El Govern de la Generalitat adjudica el concurs per a la concessió de l'explotació d'un canal múltiple de Televisió Digital Terrestre amb cobertura nacional i emissió principalment en obert

query_builder   1 setembre 2003 17:52

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat adjudica el concurs per a la concessió de l'explotació d'un canal múltiple de Televisió Digital Terrestre amb cobertura nacional i emissió principalment en obert

En data 1 d’agost, el Govern de la Generalitat va resoldre el concurs per a la concessió de l’explotació d’un canal múltiple de Televisió Digital Terrestre (TDT) amb cobertura nacional i emissió principalment en obert. La concessió ha estat atorgada a Emissions Digitals de Catalunya, SA, societat integrada per Catalunya Comunicació SL, (93% Grup Godó), Beat About SL, (100% de Grup de Comunicació 100%), Difusió Digital Societat de Telecomunicacions, SA, (Tradia), Catalana de Televisió 2003 SL, i l’Orfeó Català. El Grup Godó és l’accionista majoritari amb un 62,5% de la societat.

Després d’analitzar les ofertes presentades per les empreses licitadores, i un cop duta a terme la valoració segons els criteris del barem establerts en el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, el Govern s’ha decidit per Emissions Digitals de Catalunya, SA, atès que aquesta societat ha obtingut una valoració superior en els tres apartats analitzats: la proposta tecnològica, la proposta econòmica i l’apartat de programació.

Els aspectes clau de l’oferta de la societat adjudicatària són els següents:

1. Un programa d’inversions important durant el període de concessió de la llicència que permetrà assegurar el desenvolupament de la TDT a Catalunya.

El volum d’inversions total que s’aportaran durant l’horitzó temporal dels 10 anys de la concessió estaran dedicats a Continguts i Previsió de Programació, Infrastructura de la xarxa de difusió i Sistemes d’informació i suport dels processos de negoci. Dins l’apartat de programació, i per tal d’assolir un ràpid creixement d’audiència i possibilitar la ràpida viabilitat del projecte de TDT a Catalunya, Emissions Digitals de Catalunya, SA, invertirà un elevat import en la producció pròpia de programació.

2. En l’apartat de programació i continguts, la proposta de la societat adjudicatària es configura com una televisió catalana i propera, amb un nou concepte ètic i estètic, amb continguts d’entreteniment més intel·ligent i de divulgació més interessant.

L’oferta la composa un programa generalista “Citytv” i tres programes temàtics: “Vida”, “Parc” que s’orienta al públic infantil i “Black” amb continguts musicals i culturals dirigits al públic jove. Els tipus de continguts que s’oferiran a través d’aquests 4 programes configuren una oferta equilibrada i segmentada per als diferents públics objectius, i alhora de qualitat i amb una clara innovació en formats:

- El programa generalista “Citytv” s’estructurarà a partir d’una oferta variada de programes d’entreteniment, continguts culturals que reflecteixin l’actualitat cultural de Catalunya, espais infantils, espais de programació esportiva i espais informatius marcats per la pluralitat i la independència.

- El programa temàtic “Vida” està concebut com una eina de coneixement i consulta, centrat en continguts com ara els culturals, els divulgatius o els relatius a la salut, llar, gastronomia, viatges, noves tecnologies, activitats de lleure o relacions personals.

- El programa temàtic infantil “Parc” està enfocat a les noves audiències infantils i està basat en un format de programes amb una important vessant educativa.

- El programa temàtic musical “Black” té com objectiu que les diferents manifestacions de la cultura catalana, sobretot en l’àmbit musical i juvenil, tinguin una forta presència a l’espai comunicacional. La tasca fonamental del programa és la difusió i promoció de la llengua i cultura catalanes, així com la promoció de la solidaritat intergeneracional.

Quant a la programació, s’ha valorat el temps d’espais informatius i d’actualitat relacionats amb Catalunya, el compromís d’estimular, amb programes adients, la participació ciutadana en la vida política i la formació d’una opinió equilibrada dels ciutadans. Així mateix, Emissions Digitals de Catalunya, SA, fa una especial incidència en programes d’interès social i programes educatius.

3. Un altre dels aspectes que més incideix l’oferta de l’adjudicatari és en l’àmbit del foment de la cultura catalana, a través de la presència de les manifestacions d’aquesta dins la programació i l’emissió de cançons interpretades en llengua catalana o aranès en un percentatge que s’anirà incrementant al 25% inicial.

Quant a l’ús de la llengua catalana, Emissions Digitals de Catalunya, SA, es compromet a emetre en llengua catalana un 100% de la seva producció pròpia.

4. L’adjudicatari es compromet, a més, a contribuir a la dinamització del sector de la producció audiovisual a Catalunya i generar un nombre significatiu de llocs de treball.

5. En l’apartat de serveis digitals addicionals, l’adjudicatari proposa un atractiu pla de serveis amb diferents graus d’interactivitat i d’accés a Internet via televisió, que posa a l’abast del telespectador, així mateix, diferents sistemes especialitzats d’atenció a l’usuari.

6. Cal remarcar que les emissions de Televisió Digital Terrestre seran, en principi, emeses en règim obert, és a dir, de franc.

7. Emissions Digitals de Catalunya, SA, es compromet a iniciar les emissions en el termini d’un any i 6 mesos de resultar adjudicatari de la concessió, és a dir, al gener del 2005, tot i que l’adjudicatari mostra la intenció de millorar aquest compromís si l’evolució del mercat i la penetració de la nova tecnologia digital ho permeten.

8. Finalment, la proposta tecnològica de l’adjudicatari preveu un desplegament de la xarxa que compleix, i fins i tot millora, els mínims exigits en el plec.

Així, dintre del sisè mes del segon any de vigència de la concessió es donarà servei al 66,8% de la població, augmentant a un 85% al final del tercer any i arribant a un 98,78% al final del setè any. Emissions Digitals de Catalunya, SA, té, a més, la intenció d’avançar els compromisos de desplegament en cas que el mercat evolucioni més favorablement del previst. La proposta garanteix, així mateix, el menor impacte mediambiental atès que es fonamenta en un cent per cent en la utilització dels emplaçaments existents per a la transmissió i difusió de la televisió digital.

Cal recordar que el Govern de la Generalitat va convocar el concurs públic per a la concessió de l’explotació d’un canal múltiple, en règim de gestió indirecta, de Televisió Digital Terrestre (TDT) amb cobertura nacional i emissió principalment en obert en data 13 de maig de 2003 (DOGC 3882 – 14.05.2003), i que el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya va informar positivament la documentació presentada per les dues licitadores Emissions Digitals de Catalunya, SA, i Televisió Digital Catalana, SA, en data 9 de juliol de 2003.

Amb la resolució d’aquest concurs, per primera vegada, el Govern de la Generalitat adjudica una llicència de televisió privada en català per a tot l’àmbit nacional. A més, l’executiu català pretén contribuir al procés de canvi i innovació tecnològica de les empreses de comunicació catalanes, defensar l’ús de la llengua catalana en els mitjans audiovisuals i donar un impuls decisiu per a la implantació de la televisió digital terrestre al nostre país.