El Govern presenta el decret i el mapa d'implantació de l'energia eòlica a Catalunya

query_builder   23 novembre 2000 12:00

event_note Nota de premsa

El Govern presenta el decret i el mapa d'implantació de l'energia eòlica a Catalunya

El Govern presenta el decret i el mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya· El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el Departament de Medi Ambient han preparat un Decret de regulació de l’energia eòlica que simplifica i integra el procediment per als projectes de parcs eòlics.· El Departament de Medi Ambient ha elaborat un mapa que zonifica el territori en tres categories, determinant les àrees excloses, les d’implantació condicionada, i les compatibles amb la implantació de parcs eòlics· El projecte de decret quedarà a primers de desembre exposat durant 30 dies per tal de recollir les al·legacions dels interessats, ajuntaments, consells comarcals, i entitats ecologistesEl conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Subirà, i el conseller de Medi Ambient, Felip Puig, han presentat avui el projecte de Decret regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, el projecte de mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya i la base de dades de vulnerabilitat eòlica. Aquests tres documents, elaborats en estreta col·laboració entre tots dos departaments, suposen un salt qualitatiu en el procés d’implantació de l’energia eòlica al nostre país, ja que simplifiquen i integren el procés administratiu i donen especial rellevància als criteris ambientals que haurà de complir qualsevol instal·lació eòlica al territori. En aquest sentit, el principal objectiu del Govern de Catalunya és fer compatibles dos objectius inherents al model de desenvolupament sostenible: l’impuls i l’aposta decidida per les energies renovables i la protecció del patrimoni natural. Política energètica de foment de les energies renovablesEl Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha desenvolupat, des de fa molts anys, una política energètica activa per a afavorir el desenvolupament de les energies renovables.El Govern català ha promogut importants iniciatives en els camps de l’energia solar tèrmica -apostant per la consolidació de l’arquitectura solar bioclimàtica i els captadors solars-, l’energia solar fotovoltàica -a través de les electrificacions rurals, la integració en edificis i la connexió a la xarxa elèctrica-, l’energia eòlica, la biomassa o l’energia minihidràulica, entre d’altres. Els avantatges de l’ús de les energies renovables es poden contemplar des de diferents perspectives que en el seu conjunt beneficien, sens dubte, els ciutadans de Catalunya d’una manera o d’un altre. Cal esmentar, a tall d’exemple, la protecció del medi ambient (una dada significativa és que amb l’utilització d’aquestes energies s’evita l’emissió d’uns cinc milions de tones de CO2 a l’atmosfera) , l’ajut al reequilibri territorial o la contribució a la creació d’un sector industrial propi’ El Govern català ha assumit, en aquest context, el repte de incrementar la introducció d’aquestes tecnologies i, hores d’ara, elabora un Pla d’Energies Renovables a Catalunya que té com una de les seves principals fites doblar l’any 2010 el percentatge actual de participació de les energies renovables en la producció actual d’energia primària. El futur de l’energia eòlica a CatalunyaLes primeres experiències en aquest camp a Catalunya daten de l’any 1983, quan l’empresa Ecotècnia va instal·lar el primer aerogenerador amb una capacitat de 15 quilovats. En aquests moments, hi ha tres parcs eòlics en funcionament a Catalunya -el parc de Baix Ebre, el de Trucafort i el de Les Colladetes, tots tres a Tarragona- amb una potència de 60 megavats, amb una produccióequivalent al consum d’energia elèctrica de 36.000 famílies.Dintre del Pla d’Energies Renovables i, més concretament, en el cas de l’energia eòlica, els estudis i les previsions realitzades fins el moment conclouen que, amb les tecnologies actuals, Catalunya podria assolir l’any 2010 una potencia d’entre 1.000 i 1.500 megavats.Això significaria una producció anual entre el 3,7 i el 5,6 % de la producció d’energia elèctrica estimada a Catalunya per l’any 2010, que equival al consum elèctric domèstic de més d’un milió de famílies catalanes amb una inversió associada d’entre 130.000 i 200.000 milions de pessetes. Si s’assolís aquesta previsió es podria estalviar la importació anual d’entre 600.000 i 900.000 tones de petroli; i, d’altra banda, s’evitaria l’emissió a l’atmosfera entre 2,6 i 3,9 milions de tones de CO2. Per