La meitat de les empreses catalanes que tenen el registre europeu ecoambiental EMAS són del sectors químic i turístic [Actualitzada]

query_builder   18 febrer 2003 19:44

event_note Nota de premsa

La meitat de les empreses catalanes que tenen el registre europeu ecoambiental EMAS són del sectors químic i turístic [Actualitzada]

 Medi Ambient ha commemorat amb les 133 empreses catalanes que en formen part els 10 anys de la creació d’aquest registre  El cap del programa d’Ecogestió i Ecoetiqueta de la Comissió Europea, Heribert Aichinger, ha pronunciat la conferència sobre “10 anys d’Ecogestió a Europa”

Enguany es commemora el desè aniversari de la creació del reglament europeu EMAS. Per aquest motiu, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha agrupat aquesta tarda a les 133 empreses catalanes que han aconseguit formar part d’aquest registre en un acte celebrat al Palau de la Generalitat i que ha estat presidit pel conseller Ramon Espadaler. Durant l’acte, el cap del programa d’Ecogestió i Ecoetiqueta de la Comissió Europea, Heribert Aichinger, ha pronunciat la conferència “10 anys d’Ecogestió a Europa”.

L’EMAS és un sistema de gestió mediambiental i d’auditoria per a les empreses que operen a l’Espai Econòmic Europeu (la UE i Noruega, Liechtenstein i Islàndia). La seva finalitat és fomentar l’adaptació de les empreses a mètodes de producció i comercialització que tinguin un menor impacte mediambiental i permetre que aquesta informació sigui accessible al públic i a altres parts interessades. Aquest sistema de gestió ambiental és conegut internacionalment com el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

L’EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions. Els beneficis que pot aportar la participació en l’EMAS són múltiples, especialment per a les PIME. Entre d’altres, millora la imatge i la credibilitat de l’empresa, contribueix a augmentar la confiança dels consumidors, obre noves oportunitats de negoci, incentiva la innovació i incrementa l’eficiència. En aquest sentit, l’EMAS pot ser un instrument molt eficaç per augmentar la competitivitat de l’empresa.

Les normes que regulen aquest sistema es troben al Reglament (CE) núm. 761/2001. Les empreses que opten de forma voluntària per adherir-se al registre EMAS reben importants desgravacions fiscals i per tant la inversió que han de fer repercuteix directament sobre els seus comptes de resultats. A més, el fet d’entrar a formar part d’aquest registre dispara una dinàmica entre els seus proveedors de millorar tots els processos a nivell mediambiental. Per tant, no només actua directament sobre l’empesa que entra a formar part del registre, sinó també sobre totes les que tenen relacions comercials amb ella.

Catalunya, al capdavant en implantació

Catalunya és la primera regió europea en nombre de registres EMAS per milió d’habitants. Això és un factor indicatiu de la sensibilitat ambiental del món empresarial i una mostra més de la política del govern envers la millora dels processos productius en l’àmbit de l’ecogestió.

Aquesta classificació de Catalunya en el cinquè lloc de les empreses amb registres EMAS és més meritori si tenim present que competeix amb estats amb una forta consciència ambiental com poden ser Àustria, Alemanya, Dinamarca o Suècia. Catalunya lidera de forma clara, dins l’estat espanyol, els processos de reglamentació mediambiental i, fins i tot, hi ha comunitats autònomes que demanen que s’homologuin els processos davant l’absència d’autoritats designades.

De les 246 empreses que hi havia el desembre de 2002 amb el registre EMAS a l’estat espanyol, 130 eren catalanes, xifra que indica clarament la rellevancia del registre a Catalunya. Això vol dir que un 52,8% de les empreses de l’estat espanyol que en formen part, són de Catalunya. 133 empreses catalanes A Catalunya, en aquests moment, hi ha 133 empreses que s’han inscrit de forma voluntària al registre EMAS. Es tracta d’empreses de sectors molt diversos però que destaquen per damunt de les altres les sector químic amb un 28% del total seguides de molt a prop per les del sector turisme amb un 22%. Les segueixen a distància les del sector components elèctrics-bens d’equip (11%), sector serveis (8%), automoció (8%), transport (8%) i metal·lúrgic (5%). La procedència d’aquestes empreses també és molt diversa i tot i que estan centrades en l’àrea metropolitana i les comarques colindants, també hi ha empreses distribuides pel territori i de diverses comarques catalanes.

L’any 1993, quan es va crear, l’EMAS només era aplicable a les empreses del sector industrial. Avui, però, l’EMAS és aplicable a les empreses de qualsevol sector econòmic, sempre i quan les seves activitats tinguin un cert impacte mediambiental.

Què s’ha de fer per participar en el sistema EMAS

Perquè una empresa o un dels seus centres pugui participar en l’EMAS, l’empresa ha de fer el següent:

 Adoptar una política mediambiental en la que es defineixin els objectius i els principis d’actuació de l’empresa en relació amb el medi ambient.

 Realitzar una avaluació mediambiental de les activitats, els productes i els serveis de l’empresa o del centre en qüestió.

 Aplicar un programa i un sistema de gestió mediambiental (d’acord amb els requisits establerts a l’annex I del Reglament que regula l’EMAS).

