Reunió Grup de Peatges

query_builder   16 setembre 2004 19:51

event_note Nota de premsa

Reunió Grup de Peatges

En la reunió d’avui, dijous 16 de setembre, el Grup de Treball de Reordenació dels Peatges ha conegut un document presentat pel Govern de la Generalitat que planteja un nou sistema de revisió anual de tarifes que tindrà en compte l’intensitat de trànsit de la via. També s’hi inclou un pla de millores a la xarxa d’autopistes, les bases per la redacció d’un protocol d’emergències, l’estudi de nous descomptes de les concessionàries, el compromís de les concessionàries de presentar un Pla de millores i seguir negociant de cara a la creació per part de l’Estat d’un fons dels impostos generats per les concessions per a l’homogeneització dels peatges i de transició cap a un nou model de vies d’alta capacitat. Aquest document ha estat debatut a l’espera de les aportacions i al·legacions dels diversos components del Grup de Treball per la seva discussió i aprovació amb posterioritat. El Grup de Peatges l’integren Govern de la Generalitat, Ministeri de Foment, administració local (FMC i ACM), grups parlamentaris, concessionàries, sindicats i entitats civils (Cambres de Comerç, Consorci "Xarxa Viària", RACC, OCUC).

NOU SISTEMA DE REVISIÓ ANUAL DE TARIFES

Actualment s’aplica una fórmula d’increment anual de tarifes que és el 95% de l’increment de preus (IPC).

Es proposa una modificació del coeficient de revisió, amb la incorporació d’una correcció sobre el 95 % de l’increment de l’IPC, que tingui en compte la variació i l’evolució del trànsit real.

Estudi de la regularització dels ajornaments d’increments de tarifes

El decret d’aplicació del 2005 per revisar preus i regularitzar els ajornaments de tarifes hauria d’incloure legalment:

Increment de la tarifa per la revisió anual del 95% de l’IPC d’aplicació el gener del 2005 (estimat en 2,9%).

Increment de la tarifa per la revisió del 95% de l’IPC d’aplicació el gener de 2004 ajornada (2,47%).

Eliminació  lineal de la bonificació temporal per la repercussió de l’increment de l’IVA, aprovada l’any 2001 (1,68% en 5 anys 2003-2008).

 D’aplicar-se aquests increments, la revisió de preus l’any 2005 suposaria un increment mig de tarifes aproximat del 8,7% i el cost per la compensació del diferencial d’ingressos a càrrec de la Generalitat pel 2005 seria de 23,9 MEUR.

Vist aquest increment legal de tarifes que es considera excessiu per als usuaris, el Grup de Treball de Reordenació de Peatges estudia ara la millor opció a  preveure en el decret d’aplicació el gener del 2005 per tal de diferir el pagament d’aquests endarreriments en diferents anys (de 0-10).

PEATGE COM A INSTRUMENT DE DESCONGESTIÓ

Règim especial per a jornades de gran trànsit

S’establirà  un sistema tarifari especial, en ocasió de jornades especials com operacions sortida i tornada de vacances estivals i de setmana Santa, ponts, alguns diumenges d’estiu. El règim tarifari contemplarà hores puntes i hores vall. Cada any es pactarà per part de les Administracions concedents-SCT amb les concessionàries el calendari de jornades amb règim especial i les autopistes, recorreguts o trams en que els hi sigui d’aplicació.

Descompte per a pesants en horaris nocturns

Es proposa que les concessionàries facin  uns descomptes especials, per horaris, períodes i recorreguts concrets  als camions,  que seria complementari del que ja s’aplicaria en funció dels consums.

Per  la seva determinació caldrà establir per part de les concessionàries els horaris, períodes i recorreguts que els hi fos d’aplicació, amb coordinació amb l’Administració concedent i el SCT.

PROTOCOL D’EMERGÈNCIES I ACCIDENTS                                           

Aquest punt recull un seguit de criteris per tal d’establir un protocol que reguli, en el conjunt de la xarxa d’autopistes i vies de peatge, Estatal o Autonòmiques, determinades situacions motivades per emergències, accidents i altres incidències que es produeixin o tinguin causa en la pròpia autopista, en el seu entorn o en les seves vies alternatives i faci necessari el seu ús de forma temporal, sens perjudici en el seu cas de l’aplicació de les regulacions de la Comunitat Europea que en aquesta matèria li fossin d’aplicació.

Per a la seva formalització definitiva serà necessari l’acord de l’esmentat Protocol, redactat de forma coordinada, per part de les societats concessionàries que operin a Catalunya, estatals o autonòmiques, així com  el  Departament d’Interior-SCT, el DPTOP i el Ministeri de Foment.

Supòsits principals

Activació de Plans o situacions d’emergència que en determinades circumstàncies puguin requerir l’evacuació d’una autopista, o bé l’evacuació de nuclis habitats o l’establiment de desviaments de trànsit, utilitzant una autopista o via de peatge.  Talls de trànsit motivats per accidents,  fenòmens naturals o situacions d’emergència  a carreteres que tenen com a alternativa una autopista o via de peatge i faci aconsellable la seva utilització.  Accidents de trànsit o situacions d’emergència o de risc per a la integritat dels seus usuaris dins d’una autopista o via de peatge, que requereixi l’evacuació dels vehicles que hagin quedat retinguts o faci no utilitzable la via per part dels seus usuaris.  Talls de trànsit motivats per manifestacions, celebracions, festes populars, actes lúdics o religiosos.

 Obres i incidències en les autopistes

Establiment dels sistemes de coordinació per a l’efectivitat dels treballs en la via per part de les concessionàries.  Sistemes d’informació als usuaris de l’estat de l’autopista i les situacions ordinàries o extraordinàries que puguin incidir en el seu ús.  Instruments de coordinació entre el personal de les societats concessionàries i els organismes reguladors del trànsit (SCT- Mossos d’Esquadra, etc.

