L'Institut Català de la Dona farà efectiva la coordinació de les polítiques de les diferents administracions adreçades a les dones

Per primera vegada, el Pla d'Igualtat d'Oportunitats i el Pla contra la violència tindran a més d'avaluació interna, una

query_builder   1 abril 2004 18:00

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de la Dona farà efectiva la coordinació de les polítiques de les diferents administracions adreçades a les dones

Per primera vegada, el Pla d'Igualtat d'Oportunitats i el Pla contra la violència tindran a més d'avaluació interna, una

En la seva compareixença avui al Parlament de Catalunya, davant la Comissió per als Drets de les Dones, la presidenta de l’Institut Català de la Dona (ICD), Marta Selva ha destacat que "aquesta institució treballarà per tal que la vida quotidiana de les persones vertebri les polítiques del govern i per a què aquestes incorporin les aportacions i els sabers femenins generats bàsicament pel teixit associatiu de les dones".

 També ha expressat la voluntat de promoure la creació d’una comissió específica, la Comissió Interinstitucional, per a què coordini les polítiques per a les dones de les diferents administracions.

Per tal de portar a terme aquesta tasca, la presidenta de l’ICD ha anunciat que les noves línies quedaran definides en un nou Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (2004-2008) així com el nou Pla Integral contra la Violència vers les Dones (2005-2008), dels quals ha destacat que "per primera vegada  s’avaluaran externament, a més d’internament".

Funcions prioritàries

En la intervenció, Marta Selva ha explicat les quatre funcions prioritàries d’aquesta institució en l’actual legislatura:

1.  Conèixer la diversitat de realitats de les catalanes com a eina imprescindible per a la planificació i implementació de polítiques transformadores.

En aquest sentit l’ICD vol ser un espai que permeti convertir la informació en coneixement. Això implica tenir en compte totes les dades estadístiques per sexes, reformular indicadors habitualment poc utilitzats, i també, crear-ne de nous, a més de realitzar cerques que permetin detectar necessitats i recollir les tendències i estudis tant a nivell nacional com internacional que permetin avançar conceptualment en els paràmetres d’aquest camp d’intervenció.

2.  Dissenyar, impulsar i avaluar les polítiques de dones i per a les dones que han de desenvolupar les administracions catalanes.

Per tal d’assolir aquest objectiu, l’ICD impulsarà polítiques transversals entre els diversos departaments.

Es vol treballar des de la complicitat i el consens amb tots els departaments de l’Administració de la Generalitat, i això es pot aconseguir desenvolupant una estructura organitzativa que a nivell polític tindrà en compte, especialment, tres òrgans:

- La Junta de Govern.

- La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats i Polítiques per a les Dones.

- La nova Comissió Interinstitucional

La presidenta de l’Institut Català de Dona proposa crear aquest nou òrgan, que coordinarà les polítiques de dones i per a les dones entre l’Administració de la Generalitat i la resta d’administracions locals: Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Regidories de la Dona i responsables polítiques de Programes Municipals per a les Dones, consells comarcals i diputacions. "La proximitat des de la descentralització i el suport a les administracions territorials ha de permetre consolidar una veritable Xarxa institucional capaç d’implementar amb més eficàcia i encert les polítiques de dones i per a les dones" ha afirmat textualment.

Marta Selva també ha destacat que "des de l’Institut Català de la Dona creiem que les accions de govern han d’estar encaminades a la millora de la qualitat de vida de les catalanes, al seu reconeixement com a ciutadanes i al desenvolupament de propostes, que, des de les dones, beneficiïn tota la ciutadania".

3.  Sensibilitzar la societat en el seu conjunt sobre la necessitat de superar actituds i comportaments que impedeixen una efectiva igualtat d’oportunitats, a partir del reconeixement de la plena ciutadania de les dones com a expressió del dret a la lliberat.

4.  L’ICD ha de ser un espai capaç de fer visible les iniciatives sorgides de les dones i del moviment de dones amb la finalitat de socialitzar els sabers i les pràctiques femenines.

Pla d’Acció per a la Igualtat d’Oportunitats per a les dones

1. Aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les polítiques de Govern.

Marta Selva ha emfatitzat que "el principi de transversalitat s’ha d’entendre en dos sentits: d’una banda, com a necessitat que s’incorpori la perspectiva i el fer de les dones a totes les polítiques i actuacions de la Generalitat que es duguin a terme; i de l’altra, com a promoció de mesures específiques adreçades a les dones per tal de tirar endavant actuacions integrals dirigides a la igualtat d’oportunitats, el que anomenem ’accions positives’, des de totes les àrees de l’Administració de la Generalitat".

La presidenta de l’ICD ha remarcat que "resulta fonamental l’enfortiment de les Oficines Territorials de l’ICD, per tal de dotar-les de capacitat i lideratge polític i tècnic, i així ser capaces de col·laborar en la materialització dels Plans d’Actuació de l’Institut."

2. Avançar en la lluita per una Catalunya lliure de violència vers les dones.

Per tal d’assolir aquest objectiu, l’ICD està treballant en l’elaboració del nou Pla Integral contra la violència vers les dones (2005-2008), amb pressupost propi, que es presentarà al Parlament a principis del 2005, i que estarà també sotmès a un procés consultiu i participatiu.

