Castells presenta al Parlament el Projecte de Llei de Mesures Financeres per al 2005

query_builder   21 desembre 2004 21:30

event_note Nota de premsa

Castells presenta al Parlament el Projecte de Llei de Mesures Financeres per al 2005

El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha sotmès avui a l’aprovació del Parlament el Projecte de Llei de Mesures Financeres 2005. El responsable de les finances de la Generalitat ha destacat “l’opció clara i decidida que ha fet aquest govern a favor de la reducció dels continguts no estrictament financers d’aquest tipus de lleis”. Així, el projecte presentat avui al Ple del Parlament preveu només la canalització de mesures indestriablement lligades als pressupostos i que no troben l’encaix apropiat en la mateixa Llei de Pressupostos.

El text presentat avui contempla d’una banda un paquet de mesures fiscals i, de l’altra, mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En l’àmbit estrictament fiscal, aquest any el Govern de la Generalitat ha creat de 18 noves taxes i 37 nous fets imposables en taxes ja existents. Tot i això, Castells ha destacat que aquestes noves taxes tindran una escasa incidència en la pressió fiscal sobre els ciutadans. Castells ha informat que la recaptació prevista per 17 de les 18 noves taxes és de 400.000 euros, menys de 10 cèntims per ciutadà. Segons Antoni Castells, “la creació de noves taxes i l’establiment de nous fets imposables té per objecte traslladar el cost del servei o de l’activitat a aquell que n’ha resultat beneficiat o que n’ha sol·licitat la seva prestació, de manera que no sigui el conjunt de la ciutadania qui financi aquests costos”.

El Projecte de llei també contempla la modificació del càlcul per al cànon de l’aigua, tan en l’àmbit domèstic com per a usos industrials. Segons Castells, la modificació “significa una certa penalització dels consums sumptuaris, de manera que suportarà una major càrrega tributària aquell que consumeixi més”. Castells també ha assenyalat que el tercer tram afectarà només entre un 5 i un 6% de les famílies catalanes i que l’augment mig estimat de la recaptació per aquests canvis es situa per sota del 8%. Pel que fa al consum industrial, Castells ha explicat que l’impacte d’aquestes mesures sobre el marge d’explotació de les empreses serà molt modest segons les pròpies estimacions d’entitats molt representatives del sector.

En l’apartat de mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, Antoni Castells ha destacat“la decidida reordenació de determinades tasques de control i fiscalització del sector públic, en el sentit d’encomanar a l’òrgan de control intern, la Intervenció General de la Generalitat, noves funcions de més ampli abast i significació i d’alliberar-lo d’aquelles altres funcions de fiscalització prèvia de menor rellevància o transcendència”. Segons Antoni Castells,“aquestes iniciatives subratllen la importància que el Govern dóna a la potenciació dels mecanismes d’avaluació i control de la gestió”.

Les principals mesures contemplades en el Projecte de Llei de Mesures Financeres són les següents:

Mesures fiscals

Eliminació de l’impost sobre la transmissió dels vehicles usats de més de 10 anys d’antiguitat. Continuaran pagant aquest tribut els vehicles qualificats d’històrics o que tinguin un valor superior a 40.000 euros. L’objectiu d’aquesta mesura és descongestionar les tasques de gestió que comporta amb un efecte pràcticament inapreciable sobre la recaptació.

Nou sistema de quantificació del cànon de l’aigua  per avançar cap a un ús racional de l’aigua i fomentar les polítiques de sostenibilitat. Per a usos domèstics, el nou cànon de l’aigua estableix tres trams de consum. Afegir un tercer tram permet penalitzar el consum excessiu al mateix temps que es dóna un tracte fiscal més just a les famílies que fan un ús racional de l’aigua.

Quant als usos industrials, la nova regulació del cànon de l’aigua fa tributar per primera vegada el consum de determinats grans consumidors, com és el cas de les centrals hidroelèctriques i tèrmiques de gran consum, i l’activitat de l’aqüicultura. També es gravarà en major mesura el consum d’aigua mineral natural per ser envasada i el consum d’aigua per a la producció de neu artificial. Aquest últim cas està supeditat a la futura aprovació del Pla Director de la Neu a Catalunya.

Noves taxes i fets imposables amb el propòsit que el cost de determinats serveis sigui assumit per les persones que se’n beneficien i que no recaigui sobre el conjunt dels ciutadans. Les més destacables són:

Taxa per prestar serveis de salvament, prevenció i extinció d’incendis. Grava l’assistència dels bombers en tres casos: rescats en zones de risc o de difícil accés quan siguin causa de conductes imprudents, temeràries o negligents, accidents de trànsit i la vigilància i la protecció per evitar incendis o accidents durant les proves esportives que afectin vies interurbanes o que tinguin una incidència major en el nucli urbà. Taxa per tramitar les sol·licituds d’autorització d’emissió de gasos amb efecte hivernacle. Taxa per validar els informes verificats de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

La majoria dels nous fets imposables per al 2005 tenen a veure amb els serveis que presta la direcció general de Dret i Entitats Jurídiques del departament de Justícia en el moment de registrar associacions i federacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies.

S’incorpora un nou fet imposable per a l’expedició del carnet professional i la placa del personal que controla l’accés a les discoteques i sales d’espectacles.

Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques

Control continuat de la gestió a través de la Intervenció General. El Projecte de llei atribueix a aquesta unitat totes les facultats perquè realitzi auditories de gestió, informes i anàlisis sobre resultats, riscos, organització, procediments, sistemes i programes dels diferents departaments i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

Supressió de la fiscalització prèvia en els contractes menors (fins a 12.000 euros com a norma general i fins a 30.000 euros en contractes d’obres) al mateix temps que es potenciaran els controls posteriors aleatoris.

Creació del Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. Aquest instrument permetrà exercir el control i el seguiment de la totalitat d’ens i empreses que integren el sector públic de l’Administració catalana. Estarà gestionat per la direcció general de Patrimoni i dependrà del departament d’Economia i Finances.