DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA A LES AUTOPISTES CATALANES: PROPOSTES D'ACTUACIÓ

JORNADES DE TREBALL

query_builder   1 desembre 2000 11:30

event_note Nota de premsa

DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA A LES AUTOPISTES CATALANES: PROPOSTES D'ACTUACIÓ

JORNADES DE TREBALL

Propostes d’actuació que planteja el grup de treball, format per ACESA, els cossos i forces de seguretat, la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia, el Ministeri Fiscal i els jutges degans.Actuacions encaminades a la prevenció de la comissió de delictes.Actuacions encaminades a millorar i reforçar l’eficàcia de la justícia penal.Actuacions encaminades a millorar l’atenció a les víctimes del delicte.Actuacions encaminades a reforçar la lluita contra la immigració clandestina i les xarxes d’immigració il·legal.ACTUACIONS ENCAMINADES A LA PREVENCIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELICTESMantenir l’actual esforç desplegat per les diferents forces de seguretat.- Continuar amb la línia endegada per l’empresa ACESA respecte a la informació que ja reben els usuaris de les autopistes (tríptics, cartells...), per tal de potenciar conductes d’autoprotecció dels ciutadans.- Mantenir la dotació dels mitjans de vigilància necessaris per tal d’evitar la comissió de delictes en els seus recintes i zones d’aparcament (vídeo-càmeres)En definitiva, cal una major inversió en seguretat.ACTUACIONS ENCAMINADES A MILLORAR I REFORÇAR L’EFICÀCIA DE LA JUSTÍCIA PENAL.Principis generals- Es considera prioritari treballar per a un compliment efectiu de les diferents previsions que, en matèria de delinqüència organitzada, preveu la nostra legislació vigent.- Es descarta, de moment, qualsevol proposta tendent a un enduriment de la resposta penal, entre d’altres raons, per la seva demostrada ineficàcia a efectes de la prevenció de nous delictes.- Es considera convenient potenciar la utilització de les vies d’expulsió del territori nacional dels estrangers no residents legals, en els termes previstos en el Codi Penal i la Llei d’estrangeria.Actuacions concretes- Establir per part de totes les forces de seguretat criteris uniformes en la confecció dels atestats policials i portar a terme, en tots el casos, l’oferiment d’accions a la víctima.En aquest sentit seria convenient encomanar l’elaboració del primer atestat a un únic equip d’instrucció de diligències (comissaria mòbil).- Dotar als organismes judicials competents (jutjats mixtos) dels mitjans personals i materials necessaris per a la instrucció de determinats assumptes de delinqüència organitzada especialment complexos (personal de reforç, traductors per comissions rogatòries, rodes de reconeixement per vídeo-conferència, servei de peritatge que valori de forma immediata el cost dels objectes sostrets).- En els casos en els quals sigui procedent decretar la llibertat provisional del/ dels imputats, s’estudiarà la possibilitat d’acordar, en cada cas concret, l’obligació de comparèixer diàriament davant del jutjat instructor, o bé, davant del servei central de presentacions.- Estudiar la possibilitat d’implantar judicis ràpids i jutjats d’execució de penes com a instruments vàlids per millorar l’eficàcia en l’aplicació de l’actual sistema de penes.- Realitzar, per part de les forces de seguretat, un dossier personal de l’anomenat ’nucli dur’ de l’organització criminal que actua a les autopistes. El dossier hauria d’incloure tota la informació de què disposen (fotografia en color actualitzada, procediments oberts i jutjats competents, detencions anteriors i, molt important, condemnes anteriors). Aquest dossier acompanyaria l’atestat policial.- Considerar, en cada cas, la possibilitat de l’aplicació de l’art. 515.1 del Codi Penal quant als responsables, o nucli dur, de les associacions de delinqüents. Amb aquesta finalitat es proposa la inclusió, en aquest article, de la definició explícita del concepte penal d’associació il·lícita (organització criminal)Nota: Art. 515.1: ’Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:’1r. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.---’Es proposa la següent esmena d’addició:’ A los efectos de este artículo se considera ilícita la asociación estructurada de tres o más personas, establecida durante un cierto período de tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer delitos, con independencia de que estos delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios patrimoniales.’- Crear una base de dades sobre delinqüència organitzada, interconnectada a totes les fiscalies, que es podria utilitzar a sol·licitud dels Cossos i Forces de seguretat. - Proposar el nomenament d’un Fiscal coordinador per a les actuacions contra la delinqüència organitzada, responsable de supervisar les línies d’investigació criminal.ACTUACIONS ENCAMINADES A MILLORAR L’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE- Es considera necessari que tant ACESA, com les autoritats consulars realitzin el màxim esforç per portar a terme l’atenció a les víctimes.ACTUACIONS ENCAMINADES A REFORÇAR LA LLUITA CONTRA LA IMMIGRACIÓ CLANDESTINA I LES XARXES D’IMMIGRACIÓ IL·LEGAL- Recolzar les diferents mesures que dins l’àmbit europeu s’estan formulant dirigides a reforçar la lluita contra la immigració clandestina i a aplicar sancions rigoroses a les xarxes - Recolzar les actuacions d’Europol i ampliar-ne els seus objectius tant estratègics com operatius a la lluita contra les xarxes d’immigració il·legal i l’extensió de la tipificació penal de la pertinença a organització delictiva a aquest tipus de criminalitat.SEGUIMENT DELS ACORDSFinalment, es considera convenient la creació d’un grup de treball integrat pels representants de totes les instàncies implicades (ACESA, cossos i forces de seguretat, Direcció General de relacions amb l’Administració de Justícia, Ministeri Fiscal i Jutges Degans) amb la finalitat de fer un seguiment dels acords que s’estableixin.