L'increment acumulat del pressupost del DARP al llarg de la legislatura és del 72,09%

query_builder   2 desembre 2002 14:45

event_note Nota de premsa

L'increment acumulat del pressupost del DARP al llarg de la legislatura és del 72,09%

El pressupost que el Govern català destina en matèria agrària per a l’any 2003, que serà de  208.935.000 €, s’incrementa en un 7,63 % respecte el de l’any anterior

El projecte de pressupost que ha elaborat el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca inclou 53.035.000 € per a regadius i destina 55.741.014 € al contingut del Programa de Desenvolupament Rural per a la millora de la competitivitat i la modernització de les explotacions agràries catalanes

S’incrementa en un 12% la despesa en actuacions destinades a la recerca i es destinaran 8.000.000 € a adaptar els serveis a les noves tecnologies

El pressupost consolidat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat per a l’any 2003 serà de 208.935.000, amb un augment del 7,63 % respecte el que es va aprovar al Parlament de Catalunya l’any 2002 amb 194.125.511. Així es desprèn dels comptes que el Govern català, a través del Departament d’Economia i Finances, ha presentat al Parlament de Catalunya. Aquest és el tercer any consecutiu que el pressupost del DARP creixerà, la qual cosa suposa un augment acumulat del 72,09% respecte el principi de legislatura.

EVOLUCIÓ PRESSUPOST DARP 2000-2003

Imports en €

ANYIMPORTIncrement%

1999121.407.047

2000135.975.89914.568.851,7212,00

2001172.859.03836.883.138,4627,12

2002194.125.67921.266.641,2212,30

2003208.935.00014.809.321,137,63

87.527.952,5372,09

La dotació més alta del pressupost es destinarà a la política de desenvolupament rural que el Govern català està portant a terme. Enguany la dotació de l’Administració agrària a les actuacions de modernització agrària és de 55.741.014€. La segona partida més alta és la de regadius on el DARP hi destina enguany 53.035.000 €.

Els recursos per al PDR augmenten un 11% i suposaran una inversió total pública de 150.000.000 €  al finalitzar l’exercici 2003

Enguany, la dotació pressupostària d’Agricultura al PDR que arriba als 55.741.014 € , repartits entre les vint-i-dues mesures per a la millora de la competitivitat i la modernització de les explotacions agràries catalanes, representa un augment de l’11% més que en l’any 2002, que van suposar 50.210.000€. D’aquestes mesures cal destacar-ne la partida destinada als ajuts a la incorporació de joves i a la modernització d’empreses agràries amb més de 6.364.000€ ; la diversificació de l’activitat econòmica en les zones rurals i les mesures de compensació de zones amb desavantatges naturals amb  4.700.000€ i el foment de la industrialització agrària amb 3.331.882€ , entre d’altres. Aquesta dotació del DARP es veurà beneficiada pels pressupostos que enguany, aportaran el MAPA i la Unió Europea, els quals suposaran una inversió global per a l’any 2003 de 150.000.000€  per al camp català, un 11% més de recursos públics que l’any anterior que van suposar 134.470.448€. Enguany, la partida destinada a formació mantindrà la seva dotació de 1.415.384 € per als joves i per a la formació continuada dels agricultors.     

La resta de mesures incloses en el Programa de Desenvolupament Rural, les mesures d’acompanyament, les mesures agroambientals i el suport i ajut als diversos sectors productius, entre d’altres, queden contemplades en les seves partides amb un import que supera els 41.000.000€.

La política de regadius és una de les prioritats d’actuació del Govern català

Com en els anys 2.000 i 2001, el pressupost del DARP compta amb una partida molt important de recursos per portar a terme obres de regadiu. En aquest sentit, i com una de les prioritats d’actuació del Govern català en matèria agrària, el DARP incorpora una partida de 53.035.000 € per a l’exercici 2003.

El canal Segarra Garrigues, l’Algerri-Balaguer, el regadiu de la Terra Alta, el reg de Freginals, Garrigues Sud VI etapa, Segrià Sud, Regadiu de l’Albi, Palma d’Ebre segona etapa, redacció i tramitació ambiental del Xerta-Sènia i redacció dels Plans de modernització dels canals d’Urgell i Pinyana, entre d’altres, són les principals actuacions per a l’exercici 2003, així com tot un seguit d’ajuts a comunitats de regants per tal d’aconseguir una utilització òptima dels recursos hídrics.

El foment de les assegurances agràries comptarà amb 5.000.000€

El DARP prioritza també el foment dels sistema d’ajuts en el pagament de part de primes d’assegurances dels pagesos i ramaders per tal que els diferents sectors puguin fer front a les inclemències i catàstrofes climatològiques. Per aquest motiu, el pressupost del Departament d’Agricultura compta amb una partida de 5.000.000€.

Quasi 4.000.000€ per a la millora de les instal·lacions territorials del DARP

El pressupost d’enguany inclou una partida per millorar substancialment totes les instal·lacions territorials del Departament d’Agricultura, i que comptarà amb 102 actuacions. La dotació pressupostària per aquestes actuacions és de 3.950.000€.

