posterior reforma de la llei de polítiques de joventut.

El Departament preveu també elaborar el Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-2025, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació i reconèixer la diversitat de familiar.

 • Enfortir l’associacionisme i el voluntariat. Un altre dels principals objectius de la legislatura serà impulsar les polítiques de suport a la societat civil organitzada per millorar les condicions de vida de les persones i de l’entorn, fomentant l’associacionisme, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors. En aquest sentit, s’ha previst tramitar la Llei de foment de l’associacionisme i aprovar un nou Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb mesures de promoció del voluntariat i suport a les entitats.

Pel que fa a les polítiques d’habitatge, el Departament de Drets Socials es fixa com a objectius:

 • Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge a les persones i famílies més vulnerables per afavorir la seva inclusió social. Per fer-ho possible, es treballarà en la modificació del protocol de llançaments judicials a través de la coordinació dels Departaments de la Generalitat, els serveis socials bàsics de les administracions locals i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En aquesta mateixa línia, establirà i gestionarà els programes socials d’habitatge de la Generalitat per a les persones que necessiten ajut per al pagament de l’habitatge o que estan en situació de risc d’exclusió residencial, amb nous mecanismes d’intermediació i línies d’ajut i suport en casos de desnonament a famílies amb vulnerabilitat acreditada. Aquesta tasca la durà a terme mitjançant el Programa Reallotgem, entre d’altres.

Alhora preveu habilitar instruments per protegir els drets de les persones llogateres i de les propietàries davant l’ocupació il·legal d’habitatges.

 • Increment del parc públic d’habitatge i foment de la promoció d’habitatge assequible i social, l’habitatge per a l’emancipació dels joves, la gent gran i polítiques per evitar el despoblament. Per fer possible aquest increment, Drets Socials aprovarà el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que donarà compliment al mandat de solidaritat urbana, consistent en tenir el 15% del parc destinat a polítiques socials en 20 anys.

Així mateix, dotarà de línies de finançament i ajuts avalats per l’ICF i l’AHC per a la promoció de lloguer social i assequible des de la iniciativa pública, municipis, Incasòl, promotors, entitats i cooperatives amb programes com FemLloguer.cat.

També preveu l’augment del pressupost de polítiques d’habitatge fins als 1.000 M€ anuals i augmentar el parc d’habitatge de lloguer social, amb preeminència del de titularitat pública, amb un mínim de 5.000 habitatges a l’any, mitjançant diverses mesures com:

 • Reforçar el tanteig i retracte per aconseguir un mínim de 500 habitatges a l'any.
 • Recuperar el 100% dels 3.000 habitatges que la SAREB té a Catalunya i habitatges en propietat de les entitats financeres.
 • Incorporar al parc d'habitatge públic els béns procedents de les herències intestades.
 • Promoure un programa específic de promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al costat de les polítiques d’habitatge públic com a generador d’un nou model de política d’habitatge a Catalunya que eviti l’especulació en relació amb aquest dret bàsic.

Així mateix, el Departament establirà mesures contra el despoblament rural mitjançant el foment de la promoció d’habitatge de lloguer assequible i social i el suport a la rehabilitació d’habitatges buits.

 • Millora de la qualitat i les condicions dels habitatges. El Departament de Drets Socials preveu donar suport a la rehabilitació a Catalunya de 25.000 habitatges a l’any, amb una inversió de 810 M€ provinents del fons Next Generation UE, la Generalitat, el Govern central i privats entre 2021-2026. En especial per aquells projectes que comportin una millora en l’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables i la qualitat de vida.

1  

Imatges

Infografia sobre el Pla de Govern-àmbit Drets Socials

Infografia sobre el Pla de Govern-àmbit Drets Socials 3405