El Parlament aprova la modificació de la Llei reguladora de residus i la Llei del finançament de les infraestructures de tractament de residus

query_builder   4 juny 2003 18:17

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova la modificació de la Llei reguladora de residus i la Llei del finançament de les infraestructures de tractament de residus

 S’estableix un nou concepte de residu municipal, el residu comercial, associat a activitats comercials, oficines i serveis Es crea un nou cànon de 10 € per tona de residu que es destini a dipòsit controlat

El Ple del Parlament ha aprovat aquesta tarda la Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 d’abril, reguladora dels residus, i la Llei del finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la disposició dels residus, que han estat presentades pel conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler.

La Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 d’abril, reguladora dels residus té per objecte realitzar una revisió de la Llei marc catalana, i assolir un instrument normatiu més actual i donant continuïtat al treball ja endegat de millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya.

Els trets que presenta aquesta proposta es poden resumir en els següents punts:

 S’estableix la regulació d’un nou concepte de residu municipal, per tal d’adaptar-lo a l’abast que li dona la llei estatal de residus.

 Es regula un nou concepte de residu, dins la categoria de residus municipals, que s’ha definit com residu comercial, que seria aquell que es genera per les activitats comercials, de serveis i oficines.

 També s’estableix el règim de gestió que s’ha de donar a aquests residus comercials. En línies bàsiques, el productor tindrà l’obligació de gestionar-se de forma diferenciada al circuit domiciliari. Aquesta gestió es pot fer mitjançant un gestor autoritzat o bé per mecanismes que disposin els ens locals.

 Dins de la categoria de residus municipals s’equiparen també aquells residus d’origen industrial que, per les seves característiques, són assimilables a aquesta tipologia, i la seva gestió també s’ha de desenvolupar pels mateixos circuits de residus comercials.

 S’han incorporat propostes organitzatives, com és la substitució de les referències existents sobre la Junta de Residus per una nova proposta d’Agència de Residus de Catalunya, per situar aquesta entitat en la mateixa línia dels canvis soferts per altres entitats de dret públic en l’àmbit del medi ambient.

Considerant que els residus comercials representen, aproximadament, el 15% del total dels residus municipals, es pretén incrementar el percentatge de recollida de residus comercials per circuits independents linealment des de 2001 fins assolir una recollida de residus comercials l’any 2006 equivalent al 15% de la generació total ( que el 100% d’aquests residus tinguin la seva recollida selectiva a través d’un sistema propi).

Es considera que els residus comercials són valoritzables en un percentatge important, i per tant, ajudaran a assolir els objectius de recollida selectiva marcats a la nova etapa de planificació. Aquesta és una de les aportacions més notables de la nova etapa de planificació, que s’ha regulat en el marc de la llei de modificació de la llei reguladora de residus.

Pel que fa a la Llei del finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la disposició dels residus, té per objecte l’establiment d’un marc favorable de finançament d’infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la disposició dels residus.

Els punts principals d’aquesta Llei són:

 S’estableix que el finançament de les instal·lacions de recollida, tractament i disposició de residus municipals s’ha d’ajustar als termes de previsions que conté el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

 El paper de la Generalitat també queda regulat en el sentit que assoleix el cost total de les inversions previstes durant el període de vigència del Programa, sempre i quan concorri l’acord previ de les administracions interessades.

 La Llei regula la naturalesa, els recursos econòmics que s’integraran, la composició i funcionament que tindrà el Fons de Gestió de Residus, que a partir d’ara assumeix el finançament de les operacions de gestió de residus municipals i assimilables, així com dels residus d’envasos.

 Es crea la Junta de Govern del Fons amb la composició formada per representats de Junta de Residus, de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, i de les associacions del món local (Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya).

 S’estableix la creació d’un cànon sobre la disposició controlada de residus municipals que es destinarà als tractaments de valorització de materials. La seva aplicació serà als ens locals titulars del servei de gestió de residus municipals i els productors dels residus municipals que no són objecte del servei municipals de recollida. Es preveu la substitució del subjecte passiu per part dels titulars dels dipòsits controlats.

 El tipus de gravamen es fixa en la quantitat de 10 € per tona de residu que es destini a dipòsit controlat de residus, i es preveu l’1 de gener de 2004 com a data d’entrada en vigor.

 La Junta de Govern del Fons de Gestió determinarà la destinació dels fons econòmics provinents del cànon que, en qualsevol cas, com a mínim, el 50% es destinarà a la valorització de la fracció orgànica.

Amb aquesta llei s’aconsegueix un important objectiu, amb els beneficis següents:

 Suposarà un impuls notable de la valorització dels residus, en especial pel que fa al desplegament de la gestió de la fracció orgànica dels residus, atès que el 50% com a mínim dels recursos s’aplicarà al tractament d’aquesta fracció, i la resta s’aplicarà a la recollida selectiva d’aquesta fracció, a la valorització d’altres tipus de materials i a tractaments que redueixin la quantitat o millorin la qualitat del rebuig destinat a dipòsit controlat.

 Els objectius previstos pel PROGEMIC és que, l’any 2006, s’arribi a una valorització dels residus del 69%.

 Els ens locals de Catalunya tindran un paper rellevant en l’administració d’aquests fons econòmics, ja que s’integren en la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus que s’encarregarà de la distribució del finançament.

D’acord amb la llei, la Generalitat de Catalunya assoleix el cost total de les inversions previstes en el període de vigència del Programa de gestió de residus municipals 2001-2006, sempre i quan concorri un acord previ entre les administracions interessades sobre els termes en què seran executades les previsions.

2  

Imatges

El conseller Espadaler, presentant la Proposició de Llei

El conseller Espadaler, presentant la Proposició de Llei 212

Moment de la presentació de la Proposició de Llei

Moment de la presentació de la Proposició de Llei 194