Les empreses catalanes a ritme europeu en l'adopció de les TIC

query_builder   19 març 2003 11:27

event_note Nota de premsa

Les empreses catalanes a ritme europeu en l'adopció de les TIC

Pràcticament totes les empreses de 10 o més ocupats tenen accés a Internet (94,7 %) i més de la meitat tenen pàgina web (54,8%). Pel que fa al comerç electrònic, el 24,4% de les empreses fan servir la Xarxa per comprar i el 9,6% per vendre.

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha fet públics avui els resultats de l’enquesta regular sobre la penetració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les empreses de Catalunya 2002. Aquesta enquesta, elaborada per l’Observatori de la Societat de la Informació i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), es realitza des de fa tres anys entre els mesos de novembre i desembre.

 L’objectiu de l’enquesta és conèixer l’equipament i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les empreses de 10 o més treballadors i poder comparar els resultats obtinguts amb els estudis realitzats per la Comissió Europea dins el seu programa eEurope.

La mostra de l’enquesta realitzada a finals de 2002 consisteix en un pannel de 1.600 empreses de 10 o més treballadors distribuïdes segons el nombre de treballadors i el sector d’activitat econòmica (excloent les activitats agrícoles, ramaderes i de pesca). La recollida de dades es va realitzar principalment per via telefònica utilitzant un sistema CATI. La persona contactada per respondre l’enquesta va ser el cap d’informàtica i/o el de personal. L’error d’estimació dels resultats globals de l’enquesta és de ±2,5%. (Veure fitxa tècnica per a més informació)

Context

En primer lloc, cal situar els resultats que es presenten a continuació dins del context econòmic del darrer any, quan, segons el primer avanç de resultats del Departament d’Economia i Finances, l’economia catalana va créixer un 2,2%. La prolongada desacceleració del creixement econòmic dels darrers anys limita l’impacte de la incorporació de les TIC a l’empresa. Aquest fet, que està succeint de forma similar a la resta d’Europa, es reflecteix en les dades que es presenten a continuació.

L’adopció de les TIC per l’empresa

A continuació es presenten els trets més significatius de la penetració i ús de les TIC a l’empresa catalana a finals de 2002, així com la seva evolució els darrers anys (gràfiques 1, 2 i 3) i la comparació amb dades europees. Cal tenir en compte que aquestes dades es refereixen a empreses de 10 o més ocupats, unes 38.600, segons el registre de la Seguretat Social, que ocupen prop de 1.639.000 treballadors.

El 98,6% de les empreses tenen ordinador i el 80,4% els tenen connectats en xarxa local. El 98,5% d’empreses tenen alguna funció informatitzada, principalment la gestió administrativa i comercial (gràfica 4). El 94,7 % té accés a Internet, xifra lleugerament superior al 92,1% de l’any passat. Aquestes dades estan en la línia de la resta d’Europa on, segons diferents estudis, la mitjana d’accés a Internet de les empreses varia entre el 89,0% (Flash Eurobarometer 116 , desembre 2001) i el 90,9% (e-Business W@tch 2002 , juliol de 2002) (gràfica 5). El tipus de connexió a la Xarxa més comú és l’ADSL (amb un 69,9% de les empreses connectades). Amb molta menys penetració hi ha l’XDSI (21,7%) i la línia telefònica convencional (11,5%). El cable i les connexions punt a punt tenen una presència poc significativa (gràfica 6). En general les empreses de 10 o més treballadors fan un ús significatiu d’Internet: el 92,8% utilitzen correu electrònic, el 78,2% utilitzen la Xarxa per cercar informació i el 69,5% usen la banca electrònica (gràfica 7). L’intercanvi electrònic de dades amb clients i proveïdors per correu electrònic (80,3%) se situa només uns punts per sota dels mètodes tradicionals, telèfon i fax (per sobre del 90%) (gràfica 8). El 77,8% de les empreses accedeixen a webs de l’administració. Tot i que l’ús principal és buscar informació i descarregar formularis, ja hi ha un 28,6% d’empreses que paguen impostos o taxes per Internet, i un 16,5% que l’utilitzen per obtenir llicències o permisos (gràfica 9). La despesa anual mitjana relacionada amb les TIC (maquinari, programari, serveis informàtics i de telecomunicacions, formació en TIC, etc.) varia de forma considerable segons la dimensió de l’empresa: les de 10 a 49 ocupats gasten aproximadament 7.600 euros, les de 50 a 249, uns 24.800, i les de 250 o més, uns 52.600 (gràfica 10). Pràcticament totes les empreses afirmen disposar de polítiques de seguretat (94,5%). Concretament el 95,0% tenen antivirus i el 52,8% tenen seguretat de xarxa. El 90,9% d’empreses amb servidor propi afirma que té sistemes de seguretat instal·lats.

