S'acorda autoritzar l'entitat Aigües del Ter Llobregat a formalitzar una operació financera per un import màxim de 16.638.600.000 PTA (100.000.000 d'euros)

query_builder   21 novembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

S'acorda autoritzar l'entitat Aigües del Ter Llobregat a formalitzar una operació financera per un import màxim de 16.638.600.000 PTA (100.000.000 d'euros)

L’acord d’autorització a ATLL per formalitzar aquest crèdit s’inscriu en una operació molt més àmplia d’integració de tot el servei públic d’abastament d’aigua potable a les poblacions de l’àrea de Barcelona en una gestió única. Aquesta gestió l’efectua l’empresa pública Aigües Ter Llobregat i comporta la unificació en una sola mà de tots els actius del servei i també les seves càrregues finaceres preexistents. En aquest sentit, l’endeutament autoritzat permetrà renegociar en millors condicions de cost els crèdits que fins ara tenia l’Entitat Metropolitana i que els havia contret per a finançar les obres de construcció de les instal.lacions que ara es transfereixen a la Generalitat.Encara resta pendent una segona operació, que està pendent d’autorització pel Govern, fins a completar l’import de 20.000 MPTA que va aprovar el Parlament en la seva recent Llei de 14 de novembre.La unificació i la integració d’aquest servei públic havia estat un projecte cobejat des de feia anys per totes les forces polítiques. I ara ho ha fet possible un acord entre la Generalitat i l’Entitat Metropolitana, que obeeix a un triple objectiu:a) Completar, com s’ha dit, la definició d’un únic servei públic d’abastament en alta dins de l’àmbit de les comarques de l’entorn de Barcelona, amb un responsable també únic de la seva gestió.b) Assumir les instal.lacions que encara estaven gestionades per entitats locals, fonamentalment l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, amb un efecte molt positiu de millora en la prestació del servei, economies d’escala, interlocutors comuns per a tots els Ajuntaments abastits, etc (vegeu la relació d’instal.lacions en els annexos informatius).c) Assolir -i aquesta era també una demanda social que venia de molt lluny- una veritable tarifa integrada del servei en alta, superant, per tant, les diferents tarifes i taxes desagregades que eren consequència de l’anterior fragmentació en la prestació del servei. És evident, i aixó ho han valorat les diferents Administracions que han intervingut en el procés, que l’efecte immediat d’aquesta decisió ha estat i ha de continuar estant un cert abaratiment dels costos que es traslladen als usuaris, fruit de la més gran eficiència en l’explotació.Aquesta operació financera tot i ésser molt important des del punt de vista quantitatiu -16.600 MPTA- i qualitatiu, en la mesura en que fa recaure íntegrament sobre el servei públic de responsabilitat de la Generalitat tots els costos financers de la construcció de la xarxa regional d’abastament, presenta indubtables avantatges tècnics, financers i també de l’evolució cap un model de servei públic més eficient i més d’acord amb els principis que inspiren la normativa europea en matèria de serveis d’aigua. El model triat es basa exclusivament en l’atenció de les obligacions del deute amb càrrec a les tarifes del servei, la qual cosa ens situa en una línia completament d’acord amb les directrius més recents en matèria de finançament del sector públic empresarial i en particular d’interiorització dels costos del cicle de l’aigua, segons ho recomana el projecte de directiva marc de l’aigua.En aquest cas, la cobertura íntegra dels costos del servei -inclós el finançament- a través d’una tarifa equilibrada de prestació del servei, situarà tota aquesta operació en el marc dels projectes autofinançats, la qual cosa, d’acord amb la normativa del sistema europeu de comptes, allibera el sector públic de la Generalitat de qualsevol endeutament addicional per aquesta causa.A més, aquesta decisió reforçada financerament de mantenir una tarifa que en tot moment ha de ser equilibrada i suficient, instala a tots els agents que intervenen en el servei públic i molt especialment a les Administracions competents -Generalitat, Entitat Metropolitana i Ajuntaments- en un permanent exercici de responsabilitat política, d’assumir que disposar d’un aigua potable adequada en quantitat i qualitat té uns costos i que ningú no pot demanar el primer terme sense acceptar i defensar el segon.