El Govern es pronuncia sobre la decisió del Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea respecte l'encefalopatia espongiforme bovina (BSE)

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern es pronuncia sobre la decisió del Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea respecte l'encefalopatia espongiforme bovina (BSE)

Donat l’abast de les repercussions per l’aparició de nous casos d’encefalopatia espongiforme bovina (BSE), el Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea ha aprovat noves mesures adreçades a la lluita i control d’aquesta malaltia, que a l’hora permetran recuperar la confiança del consumidor en la carn de bovíAquestes mesures són:- Prohibició de l’ús de farines de carn en l’alimentació d’animals.- La retirada de la cadena alimentària de tots els animals bovins de més de 30 mesos que no hagin superat satisfactòriament el test que detecta la BSE.En relació a aquesta situació el Govern de la Generalitat de Catalunya manifesta el següent:- Des de l’any 1994 a l’Estat espanyol és efectiva la prohibició de l’ús de farines amb presència de material d’origen animal en l’alimentació de remugants, no així en l’alimentació de porcs, aviram i piscicultura, on científicament no s’ha constatat cap mena de risc. No obstant això, el Consell de Ministres amb la mesura adoptada estén la prohibició de l’ús de farines de carn en l’alimentació d’aquestes espècies.- Des de 1996 existeix a Catalunya el Comitè de seguiment de la BSE integrat per representants del DARP, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Departament de Medi Ambient (Junta de residus) i els agents econòmics i socials relacionats amb el sector boví, oví i cabrum (ramaders, escorxadors, indústries càrnies, indústries d’alimentació animals, veterinaris, organitzacions i associacions), encarregats de fer el seguiment del programa de prevenció i vigilància de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) encara vigent.- La Generalitat de Catalunya té prevista una inversió d’uns 200 MPTA per tal de reforçar els mitjans de què ja disposa en el control i vigilància de la BSE (laboratori, etc.)- S’accelerarà l’aplicació de la normativa sobre etiquetatge obligatori i voluntari de la carn de boví, que serà plenament exigible des de l’1.01.2001.- Els hàbits alimentaris a Catalunya orienten la producció cap a vedells d’uns 10 mesos d’edat.- Catalunya és un país netament productor de cereals i exportadors de vedells.- S’ha de tenir en compte que el dèficit en proteïna vegetal que haurà de substituir la d’origen animal en l’elaboració dels pinsos, encarirà el preu final de la carn.- És el moment de potenciar, doncs, els conreus de proteaginoses (faves, tramussos, pèsols, etc.) com a font de proteïna vegetal en l’elaboració dels pinsos.- Som conscients que el cost econòmic d’aquestes mesures haurà de ser repartir entre tots i que als ramaders els repercutirà en la primera fase, en la compra del pinso per a l’alimentació del bestiar.- Destrucció dels materials específics de risc (MER): cal cercar fórmules per què la destrucció d’aquests materials i dels cadàvers tingui el mínim impacte medioambiental i no comportin riscos per a la població i en aquest sentit sembla desaconsellable l’emmagatzematge. Cal cercar, doncs, fórmules alternatives com ara:ü La co-generació: utilització de les farines de carn existents com a combustible i aprofitament de les cendres en l’elaboració de ciment.ü Eliminació de les dioxines: la tecnologia actual permet una emissió pràcticament nul·la de dioxines i per tant cal fomentar l’adaptació de les instal·lacions que s’hi dediquen al seu tractament.- Cal remarcar que el conjunt de mesures adoptades pel Consell de Ministres responen a la necessitat de contrarestar l’alarma social generada i que no estan basades en cap informació científica. Prova d’això és que la vigència d’aquestes mesures s’ha fitxat per un període de 6 mesos, durant el qual es pretén donar temps al Comitè Científic per què en faci una valoració rigorosa.