Aquest Pla s’elaborarà a través del treball consensuat amb els diferents Departaments de la Generalitat implicats, i a partir de la participació de grups i entitats de dones que han estat pioneres en la lluita contra la violència vers les dones a Catalunya, i també amb la participació de professionals expertes en el tema.

La presidenta de l’ICD ha destacat que "aquest treball consensuat té també l’objectiu d’obrir noves línies que garanteixin el procés de recuperació de les dones agredides, tot facilitant-los l’accés a l’habitatge, la inserció laboral i el suport econòmic."

El nou Pla conceptualitzarà la violència contra les dones a partir de totes les formes en què aquesta es pot manifestar, psicològica, física, sexual, en l’entorn domèstic o familiar, laboral o públic. El Pla dibuixarà un nou marc per definir models d’intervenció que contemplin l’adequació i el respecte a les necessitats de les dones maltractades en els diferents moments del seu procés, així com la qualitat en l’atenció i el foment de la sensibilització social.

Marta Selva ha incidit en el fet que "amb aquest nou Pla també pretenem treballar més àmpliament el tema de la prevenció. Per això el Pla integral definirà, amb el màxim rigor i tota l’exigència, les característiques d’una àmplia acció pedagògica destinada a deconstruir els elements estructurals de la cultura de la violència contra les dones, i a col·locar en el seu lloc els nous referents educatius que hauran de fonamentar la nostra vida privada o col·lectiva en la qual, el respecte a la diferència sigui al centre de totes les relacions humanes".

La presidenta de l’ICD ha anunciat que "ja s’està treballant en la Llei Integral contra la violència envers les dones", i ha avançat que alguns dels eixos principals són "la definició de centres integrals i punts d’informació únics, on no només s’atenguin correctament els casos, sinó on s’eviti la victimització secundària; la regulació de la formació específica i continuada de tots els grups professionals implicats; l’adjudicació d’ajuts econòmics i d’habitatge; l’articulació dels mecanismes d’emergència a curt i a llarg termini, i la disposició de mesures específiques per al tractament de la violència als mitjans de comunicació, el reconeixement i la validació de les associacions de dones que treballen en aquest àmbit, i la protecció de fills i filles de les dones agredides, entre d’altres".

3. Incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat.

La presidenta de l’ICD ha destacat que "l’Institut Català de la Dona incentivarà la capacitat representativa i participativa del Consell Nacional de Dones de Catalunya, obrint-lo a més col·lectius i associacions i tenint en compte, així mateix, les representacions territorials."

4. Reorganització dels temps i els treballs per tal de fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques.

Pel que fa a aquest tema, Marta Selva considera que "hi ha hagut una mena de pacte de silenci que ha invisibilitzat el treball de reproducció i les seves múltiples i diverses activitats, ignorant qui el feia i les condicions en què es feia i es fa".

Per aquesta raó "acabar amb la seva invisibilitat significaria reconèixer i donar valor a la important participació de les dones en l’activitat de sostenibilitat social i econòmica que, alhora, possibilita el funcionament del mercat, permet taxes de benefici superior i manté uns elevats nivells de benestar i qualitat de vida".

La presidenta de l’ICD ha destacat que "impulsarem un treball transversal dins el Govern de la Generalitat per tal que els departaments contemplin les necessitats específiques per a la gestió de la vida quotidiana i que es recullin les aportacions i els sabers dels col·lectius femenins en aquest camp. Des de l’Institut Català de la Dona treballarem per aconseguir un model de societat organitzat en funció de les necessitats de les persones."

5. Oferir una atenció integral davant les necessitats de les dones.

La presidenta de l’Institut Català de la Dona també ha explicat que "des de l’Institut Català de la Dona es subscriuen les actuacions anunciades pel Departament de Benestar i Família, que inclouen, entre altres, polítiques de reorganització de la vida personal, familiar i laboral, l’adopció de mesures per fomentar la corresponsabilitat del treball familiar-domèstic, l’increment del complement de les pensions de viduïtat per tal de garantir uns ingressos mínims per a la gent gran, o el fet que les famílies monoparentals, bàsicament encapçalades per dones en un 88,8%, gaudeixin de les mateixen facilitats que les famílies nombroses".

La presidenta de l’ICD també ha destacat que "promourem la regulació de les treballadores sexuals, tot impulsant el reconeixement jurídic i professional de les dones que es dediquen a la prostitució, per tal que puguin disposar d’una cobertura social adient, ja sigui com a treballadores per compte d’altri, o com a treballadores autònomes".

Marta Selva ha anunciat: "articularem mesures de suport orientades a aquelles dones que decideixin abandonar la prostitució, treballant amb les entitats que donen suport a aquests col·lectius. Proposarem reforçar les mesures de vigilància i seguretat, així com la coordinació policial i institucional, per tal de combatre eficaçment el tràfic de persones, demanarem un enduriment del tractament penal de l’explotació sexual de les dones i vetllarem perquè s’asseguri la protecció de les menors d’edat."

6. Avançar en la construcció d’una cultura per a un nou contracte social.

Segons Marta Selva "l’ICD serà el motor de tot un conjunt de transformacions culturals encaminades a incorporar el reconeixement de les experiències de les dones a tots els àmbits socials, per exemple, rescatant l’obra de moltes creadores del nostre país, que continuen inconegudes o treballant amb els mitjans de comunicació per canviar la imatge que s’ofereix de les dones."

Barcelona, 1 d’abril de 2004