 Preveure la realització d’auditories periòdiques en l’empresa o en el centre.

 Elaborar una declaració que inclogui:

 1. una descripció de l’empresa o i de les seves activitats, productes i serveis;

2. la politica mediambiental i el sistema de gestió mediambiental de l’empresa;

3. una descripció del seu impacte mediambiental i dels seus objectius al respecte;

4. el comportament mediambiental de l’empresa o del centre en relació amb els seus objectius.

5. la data de la declaració.

 Sol·licitar un examen global de la declaració a un verificador acreditat per a la seva certificació. Les entitats de verificació són establertes per cada estat membre

 Un cop acreditada, comunicar la declaració a l’organisme competent de l’estat membre per al seu registre i posar-la a disposició del públic.

 Si es realitzen tots aquests passos, l’empresa obté una acreditació i un logotip que es pot incloure en els documents que contenen la informació necessària per elaborar la declaració, la pròpia declaració, els documents que anunciïn la seva participació en l’EMAS i les campanyes publicitàries. No es pot situar, però, en els productes o embalatges, ni es pot utilitzar per fer comparacions amb altres productes. Un cop registrada, el verificador mediambiental elaborarà un programa per garantir que tots els elements requerits per al registre en l’EMAS es comprovin en un període no superior a 36 mesos. A més, cada dotze mesos, com a màxim, haurà de validar tota la informació actualitzada de la declaració mediambiental. Les empreses hauran de presentar aquestes actualitzacions a l’organisme competent i posar-les a disposició del públic.

Altres elements europeus de sensibilització

En els darrers anys s’han desenvolupat a escala comunitària diferents instruments per sensibilitzar les empreses i els consumidors sobre aquest problema i promoure una activitat industrial i econòmica més respectuosa amb el medi ambient. La major part d’aquests instruments no són obligatoris, però cada cop són més les empreses que decideixen aplicar-los, perquè, a més de contribuir a protegir el medi ambient i la salut humana, poden esdevenir un element clau en l’estratègia econòmica de l’empresa.

A part dels EMAS, hi ha altres elements europeus de sensibilització:

ETIQUETA ECOLÒGICA L’etiqueta ecològica pot esdevenir un element important en l’estratègia de mercat de les empreses, ja que molts consumidors prefereixen tenir l’opció de poder escollir productes respectuosos amb el medi ambient. Es pot col·locar en qualsevol part del producte, fins i tot, es pot utilitzar en les campanyes publicitàries o en qualsevol altre iniciativa per promocionar el producte. L’etiqueta ecològica està regulada pel. Reglament (CE) núm. 1980/2000. En principi, tots els productes poden portar aquesta etiqueta, a excepció dels productes alimentaris, les begudes i els productes farmacèutics. De moment, s’ha atorgat a aproximadament 250 productes, entre ells, el paper higiènic, els rentavaixelles, els matalassos, els detergents o el paper per a fotocòpies, però ja s’està estudiant la seva aplicació a altres productes, com ara el mobiliari, l’allotjament turístic o les televisions.

EN ISO 14001. L’EN ISO 14001 és un sistema de gestió mediambiental per a les empreses de caràcter internacional. La seva finalitat és la mateixa que la de l’EMAS: permetre una gestió mediambiental adequada de l’empresa, encara que l’EMAS és més rigorós en alguns aspectes.

Tot i que s’han plantejant alguns conflictes entre l’EN ISO 14001 i l’EMAS, la Comissió ha reconegut que el primer ha contribuït a conscienciar les empreses sobre la importància del medi ambient i que pot servir com a punt de referència útil per les empreses que, a més, vulguin participar en el sistema europeu. De moment, però, les empreses europees continuen pensant que l’EMAS té més prestigi. Les principals diferències que hi ha entre l’EMAS i l’ISO 14001 és que, en general, l’EMAS és molt més exigent que l’EN ISO 14001. Les diferències més notòries són les següents:

 L’EMAS requereix un estudi mediambiental previ, l’EN ISO 14001 no.

 L’EN ISO 14001 no requereix un procediment de registre.

 L’EN ISO 14001 només exigeix que es faci pública la política mediambiental de l’empresa.

 L’EN ISO 14001 no especifica la freqüència de les auditories ni estableix un règim detallat en relació amb al mètode d’auditoria aplicable. Per tal d’obtenir l’EN ISO 14001 s’han de seguir els següents passos:

 La realització d’un avaluació mediambiental inicial. No serà necessari quan els aspectes mediambientals que consten en el certificat internacional siguin els mateixos que els requerits per l’EMAS. En aquest cas, serà suficient amb un estudi més simple.

 L’elaboració de la declaració mediambiental.

 La verificació de la declaració mediambiental per l’organisme verificador competent.

El certificat EN ISO 14001 ha de ser validat d’acord amb un dels procediments d’acreditació reconeguts per la Comissió Europea. 

2  

Fitxers adjunts

Quadre de les empreses catalanes que formen part del registre EMAS

Quadre de les empreses catalanes que formen part del registre EMAS
DOC | 142

Quadre de les empreses catalanes que formen part del registre EMAS

Quadre de les empreses catalanes que formen part del registre EMAS
DOC | 142