El Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2004-2007 estarà dotat pressupostàriament i s'avaluarà periòdicament

query_builder   16 juliol 2004 14:00

event_note Nota de premsa

El Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2004-2007 estarà dotat pressupostàriament i s'avaluarà periòdicament

La presidenta de l’Institut Català de la Dona, Marta Selva, ha presidit avui una reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les dones sobre les noves actuacions en aquest àmbit que està elaborant el Govern de la Generalitat i que recull el primer esborrany del V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2004-2007.

En la reunió, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, també hi han participat persones representants de totes les conselleries, així com de les secretaries de Joventut i Esports del Govern de la Generalitat.

Aquest Pla, que es presentarà a la tardor, és una eina transversal per a l’aplicació de les polítiques de dones del Govern de la Generalitat i, per primera vegada, estarà dotat pressupostàriament i s’avaluarà periòdicament per tal d’anar adaptant i actualitzant el seu contingut a les situacions  conjunturals i estructurals que es pugin anar produint.

El Pla s’estructura en 4 nivells:

· En un primer nivell  es plantegen sis línies estratègiques o eixos dins dels quals s’han d’incloure totes les polítiques de dones del Govern

· En un segon nivell s’introdueixen els objectius que es volen assolir en el període de temps que abasta aquest pla (2004-2007)

· En un tercer nivell es troben les mesures que els departaments de manera conjunta i coordinada han de dur a terme per assolir aquests objectius.

· En un quart nivell hi haurà (s’està en procés de negociació amb tots els departaments) les actuacions concretes que cada departament, de manera individual o en col·laboració amb altres, ha de programar i executar.

EIX 1. Aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les polítiques de Govern, fent de la Generalitat una institució exemplificadora

Es tracta d’incorporar la perspectiva de les dones dins de l’Administració de Generalitat i això cal fer-ho des de la transversalitat, des de la implicació de tots els departaments de manera que totes les polítiques que es duguin a terme siguin planificades, executades i avaluades amb perspectiva de gènere, tenint present els possibles biaixos que es poden produir i que aquestes polítiques poden afectar de manera diferent dones i homes. Però cal anar més enllà i fer que les polítiques de dones que sorgeixin de l’Administració de la Generalitat tinguin una continuïtat en les administracions comarcals i locals, les més properes al territori, i per això cal establir mecanismes per a la coordinació i la col·laboració entre les diferents administracions.

EIX 2. Construcció d’una cultura per a un nou contracte social

Es vol promoure un canvi cultural que propiciï una nova manera d’entendre el pacte social entre dones i homes i l’establiment d’ un nou model d’organització que substitueixi l’actual divisió de la societat en funció de la pertinença a un determinat sexe. Els objectius i mesures que s’inclouen dins d’aquest eix tenen un caire interdisciplinari i impliquen especialment a tots els agents educatius, culturals i transmissors de valors. S’inclouen, per tant, mesures en els àmbits de la cultura, els mitjans de comunicació, la cooperació al desenvolupament, la política lingüística i l’educació.

EIX 3. Incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat

Cal reconèixer i impulsar el paper de les associacions de dones en la construcció social i fer visibles les seves aportacions. Per dur a terme polítiques de dones cal comptar amb la complicitat de les pròpies dones. Volem donar veu a les dones i fer-ho des de les associacions, des de la seva presència en els òrgans de presa de decisions, des de la diversitat dels diferents col·lectius de dones. Es posaran en marxa mesures per tal que les dones siguin presents i puguin participar de manera activa en tots els àmbits però sempre des de la seva diversitat i pluralitat.

EIX 4. Reorganització dels temps i els treballs per tal de fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques

Fins ara no s’ha donat a la vida quotidiana i a les tasques necessàries per al seu sosteniment el valor que realment tenen en el desenvolupament de les societats i de les persones que hi viuen. Cal un gir al concepte tradicional d’organització social i situar la vida quotidiana en el lloc que realment li correspon com a eix central d’una societat veritablement sostenible. S’estableixen doncs mesures per facilitar una nova organització dels temps i dels treballs que facilitin el desenvolupament de la vida personal, familiar i laboral de les persones.

EIX 5. Oferir una atenció integral davant les necessitats de les dones

El Govern es vol refermar, en matèria de polítiques socials, en proclamar el pas de l’assistencialisme a la universalitat, en l’enfocament sectorial i territorial, i en un sistema innovador que tingui en compte els canvis de necessitats derivades dels canvis socials. Es fomentarà la participació dels propis grups i entitats de dones (que han format veritables xarxes de suport front les mancances estructurals de la societat) en la definició de les propostes de millora dels serveis, o en la conceptualització de nous recursos. La seva participació en condició d’expertes en el terreny permetrà incrementar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques que s’han d’implementar, possibilitant l’estalvi i l’optimització de recursos, tot facilitant l’atenció integral a l’heterogeneïtat de les necessitats de les dones.

EIX 6. Avançar en la lluita per una Catalunya lliure de violència vers les dones.

La violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials i si no s’incideix sobre aquestes la violència no desapareixerà. Les intervencions en aquest àmbit han de basar-se en el fet evident que totes les dones poden viure situacions de violència. Per això calen, en primer lloc, mesures adreçades a totes les dones i, en segon lloc, intervencions específiques per a les diverses situacions de violència que incloguin l’atenció, la coordinació, la prevenció i la sensibilització social.

Barcelona, 16 de juliol de 2004