El Govern aprova el Projecte de Llei d'orientació agrària.

query_builder   3 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei d'orientació agrària.

La Llei d’Orientació Agrària és el resultat d’un acord de consens entre l’Administració Agrària catalana, les organitzacions professionals agràries i el món cooperatiu. El procés es va iniciar consultant i implicant tot el sector agrari en una reflexió col·lectiva per a l’elaboració del Llibre Blanc del Sector Agrari català.A partir de la transferència de competències a la Generalitat de Catalunya, l’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea i la posterior reforma de la Política Agrícola Comuna el sector agrari i el món rural han sofert unes profundes transformacions que cal potenciar. L’anomenada Agenda 2000 ha definit un nou esquema obert a noves propostes en el que hi volem participar adaptant-lo al nostre dinamisme.En aquesta Llei es reflecteixen les actuacions a seguir en el futur per ser competitius tot millorant la sostenibilitat de les explotacions agràries. Es proposa mantenir l’actual superfície agrària, portant a terme els regadius ja previstos que permetran consolidar les explotacions professionals i viables econòmicament. La Llei és essencialment política en la mesura que es proposa prioritzar els ajuts modulats en funció de les zones desafavorides i de muntanya, tot promovent la incorporació de joves agricultors que permeti el relleu generacional invertint la corba d’envelliment del sector, tal com ja s’ha iniciat al llarg d’aquest passat any 2000 en què s’han presentat més de 1.000 expedients d’incorporació de joves.La Llei considera que cal potenciar la societat del coneixement com element bàsic de competitivitat, essent la formació agrària, la transferència tecnològica i la recerca, els tres eixos fonamentals per assegurar la competitivitat a llarg termini. Es reconeix el caràcter multifuncional de l’agricultura, protegint les millors terres i assegurant així l’equilibri territorial i la conservació del paisatge i del medi natural. Els nous esquemes d’ajut tindran en compte aquesta realitat consolidant el Programa de Desenvolupament Rural aprovat per la UE.La protecció dels productes de qualitat protegits per Denominacions d’origen, Indicacions Geogràfiques Protegides i Marques de Qualitat, esdevenen una prioritat al certificar la qualitat. La Llei promou els aliments resultants dels mètodes de producció integrada ecològica com una nova forma de producció, d’acord amb la demanda creixent dels consumidors, tot establint la necessitat de creació d’un Institut de la Qualitat Alimentària.L’enfortiment del sector agroindustrial, l’increment del seu lligam amb el sector productiu i especialment, la reestructuració del sector cooperatiu permetran concentrar la oferta i consolidar la cadena de transformació alimentària en la que es prioritza l’exportació i s’assegura la traçabilitat dels aliments, del pagès al consumidor.Finalment la Llei proposa promoure una administració de serveis, sota el signe de la corresponsabilitat amb les organitzacions professionals i el sector cooperatiu, tot proposant la seva col·laboració en les actuacions administratives. S’estableix també una nova fórmula contractual que prioritza als ajuts a les explotacions agràries i les condiciona a un programa prèviament establert.L’ambició del Projecte de llei d’Orientació Agrària és la de definir el paper dels agricultors dins de la societat del futur, tot assegurant-ne el seu arrelament i el de les explotacions agràries al territori.