 Protocol d’actuació

A partir d’aquests supòsits el protocol d’actuació que s’acordi haurà de recollir o considerar el següents aspectes:

Criteris per a l’activació del protocol  i procediment en cadascun dels supòsits. Autoritat facultada per a la seva activació, en els diferents casos. Procediment per tal de coordinar: l’Autoritat, el titular de la via i la societat concessionària. Garantia de la correcte aplicació i sistemes d’informació als usuaris.

 Comissió Tècnica de seguiment

Es constituirà una Comissió Tècnica que vetllarà per la correcta aplicació d’aquest Protocol, i si s’escau, per proposar la seva ampliació, així com modificar els procediments de preavis i actuació, per a una millor coordinació i eficàcia.

La comissió estarà formada per representants  del Departament d’Interior, del de Política territorial i Obres Públiques, del Ministeri de Foment i de les empreses concessionàries.

NOUS DESCOMPTES

Descompte independent de l’itinerari

Les concessionàries establiran un nou sistema de descompte comercial, vinculat al telepeatge, per a tot tipus de vehicles, a aplicar en còmputs mensuals amb percentatges creixents en funció del consum total, amb independència de l’itinerari realitzat.

Supressió del peatge de Mollet pels usuaris habituals

Aplicació i extensió per part de l’Estat en el seu peatge que es repercuteix en la Barrera de La Llagosta, del sistema de descomptes per a usuaris habituals a la Sortida-1 de Mollet del Vallès (C-33) aprovat per la Generalitat, de forma que s’assoleixi la gratuïtat total per a qui s’aculli a aquest descompte.

FONS DE GESTIÓ O TRANSICIÓ

L’increment de la inversió viària de l’Estat a Catalunya, així com la creació d’un Fons estatal de gestió i aplicació autonòmica, son dos dels objectius i instruments cabdals aprovats pel Grup de Treball, per assolir la implantació d’un Model homologable en el conjunt de l’Estat i el reequilibri de la xarxa viària d’altes prestacions a Catalunya.

La proposta de creació del Fons de gestió o de transició, aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya en l’anterior legislatura i objecte novament d’una nova Proposició de Llei, és una peça clau i imprescindible per a afrontar una política de gestió global de la xarxa d’alta capacitat i poder determinar els àmbits de peatge, les polítiques de descomptes i els trams lliures de peatge, dins d’un nou marc tarifari i de gestió de la mobilitat.

En aquest sentit el Govern de la Generalitat es compromet a  negociar amb el Govern de l’Estat, la creació d’aquest fons. S’establirà un calendari de reunions amb els Ministeris de Foment i d’Economia, i els diferents grups Parlamentaris de les Corts, per tal de poder aconseguir l’aprovació i la dotació d’aquest fons, que ha de ser de gestió autonòmica.

PLA DE MILLORES EN LA XARXA VIÀRIA DE CATALUNYA

Aquest pla s’anirà concretant amb la signatura de convenis específics per cadascun dels casos següents:

A efectuar per ACESA i en relació al Ministeri de Foment

Construcció d’un tercer carril en l’AP-7, entre Maçanet - Girona - La Jonquera, amb un quart carril entre Fornells i Medinyà, i nous enllaços a Fornells, Medinyà i Sant Gregori.  Construcció d’un tercer carril en l’AP-7 a Tarragona, entre l’enllaç AP-2/AP-7 fins Salou. Implantació de un sistema de peatge tancat entre Martorell i Salou, amb la supressió dels peatges troncals existents entre Martorell-Salou i Saragossa. Accés a l’AP-7 a Montmeló.  Millora de l’enllaç entre l’AP-7 i la C-35 a Sant Celoni. Completar enllaç entre ramal AP-7 i B-224 a Martorell. Connexió entre l’enllaç de l’AP-2 i la Ronda Sud de Lleida.

 

A efectuar per ACESA i AUCAT en relació al DPTOP

  Millora del Ramal de connexió entre la C-33 i la C-17 a Mollet. Perllongament de la C-32 entre Malgrat i Tordera. Enllaç entre la C-32 i la B-502. Rotonda de Cabrera de Mar.  Obres de millora de la capacitat del ramal de sortida de l’enllaç Mataró Oest  de la C-32. Enllaç C-32/C-61 Arenys de Mar- Arenys de Munt. Millores d’accessibilitat Ampliació de la calçada de la C-32 entre les Botigues de Sitges i Ca n’Aymerich i millora de vorals a les Botigues de Sitges. Arranjament de la C-31("Costes del Garraf"). Recepció definitiva C-32, Recorregut "Enllaç Gavà-Castelldefels" i el seu tercer carri. Instal·lació del cable radiant per difusió FM del túnels del tram Castelldefels- Sitges de l’autopista C-32.

 

A càrrec de les empreses i societats concessionàries

 "Pla de millores viàries i dels seus serveis i instal·lacions", que consideraria entre d’altres:

 Obres específiques de millora en les vies objecte de concessió.  Millores en les serveis, instal·lacions, àrees de servei i descans.   Implantació o millora de mesures correctores d’impacte ambiental, en raó de l’evolució del servei i d’acord amb la legislació ambiental.  Implantació de nous sistemes telemàtics. Creació de zones específiques d’aparcament i descans per a vehicles de transport de mercaderies perilloses.

 

 

2  

Imatges

SEGONA FOTOGRAFIA REUNIÓ

SEGONA FOTOGRAFIA REUNIÓ 238

FOTOGRAFIA REUNIÓ

FOTOGRAFIA REUNIÓ 395