Loteries

El Govern adopta els criteris de distribució del Fons de Loteries i en crea la comissió gestora

query_builder   24 maig 2022 00:27

event_note Nota de premsa

El Govern adopta els criteris de distribució del Fons de Loteries i en crea la comissió gestora

  • Els beneficis anuals de Loteries de Catalunya que nodriran el fons es destinen a inversions, programes i actuacions amb finalitats socials
  • La Comissió elaborarà l’informe tècnic que ha de servir de base a la decisió del Govern sobre els projectes concrets que rebin el finançament

El Govern ha acordat avui establir els criteris de gestió del Fons de Loteries per a la Prosperitat i la Cohesió Social, que es nodreix dels ingressos públics obtinguts amb la comercialització del joc de loteria. El fons està destinat al finançament d’inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social. L’acord del Govern també crea la Comissió Gestora del Fons de loteries, l’òrgan col·legiat que s’encarregarà d’elaborar l’informe tècnic a partir del qual el Govern decidirà els projectes que rebran finançament.

Els criteris que es fixen a l’hora de prioritzar la destinació anual dels recursos econòmics es basaran en la disponibilitat econòmica del fons; les necessitats específiques anuals de cohesió social del país; l’impacte social dels projectes presentats, i el grau de maduresa pel que fa a la implementació del programa o actuació. Les quantitats econòmiques es transferiran al departament competent en matèria de drets socials, que haurà de difondre en els àmbits comunicatius físics o digitals corresponents la destinació del finançament obtingut de les loteries de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant aquest Acord, es completen les previsions legislatives de creació del Fons, que es va aprovar per decret el juliol del 2021. El fons està pensat per acompanyar les accions de promoció de prosperitat i cohesió social de l’Administració de la Generalitat, per tal que aconsegueixin crear noves oportunitats i, sobretot, modificar situacions de discriminació social que es consideren insatisfactòries per a la cohesió del país.

 

Composició de la Comissió Gestora del Fons de Loteries

La Comissió Gestora del Fons de Loteries té la composició següent: una  presidència, que recau en la persona titular de la secretaria general del Departament d’Economia i Hisenda; una persona en representació de la secretaria d’Hisenda; una representant de la direcció general de Pressupostos; una persona en representació de la Intervenció General, i dues persones del departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de drets socials. Els membres de la Comissió no perceben cap retribució per l’exercici de les seves funcions.

Les funcions més rellevants de la Comissió, que es reunirà un cop l’any amb caràcter ordinari, se centren en l’anàlisi de la proposta de projectes i actuacions presentades susceptibles de finançament del Fons de Loteries i en l’elaboració, amb caràcter anual, de l’informe tècnic que proposi les inversions que han de rebre finançament. Aquest document servirà de base per formular la proposta d’acord del Govern corresponent.

La Comissió també impulsarà la transferència de les quanties a finançar a les partides pressupostàries corresponents, exercirà les funcions de traçabilitat, control i seguiment de la destinació dels recursos i emetrà l’informe anual de seguiment de l’exercici anterior que s’ha d’elevar al Govern.