Model de gestió de la formació continuada a Catalunya

query_builder   24 febrer 2003 16:14

event_note Nota de premsa

Model de gestió de la formació continuada a Catalunya

El Secretari d’Afers Laborals i d’Ocupació, Andreu Cruañas, per part de la Generalitat de Catalunya, acompanyat pel Secretari General de la patronal catalana Foment del Treball Nacional, Joan Pujol, el Secretari de economia i ocupació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (COO) Joan Carles Gallego, i el Vice-secretari General de la Unió General de Treballadors (UGT), Diego Martínez, han presentat avui l’acord de principis i objectius per el model de gestió de la Formació Contínua a Catalunya.

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i els agents socials més representatius a Catalunya coincideixen en assenyalar els següents punts com a principis i objectius de la gestió de la formació contínua a Catalunya:

1. Garantir l’exercici efectiu de la competència de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’organització i gestió de la formació contínua, amb independència de la seva forma de finançament o de l’origen dels fons.

2. Millorar la quantia dels recursos destinats a formació contínua tant per part de les administracions públiques com per part de les empreses com a factor de competitivitat i ocupabilitat.

3. Assolir que els imports totals de fons estatals destinats a formació contínua i la fórmula de càlcul de la part corresponent a Catalunya s’ajustin al màxim a l’equivalent a les quotes abonades per empreses i treballadors catalans, origen principal dels fons que es territorialitzen.

4. Garantir la participació dels agents socials més representatius a Catalunya en la determinació de les prioritats, planificació, programació, gestió i seguiment de la formació contínua .

5. Assegurar que, quan s’escaigui, la formació contínua s’ajusti als criteris establerts al Pla de Formació Professional de Catalunya, així com la necessària articulació amb el Sistema de Qualificacions.

6. Garantir l’assoliment dels objectius estratègics de caràcter sectorial com a factors de competitivitat i ocupabilitat

7. Assolir el màxim protagonisme de les empreses –empresaris i treballadors- en la definició de la seva estratègia de formació envers la seva competitivitat.

Descripció de la proposta del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, consensuada amb els agents socials, per la gestió a Catalunya de la Formació Contínua.

 APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Sentència del Tribunal Constitucional de 30 d’abril de 2002, favorable al recurs presentat per la Generalitat de Catalunya, es produeix durant la vigència dels Tercers Acords estatals sobre formació contínua. El Govern de la Generalitat i les Organitzacions signants consideren que les aportacions de empreses i treballadors, que actualment gestiona la Fundació Tripartida Estatal, s’haurien de transferir a la Generalitat , per tal de fer efectiva la sentència que li confereix la organització i gestió d’aquests fons.

Amb l’objectiu de afavorir la màxima eficàcia i aproximació a les necessitats reals del teixit productiu català i d’ocupabilitat dels treballadors, aquests recursos seran gestionats per un Consorci especialitzat format per la Generalitat i els agents socials més representatius a Catalunya, que programarà l’oferta formativa, tot cercant els elements de connexió necessaris amb la Fundació Estatal.

 POSSIBILITAT D’ENCAIX EN UN NOU MODEL DE GESTIÓ A PROPOSTA DEL GOVERN DE L’ESTAT

No obstant això, la Conferència Sectorial per Afers Laborals del dia 17 de desembre de 2002, el Ministeri de Treball i Afers Socials va plantejar la possibilitat d’implantar un nou model de gestió de la formació contínua en l’àmbit de tot l’Estat.

Es aquest cas, la Generalitat de Catalunya i les Organitzacions signants consideren que, per al compliment efectiu de l’esmentada Sentència del Tribunal Constitucional, la proposta del Govern de l’Estat hauria de possibilitar assolir els principis i objectius consensuats i l’encaix del model català de formació permanent.

 BONIFICACIÓ DIRECTA PER LES EMPRESES Aquest model hauria de permetre que les empreses que per el seu gran nombre de treballadors puguin dur a terme una programació eficaç i eficient de la formació puguin programar, comptant amb la participació dels representants legals dels treballadors, la formació del seus treballadors mitjançant la bonificació directa de cotitzacions socials.

Aquests recursos, afegits als que, voluntàriament o mitjançant la negociació col·lectiva, puguin assignar a la formació dels treballadors han de suposar un estímul per la generalització de una cultura de la formació permanent. Es farà també, per part de la Generalitat una proposta d’ampliació dels incentius fiscals per tal d’estimular al màxim la implantació de dinàmiques de formació de capital humà i de competitivitat.

 GARANTIR EL CONTROL PER PART DE LA GENERALITAT

No obstant això, aquesta fórmula flexible de adreçar recursos a les empreses que per la seva dimensió i estructura puguin acollir.se – sempre amb el criteri que es doni una “massa crítica” suficient – es a dir, un nombre significatiu de treballadors que justifiqui la programació directa per part de les pròpies empreses – no ha d’impedir, en cap cas, que la Generalitat, mitjançant el Consorci especialitzat pugui determinar aquelles prioritats generals que afectin a la gestió, execució i control de les accions formatives així com altres aspectes com la tipologia de treballadors d’accés preferent a la formació, especialitats formatives prioritàries (per exemple, noves tecnologies, idiomes, etc.).

Aquest plantejament es bàsic per tal d’assegurar que la competència de organització i gestió reconeguda pel Tribunal Constitucional s’apliqui a tota la matèria subjecta a la Generalitat, amb independència de la via utilitzada pel seu finançament.

Més aviat, es considera necessari per tal d’ajustar la formació continua a els criteris estratègics definits al Pla General d’Ocupació de Catalunya i al Pla de Formació Professional de Catalunya i garantir l’assoliment dels objectius de competitivitat i ocupabilitat al nostre país.

 OFERTA FORMATIVA PER A TOTS ELS TREBALLADORS

El model proposat per la Generalitat i els Agents Socials preveu també que la majoria dels treballadors, ocupats fonamentalment en petites i mitjanes empreses, puguin gaudir d’una formació permanent de qualitat mitjançant les convocatòries del Consorci especialitzat que gestionarà la resta dels fons corresponents a Catalunya, als quals s’afegiran el que actualment destina la Generalitat de Catalunya – al voltant de 50 MEUR - .

 MECANISMES DE CONTROL DE QUALITAT I TRANSPARÈNCIA

Hi ha un compromís decidit en el sentit de dotar a tot el nou sistema dels mecanismes de control de qualitat i transparència que garanteixin la eficàcia i eficiència que exigeix una eina cabdal envers la ocupabilitat del treballadors i la competitivitat del nostre teixit productiu davant els reptes del nou escenari econòmic.

 APOSTA PER UNA CONSCIENCIACIÓ SOCIAL DE L’IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ PERMANENT.

Existeix també el compromís de tots els futurs integrants del Consorci especialitzat en centrar també la seva actuació en afavorir la promoció de la formació contínua i sensibilitzar a la societat sobre la seva importància, mitjançant la activa actuació per part dels agents econòmics i socials.

2  

Imatges

Imatge de la roda de premsa

Imatge de la roda de premsa 161

Imatge de la roda de premsa

Imatge de la roda de premsa 154