El Govern aprova el Projecte de Llei d'equipaments comercials

query_builder   27 setembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei d'equipaments comercials

L’objecte d’aquesta Llei és establir les directrius per adequar els equipaments comercials de les poblacions de Catalunya a les necessitats de consum i de compra, per reformar-los i modernitzar-los i per determinar el règim jurídic dels grans establiments comercials.Es persegueixen bàsicament dues finalitats:? Des de el punt de vista dels consumidors, assegurar el millor nivell de serveis possible i el mínim cost de distribució, com també la millora continuada en els preus, en la qualitat i en les condicions d’oferta.? En la part de l’oferta, fomentar un sistema de distribució eficient a partir d’un marc empresarial de competència lliure i lleial entre els agents i en el qual les petites, les mitjanes i les grans empreses comercials puguin concórrer de manera equilibrada.Es pretén la modernització del model de comerç urbà, com a eix d’equilibri territorial de Catalunya en l’àmbit comercial.S’amplia la intervenció dels ajuntaments en els següents aspectes:? En els Programes d’orientació per als equipaments comercials, regulats en aquesta Llei, s’amplia la intervenció municipal en la programació comercial del municipi. Així doncs, correspon als ajuntaments l’adaptació de l’equipament comercial de les poblacions respectives a les necessitats dels consumidors.? Es preveu la consulta preceptiva a l’Ajuntament i s’atorga una rellevància decisiva a la participació d’aquest en el procediment de concessió de la llicència comercial en considerar el seu informe vinculant, quan sigui negatiu.La consideració de gran establiment comercial queda establerta de la següent manera, en funció de la població del municipi:? Establiments amb una superfície de venda de més de 2.500 m2 en municipis de més de 25.000 habitants.? Igual o superior a 1.300 m2 en municipis d’entre 10.000 i 25.000 habitants.? Igual o superior a 1.000 m2 en municipis de menys de 10.000 habitants.Com a novetat respecte de la legislació anterior el format de supermercat s’inclou en la consideració de gran establiment comercial, atesa la incidència que té actualment en el sector distributiu. Sens perjudici de l’anterior, seran considerats establiments comercials els que superin les següents superfícies: ? 1.300 m2 en municipis de més de 25.000 habitants.? 900 m2 en municipis d’entre 10.000 i 25.000 habitants.? 400 m2 en municipis de menys de 10.000 habitants.Així mateix, per a establiments dedicats a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, d’articles de ferreteria i els centres de jardineria, la superfície a partir de la qual seran considerats grans establiments comercials serà de 2.500 m2 en el cas individual i si formen un establiment col·lectiu serà a partir de 5.000 m2.Concessió de llicències? L’atorgament de les llicències a establiments comercials s’adequarà, com ja preveia la Llei 1/1997, a l’establert pel Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, com a instrument per ordenar la localització dels equipaments comercials en l’àmbit de Catalunya, i al Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials del municipi.? Sempre serà necessària la llicència municipal.? Serà necessària la llicència comercial de la Generalitat en els casos següents:- En l’obertura i canvis d’activitat de grans establiments comercials.- En les ampliacions i els trasllats dels establiments comercials amb superfície de venda abans o després de l’actuació superior als límits abans esmentats.- En la transmissió d’un gran establiment comercial de més de 2.500 m2.- També en l’obertura, ampliació, en els canvis d’activitat i en els trasllats dels establiments individuals ubicats dintre dels mercats municipals amb una superfície de venda que superi els límits abans esmentats.? Cal destacar que aquesta nova Llei considera que cal tenir en compte les quotes de mercat, és a dir, el grau de concentració empresarial. L’Òrgan competent en matèria d’aplicació del dret de defensa de la competència a Catalunya emetrà informe en la tramitació de la llicència comercial, el qual no serà favorable en cas que el sol·licitant pertanyi a un grup d’empreses amb una quota superior al 25% dels m2 existents a Catalunya, o al 35% de l’àrea d’influència de l’establiment projectat. A més, els establiments dedicats a la venda al detall de productes alimentaris i de gran consum en règim d’autoservei necessiten el seu informe en cas de tenir una superfície superior a 400 m2.? La Comissió d’Equipaments Comercials, la qual garantirà la representació municipal i la de les associacions representatives de comerciants i de consumidors, també emetrà informe per a l’atorgament de la llicència comercial de la Generalitat.? El Govern pot suspendre l’atorgament de les llicències comercials de la Generalitat, pel període d’un any, prorrogable per sis mesos més, si s’elabora o es revisa el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials fins a la seva aprovació. El termini no excedirà de 6 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.També cal destacar la creació del Servei de Competència en la Distribució Comercial, en funcions fins la creació, estructuració i definitiva adscripció de l’Òrgan competent en matèria de defensa de la competència a Catalunya. Aquest òrgan serà de consulta en l’atorgament de llicència comercial.