Les cooperatives comptaran amb 6.000.000€ per a la seva modernització i concentració

Els comptes per al 2002 inicialment recullen la quantitat de 3.144.676€  per a la modernització i concentració de cooperatives agràries per fer front a les noves demandes del mercat i a la competitivitat del món empresarial català. Aquestes mesures es porten a terme dins el Pla de modernització i concentració cooperatiu que el DARP va endegar per tal que els productors catalans puguin competir davant dels mercats internacionals. Així mateix, en el decurs de l’exercici l’Administració agrària catalana doblarà la xifra inicial fins arribar als 6.000.000€.

El sanejament ramader comptarà amb quasi 2.000.000€

Els comptes del DARP també es nodreixen de recursos destinats al sanejament de bestiar amb una previsió de fins a 1.850.000€. Aquesta partida manté els recursos d’altres anys anteriors per tal de prevenir amb la màxima eficàcia malalties ramaderes.

Enguany, els recursos públics per a la pesca seran de 10.000.000 €

 

Els comptes del Departament recullen la quantitat de 4.928.299€ destinats a finançar la part del Govern de la Generalitat del programa europeu IFOP (Instrument Financer d’Orientació Pesquera), suposant un petit increment respecte l’exercici anterior que va ser de 4.870.894 €. Aquest programa –que fomenta la reestructuració i la modernització del sector de la pesca i les inversions en el sector de l’aqüicultura, a la comercialització dels productes pesquers, així com les actuacions de protecció dels recursos marins i els ajuts a les vedes temporals, té previst dotar el sector català de  288.384.599,6 €  en el període 2000-2006, amb recursos públics aportats per la Generalitat, el MAPA i la Unió Europea de 106.216.869 €.  Enguany, els recursos públics per a la pesca seran de 10.000.000€ cofinançats entre l’Administració catalana, l’Administració estatal i la UE.

S’incrementen en un 12% els recursos destinats a les tasques de recerca, investigació i transferència tecnològica

Pel que fa a la recerca,  investigació i desenvolupament , el pressupost del DARP  hi destina 8.366.089€  a l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Aquesta empresa, adscrita al DARP, està dedicada a impulsar la recerca i innovació tecnològica dins l’àmbit agroalimentari i a facilitar la transferència dels avenços científics entre el sector públic i privat, d’acord amb el contracte programa entre el Departament d’Agricultura i l’IRTA. Aquest programa permet endegar projectes de R+D en els àmbits de la producció vegetal, l’horticultura, els cultius extensius de biotecnologia vegetal, la producció animal que treballa en els camps de la genètica, la nutrició, la sanitat animal, l’aqüicultura i les àrees de tecnologia d’aliments per a les indústries càrnies i altres sectors alimentaris.

En els comptes també s’inclou el funcionament del Centre Nacional d’Aqüicultura, que desenvolupa programes de R+D i transferència tecnològica sobre tècniques de cultiu de productes del mar. Enguany la partida incrementa un 12% respecte el recursos que s’hi van destinar l’exercici anterior que van se de 5.700.000€.

Es destinaran 8.000.000 € a adaptar els serveis del DARP a les noves tecnologies

Els pressupostos també recullen la partida que el DARP destinarà enguany a millorar els seus serveis i adaptar-los a les noves tecnologies. En aquest sentit el DARP destinarà 8.000.000€ a crear noves aplicacions informàtiques d’acord amb els nous projectes d’identificació ramadera, els nous requeriments de la UE, els sistemes de transferència tecnològica i agilitar i millorar els pagaments als pagesos (RuralCat, DUN, SIRC, SIGPAC i registre de vinyes, entre d’altres).

Altres organismes adscrits al Departament com l’INCAVI i empreses públiques com  PRODECA comptaran amb 2.905.557€ un 13% més que l’exercici anterior

Pel que fa a altres organismes adscrits al Departament i empreses públiques, el projecte recull dues partides pressupostàries. Per una banda, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) –organisme adscrit al Departament que fomenta la millora del conreu de les vinyes i la qualitat dels vins catalans, el seu anàlisi i la formació de tècnics en matèria vitivinícola i enològica- comptarà amb 1.966.475€ .

Per l’altra banda, l’empresa PRODECA (Promotora d’Exportacions Catalanes)

-empresa pública on hi participa el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca com a soci per tal de col·laborar en la promoció dels productes agroalimentaris catalans i l’obertura d’aquests en els mercats exteriors- comptarà amb  939.081€ .

Entre ambdós organismes el creixement d’enguany representa un 13% respecte l’exercici anterior on s’hi van destinar 2.554.301€.

Les inversions del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l’any 2003, al finalitzar l’exercici, seran de 175.000.000 €

Les inversions que portarà a terme el Departament d’Agricultura, representades en els capítols VI i VII dels pressupostos, pel que fa a regadius, PDR i pesca, amb un augment del 6,18% respecte les de  l’any anterior, seran de 118.693.655€. Aquests recursos que representen el 56,8% de l’import de les actuacions del DARP, amb el cofinançament de l’Administració catalana, l’Administració central de l’Estat i la Unió Europea, al finalitzar l’exercici, serà de  175.000.000€.

Barcelona,  2 de desembre de 2002