Presència a Internet de les empreses

Pel que fa a la presència de les empreses a la Xarxa, es pot afirmar que el 54,8% tenen pàgina web, xifra lleugerament superior al 52,7% d’un any abans. Aquestes xifres estan per sota de la mitjana europea, que varia entre el 69,9% (e-Business W@tch 2002, juliol de 2002) i el 64,3% (Flash Eurobarometer 116, desembre 2001) (gràfica 11). La freqüència d’actualització d’aquestes webs és relativament baixa: només el 16,7% de les empreses amb web l’actualitzen diària o setmanalment (gràfica 12). Majoritàriament les webs de les empreses es limiten a donar informació de productes o serveis (72,8%), tot i això, un 12,9% de les webs permeten, a més, interaccionar amb els clients i el 8,2% permeten, també, fer transaccions comercials. Finalment, el 4,0% de les webs estan integrades amb el sistema de producció de l’empresa (gràfica 13).

Comerç electrònic

El 30,6% de les empreses fan comerç electrònic, en front del 19,0% de finals de 2001. Aquesta xifra inclou les empreses que compren (24,4%) i les que venen (9,6%) per Internet (gràfica 14). L’increment d’empreses que compren a Internet respecte el darrer any ha estat de 9,4 punts percentuals i el d’empreses que venen, de 2,6. De cara a l’any 2003, un 8,4% d’empreses tenen previst començar a fer compres i un 4,2%, començar a fer vendes. El fet que el nombre d’empreses que compren en línia sigui molt més elevat que les que venen, és similar a la tendència observada a la resta d’Europa. El percentatge d’empreses que compren per Internet a Europa varia entre el 23,8% (Flash Eurobarometer 116, desembre 2001) i el 42,7% (e-Business W@tch 2002, juliol de 2002). De forma paral·lela, el percentatge d’empreses que venen per Internet varia entre el 11,7% (Flash Eurobarometer 116) i el 17,1% (e-Business W@tch 2002). Si s’analitza el comerç electrònic per Internet segons el destinatari sigui el client final (B2C) o altres empreses (B2B), es pot arribar a dues conclusions:

El 6,4% de les empreses fan B2C, és a dir, venen al consumidor final (gràfica 15).

El 27,3% fan B2B, és a dir, compren i/o venen a altres empreses (gràfica 16).

Capital humà

La capacitat de l’empresa per entrar a la xarxa, segons el Global Information Technology Report 2001-2002 , passa en gran part per la competitivitat de les empreses i dels seus treballadors. Els indicadors en aquesta línia són els següents:

El 43,5% dels treballadors de les empreses analitzades són usuaris de les TIC i el 43,6% d’aquests són dones (gràfica 17). El 27,3 % dels treballadors tenen connexió a Internet, el 26,4% utilitzen el correu electrònic i el 8,5% han rebut formació bàsica en TIC durant el darrer any. D’altra banda, el 3,1 % dels treballadors són professionals de les TIC, dels quals el 26,4% són dones. Segons la seva formació, aquests professionals estan distribuïts de forma molt similar entre graduats en formació professional (29,6%), enginyers tècnics o diplomats (28,2%) i enginyers superiors o llicenciats (31,1%). Pel que fa a la seva especialitat, es pot afirmar que més de la meitat són informàtics (56,1%), un 15,0% són professionals de telecomunicacions i un 28,9% fan altres tasques (gràfiques 18 i 19).

1  

Fitxers adjunts

Gràfiques estadístiques empreses

Gràfiques estadístiques empreses
DOC | 165