La Generalitat aplicarà polítiques d'intervenció del mercat i d'ajuts directes per millorar l'accés a l'habitatge

Artur Mas i Felip Puig presenten 19 mesures d'aplicació per a l'any 2003 del Pla Català de l'Habitatge aprovat el 2002

query_builder   25 febrer 2003 16:52

event_note Nota de premsa

La Generalitat aplicarà polítiques d'intervenció del mercat i d'ajuts directes per millorar l'accés a l'habitatge

Artur Mas i Felip Puig presenten 19 mesures d'aplicació per a l'any 2003 del Pla Català de l'Habitatge aprovat el 2002

Incrementar la intervenció de la Generalitat en el mercat immobiliari i augmentar els ajuts a les famílies en matèria d’habitatge. Aquestes són les dues línies bàsiques per aplicar el Pla Català de l’Habitatge que el Govern de la Generalitat té previst dur a terme durant el 2003. Així ho han destacat avui en roda de premsa el conseller en cap, Artur Mas, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques i Portaveu del Govern, Felip Puig.

Elaboració de la nova Llei de l’Habitatge

En els darrers anys, sobretot des del 1998, el mercat immobiliari ha experimentat un elevat augment de preus, molt per sobre de la inflació, fet que ha dificultat l’accés dels ciutadans a habitatges de nova construcció. Per altra banda, tant l’habitatge de segona mà com el de lloguer s’han vist afectats per aquesta dinàmica alcista del mercat de nova construcció, incrementant els seus preus. Aquests factors van empènyer el Govern Català a reformular la legislació vigent, tant en matèria urbanística com d’habitatge. Així, el juny de 2002 es va aprovar la nova Llei d’Urbanisme i actualment s’està elaborant la nova Llei de l’Habitatge.

La nova Llei de l’Habitatge pretén establir una normativa pròpia per a Catalunya en matèria d’habitatges socials, que protegeixi els consumidors i garanteixi els estàndards de qualitat de l’edificació. A més a més, la nova llei inclourà mecanismes que permetin a les administracions catalanes intervenir en el mercat de l’habitatge per tal de controlar els preus i garantir el compliment dels drets dels consumidors. Tanmateix la nova Llei de l’Habitatge que proposa el Govern de la Generalitat incideix molt especialment en la promoció d’habitatge de lloguer.

Actuacions més destacades en matèria d’habitatge per al 2003

A banda de la Llei de l’Habitatge, el Govern català, en l’aplicació per a l’any 2003 del Pla Català de l’Habitatge (2002-2007), compta amb mesures dirigides a facilitar l’accés a l’habitatge, a través d’ajuts directes o indirectes a les famílies, mesures socials destinades a garantir la promoció pública d’habitatges, i mesures dirigides a millorar la qualitat dels processos d’edificació així com a garantir els drets dels consumidor. Per altra banda, aquest pla d’actuacions inclou un seguit de mesures destinades a incrementar la intervenció del Govern català en la regulació del mercat immobiliari a Catalunya, amb l’objectiu de controlar els preus del sector.

Les 19 mesures que l’executiu català aplicarà aquest 2003 són:

    1. Ajuts per a la compra d’almenys 5.000 habitatges de protecció oficial, amb un compromís econòmic de 36,3 M€.

    2. Ajuts per a la construcció de 2.050 habitatges de protecció oficial per a lloguer, amb un compromís econòmic de 75 M€.

    3. Ajuts per a l’adquisició de 1.300 habitatges de segona mà, equiparables als de protecció oficial, amb un compromís econòmic de 11,7 M€. Arran de les negociacions amb el govern central -que és qui té competències per regular aquest àmbit- la Generalitat ha aconseguit augmentar el límit màxim del preu de venda que poden tenir els habitatges de segona mà per a acollir-se a aquests ajuts.

    4. Incrementar fins a 20 el nombre de les borses joves d’habitatge (l’any 2002 n’hi havia 14), que facilitaran allotjament a 1.500 joves. Tanmateix, s’impulsaran els microcrèdits per a la rehabilitació de 125 habitatges de lloguer per a joves.

    5. Creació d’una borsa de lloguer, avalada per la Generalitat, que permetrà col·locar 1.000 pisos al mercat, que actualment es troben buits.

    6. Ajuts d’urgència per valor d’un milió d’euros per a evitar el desnonament de persones o famílies amb dificultats econòmiques.

    7. Ajuts per pagar el lloguer a persones o famílies amb baixos ingressos econòmics, amb un compromís econòmic de 2 M€.

    8. Quedaran exclosos els habitatges de lloguer de protecció oficial a l’hora de calcular la densitat d’habitatges.

    9. Promoció, per acció directa de l’INCASOL, de més de 3.600 habitatges socials, amb una inversió de 180 M€.

    10. Promoció, a través de la intervenció de l’INCASOL, de més de 240 hectàrees de sòl residencial amb capacitat per a uns 10.000 habitatges.

    11. Promoció de la creació d’un organisme metropolità de l’habitatge que permeti definir quines són les prioritats del sector, distribuir les actuacions entre les diferents empreses públiques de promoció d’habitatges, homologar els preus, definir les àrees de remodelació, impulsar el lloguer i fer aflorar els habitatges buits.

    12. Delimitar les àrees especials en les quals les administracions públiques tindran dret preferent de compra igualant el preu de mercat.

    13. Adquisició d’habitatges de segona mà per a destinar-los a lloguer de protecció oficial, amb un compromís econòmic de 25 M€.

    14. Aplicació del Pla director d’obres de millora dels barris gestionats per ADIGSA, amb actuacions que afectaran 10.000 habitatges, amb un compromís econòmic de 39 M€.

    15. Promoure la instal·lació d’ascensors en blocs de tres o més plantes del parc públic d’habitatges, que beneficiaran 800 famílies.

    16. Promoció de 2.600 habitatges de substitució en barris amb edificis degradats, amb un compromís econòmic de 125 M€. Per al 2003 es preveu acabar-ne 661, estaran en construcció 999 i se’n projectaran 954.

    17. Ajuts per a la rehabilitació de 17.500 habitatges, per valor de 17 M€, i ajuts a més de 4.000 habitatges per a l’elaboració dels dictàmens tècnics sobre les necessitats de rehabilitació.

    18. Aprovació del decret d’habitabilitat que establirà entre altres mesures: l’obligatorietat de la cèdula per a tots els habitatges; necessitat de renovar periòdicament la cèdula d’habitabilitat; prohibició de l’alta de serveis a habitatges sense cèdula d’habitabilitat; determinació del nombre màxim de residents per habitatge en funció de la seva superfície; possibilitat d’implicació de les administracions locals en la tramitació de les cèdules d’habitabilitat; fixar les condicions exigibles a un habitatge per a obtenir la cèdula d’habitabilitat.

    19. Elaboració del decret de criteris bàsics de sostenibilitat per a l’edificació.

Amb aquest conjunt d’actuacions que desenvolupa el Pla Català de l’Habitatge 2002-2007, la Generalitat vol impulsar una política d’habitatge que permeti garantir la màxima qualitat dels habitatges que es fan i es faran a Catalunya, agilitar la construcció de nous habitatges, i garantir l’accessibilitat de tots els ciutadans a un habitatge digne i de qualitat.

1  

Imatges

Fotografia (Jordi Bedmar)

Fotografia (Jordi Bedmar) 359

1  

Fitxers adjunts

Les mesures

Les mesures
PPT | 489