1. La subvenció és de 500 euros per metre quadrat de superfície útil, amb un màxim de 37.500 euros per habitatge
  2. La dotació pressupostària és la mateixa que la convocatòria de 2023, que va permetre iniciar la construcció de 410 habitatges de lloguer assequible


El Departament de Territori, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha publicat avui la convocatòriade subvencions destinada a promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer o cessió d’ús. La dotació pressupostària per a la convocatòria 2024 és de 10 milions d’euros, el mateix que es va destinar l’any passat i que va permetre iniciar la construcció de 410 habitatges de lloguer assequible.Les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants al web de tràmits (https://habitatge.gencat.cat/ca/tramits/ ), a partir del 3 de juny i fins al 28 de juny, ambdós inclosos.

A la convocatòria d’ajuts s’hi poden acollir aquelles promocions d’obra nova o gran rehabilitació que no s’hagin iniciat abans del’1 de juliol de 2023. Els promotors rebran una subvenció de 500 euros per metre quadrat de superfície útil de l’habitatge, amb un màxim de 37.500 euros per habitatge.

S’hi poden presentar promotors tant si són persones físiques o jurídiques com fundacions, empreses d’economia social i les seves associacions, cooperatives, organitzacions no governamentals i les associacions declarades d’utilitat pública, així com també els ajuntaments i entitats vinculades que en depenen i que consten a les bases reguladoresde la convocatòria. Es pot sol·licitar la subvenció per a actuacions de nova construcció o gran rehabilitació d’habitatges que es destinin a casos de sensellarisme, dins del Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme.

Els habitatges que es construeixin, que han de disposar d’una certificació energètica A (mínim B en el cas de gran rehabilitació), s’han de qualificar amb protecció oficial, vincular al règim de lloguer o cessió d’ús i s’han de destinar a unitats de convivència amb uns ingressos ponderats defins a 4 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Per accedir a aquestes promocions cal estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.

Les quotes o rendes màximes són les següents en funció de la zona on estigui ubicada la promoció:

Municipis zona


Habitatge/Allotjament


Annexos


A*


9,23 €/m2


4,62 €/m2


A


7,50 €/m2


3,74 €/m2


B


7,50 €/m2


3,74 €/m2


C


6,63 €/m2


3,31 €/m2


D

5,76 €/ m2

2,89 €/m2


*només es poden oferir a 9,23 euros per metre quadrat de superfície útil com a màxim el 50% dels habitatges de la promoció situada en zona A, que en aquest cas es podran oferir a unitats de convivència amb ingressos ponderats fins a 4,5 vegades l’IRSC i el promotor percebrà una subvenció de 100 euros per metre quadrat construït amb un màxim de 7.500 euros per habitatge.

Per tant, en funció d’aquesta tipologia, el preu del lloguer pot oscil·lar entre els 432 euros mensuals per un habitatge de 75m2 situat a la zona D i els 562,50 euros mensuals per un habitatge de 75 m2 situat a la zona A.

Les persones interessades poden consultar el llistat de municipis de cada zona geogràfica a efectes d’aplicació de la normativa d’habitatges amb protecció oficial i les taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge.1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 307248