situar aquestes magnituds, cal recordar que en aquests moments l’energia eòlica és una de les energies amb major creixement a nivell mundial. Només a la Unió Europea hi ha instal·lats uns 9.000 megavats de potencia; i segons el Llibre Blanc de les Energies Renovables de la UE els objectius indiquen que l’any 2010 n’hi ha d’haver instal·lats uns 36.000 megavats. Pel que fa a l’Estat Espanyol les previsions per al 2010 són d’elevar els 1.500 megavats de potencia actual fins a 9.000. El Decret: un instrument regulador que integra i simplificaA banda dels aspectes estrictament relacionats amb el projecte de mapa, el projecte de Decret regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, que s’ha presentat avui contempla l’establiment dels requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i la regulació del seu procediment d’autorització.Aquests dos aspectes centrals de la regulació es fan tenint en compte tres finalitats bàsiques:· Integrar i simplificar els diversos tràmits sectorials en un procediment comú.· Definir els criteris energètics i ambientals que han de regir en la instal·lació dels parcs eòlics.· Harmonitzar la instal·lació de parcs eòlics amb la protecció del patrimoni natural i cultural per a la seva autorització.Procediment d’autorització administrativa Pel que fa al procediment d’autorització administrativa que estableix el projecte de Decret, cal destacar que tots els parcs eòlics requereixen l’autorització ambiental, d’acord amb el que estableix la disposició final segona de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA). A més a més, s’hauran de sotmetre al tràmit de declaració d’impacte ambiental els projectes de parcs eòlics que afectin zones d’implantació condicionada del mapa.El projecte de Decret presentat avui preveu la creació d’una Ponència Ambiental unificada d’anàlisi dels projectes presentats. En concret, els tràmits d’autorització ambiental i la declaració d’impacte ambiental si s’escau, seran analitzats per una Ponència que estarà formada per tres representants de cadascun dels departaments implicats, és a dir, tres de Medi Ambient i tres d’Indústria, Comerç i Turisme. Una vegada la Ponència Ambiental s’hagi pronunciat sobre la sol·licitud d’autorització ambiental i, si s’escau, s’hagi formulat la declaració d’impacte ambiental, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme es pronunciarà sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia a la construcció.El mapa: un instrument de garantia ambientalLa necessitat de zonificar el territori català segons el seu grau de compatibilitat amb la implantació de l’energia eòlica ha trobat una resposta en l’elaboració del projecte de mapa que s’ha presentat avui. Per a la seva delimitació, s’han seguit tres criteris bàsics:· El potencial eòlic.El territori català té un potencial eòlic irregular i variable, concentrat especialment en les carenes muntanyoses i, sobretot, en les de les zones del Cap de Creus, la serralada prelitoral de les comarques de Tarragona, i les terres de l’Ebre.· L’estatus legal i la funció ecològica dels hàbitats.En l’elaboració de la zonificació s’ha tingut especialment present la tipologia legal del territori, sobretot pel que fa als espais naturals de protecció especial, dividits en quatre tipologies segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals.· La fragilitat d’espècies protegides.En relació amb la implantació de l’energia eòlica, s’han tingut en compte les espècies catalogades com a amenaçades, especialment les aus rapinyaires, que es troben a les Zones d’Especial Protecció Per a les Aus (ZEPA), les quals han de ser objecte de mesures de conservació especials. Les tres categories de zonificació establertes al projecte de mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya són les següents:Zona incompatibleZona del territori català exclosa de la implantació de parcs eòlics, on la presència de valors naturals i culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció d’infraestructures d’aprofitament eòlic.La zona incompatible (zona vermella) inclou:· Parcs Nacionals, Paratges d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals. També els Parcs Naturals declarats a data d’avui, perquè així ho estableixen les seves normes de creació.· Espais PEIN que, tot i no ser de protecció especial, tenen una superfície inferior a les 1000 Ha.· Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i zones vitals (radi: 1 km) d’ocells rapinyaires catalogats com a amenaçats i inclosos a l’annex 1 de la Directiva d’Ocells. Per a ocells en perill d’extinció com el trencalòs, el radi serà de 5 km. Pel que fa les àrees vitals de rapinyaires, per tal de no posar en perill l’objecte de protecció (nius), es declararan com a zones d’implantació condicionada les àrees de major densitat.Zona d’implantació condicionadaZona on l’existència de valors naturals i culturals que han de ser protegits exigeix una declaració d’impacte ambiental positiva per a cada projecte, que en garanteixi la inocuïtat o l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte sobre els valors objecte de protecció. Per tant, al tràmit de llicència ambiental s’afegirà el d’avaluació d’impacte ambiental. En aquest sentit, s’aplica el règim d’autorització ambiental previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, el qual haurà d’incorporar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental regulat pel Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.La zona d’implantació condicionada (zona groga) inclou:· Reserves naturals parcials.· Espais PEIN que no són de protecció especial i de superfície superior a les 1000 Ha.· Franja fronterera d’alguns grans espais naturals qualificats com a zona incompatible.· Zona d’elevada densitat d’ocells rapinyaires (engloben les principals concentracions d’àrees vitals)En zona groga és condició indispensable garantir mitjanes de vent certificades superiors a 5 m/s a 10 metres d’altura, cosa que equival a unes 2000 hores/any equivalents i que, amb la tecnologia actual, permeten situar-se al llindar de la rendibilitat.En la zona d’implantació condicionada s’exigirà la tramitació de l’autorització ambiental conjuntament amb l’avaluació d’impacte ambiental. S’establiran clarament quins són els condicionants que han de satisfer els projectes en la valoració de l’impacte ambiental, especialment en els àmbits següents:· Rendibilitat eòlica· Impacte paisatgístic· Accessos i evacuació d’energiaZona compatibleLa zona compatible és aquella zona idònia per a la implantació de parcs eòlics tant des del punt de vista energètic com de la protecció del patrimoni natural i cultural. L’administració promourà l’aprofitament eòlic en aquesta zona (zona verda). La intervenció de l’Administració Ambiental serà la del procediment d’autorització ambiental, sense necessitat d’avaluació d’impacte ambiental si no ho estableix la regulació bàsica estatal. S’aplica el règim d’autorització ambiental previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. En qualsevol cas, en la zona compatible caldrà considerar igualment en el projecte els valors inclosos a la base de dades de vulnerabilitat eòlica.Aprovació del mapaL’aprovació del mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya queda reflectida en el projecte de Decret regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, que estableix els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i regula el procediment d’autorització.El projecte de Decret regulador estableix que el mapa s’haurà d’aprovar un cop hagi finalitzat el període d’exposició pública, durant el qual es podran fer les al·legacions al projecte de mapa, que després es valoraran per a la seva incorporació. El projecte de mapa s’exposarà al públic a les seus centrals del Departament de Medi Ambient i del d’Indústria, a més de les seves corresponents delegacions territorials. Un cop aprovat, el mapa tindrà una vigència de 6 anys, durant els quals el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el de Medi Ambient n’avaluaran els resultats d’aplicació.Base de dades de vulnerabilitat eòlicaEl Departament de Medi Ambient ha elaborat la Base de dades de vulnerabilitat eòlica, que ha de permetre a promotors i Administració detectar els valors la preservació dels quals cal garantir mitjançant les mesures adients en el disseny de tot parc eòlic.Aquesta base de dades conté la informació dels valors naturals i culturals objecte de protecció, els elements essencials que han de prendre en consideració els promotors per tal de garantir la viabilitat del projecte en el procediment d’intervenció administrativa.En el procediment d’autorització es comprovarà que aquests condicionants han estat incorporats al projecte.Per a l’obtenció de més detalls sobre aquest patrimoni, els Departaments de Medi Ambient i de Cultura posaran a disposició dels promotors un servei d’assessorament.NOTES:· El projecte de mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya es pot consultar a l’adreça www.gencat.es/mediamb/parcseolics· Us informem que s’ha contractat el servei fotogràfic de l’Agència EFE per a aquells mitjans que desitgin fotografies de l’acte de presentació